Miesięcznik "BIZNES.meble.pl" marzec 2022

12 branża • advertorial C o więcej, na podstawie sta- nu REGON na koniec III kwartału 2021 r., w porów- naniu do stanu sprzed 12 miesięcy, w Polsce przybyło aż 1.513 firm mikro produkujących meble. Jak zatem, w warunkach tak dużej konku- rencji, rozwijać e-commerce? Dlacze- go warto postawić na pozycjonowanie, adsy i UX? Wyjaśniamy. Google = pozycjonowanie i adsy Planując działania promocyjne, wiele firm decyduje się albo na reklamowanie swoich produktów lub usług w systemie reklamowym Google Ads albo pozycjo- nowanie, myśląc o tych usługach jako o wzajemnie wykluczających się dzia- łaniach. Nic bardziej mylnego! Współ- pracując z kilkunastoma e-commerca- mi z branży meblarskiej niejednokrotnie przekonaliśmy się, że synergia, jaka wy- nika z połączenia pozycjonowania i re- klamy Google Ads, prowadzi finalnie do zmniejszenia kosztów przeznaczonych na promocję, z jednoczesną maksymali- zacją dochodów ze sklepu internetowego. Planując budżet przeznaczony na pro- mocję swojej marki, trzeba mieć świa- domość, że reklama Google Ads to bar- dzo szybkie i precyzyjne narzędzie, które w krótkim czasie ma szanse przynieść wymierne, mierzalne rezultaty. Może być zarówno akcyjnie powtarzanym działa- niem lub elementem na stałe wpisanym w strategię działań promocyjnych. Pozycjonowanie natomiast jest proce- sem ciągłym, wymagającym regularnych aktualizacji związanych m.in. z optyma- lizacją treści, link buildingiem i dosto- sowaniem strony do zmieniających się trendów oraz zachowań użytkowników. W tym kontekście można uznać, że Google Ads to koszt zdobycia klienta tu i teraz, a pozycjonowanie to inwestycja w przyszłych klientów. Oba wydatki przy- niosą klientów. Różnica polega na czasie, w którym to się wydarzy. Pozycjonowanie jako fundament promocji Jak wynika z naszego doświadcze- nia, pozycjonowanie jest jednym z czyn- ników przyczyniającym się do sukcesu marki w internecie. Nie tylko wpływa na zwiększenie rozpoznawalności produk- tu, ale może także przełożyć się na gene- rowanie zysków ze sprzedaży. Oczywi- ście przy założeniu, że pozycjonowanie robione jest profesjonalnie, z dbałością o wszystkie szczegóły. Każda branża bo- wiem ma swoją specyfikę, której pozna- nie stanowi podstawę rozpoczynania wszelkich działań związanych z promo- cją marki w internecie. Dostosowanie się do jej realiów pozwoli w pełni wykorzy- stać potencjał pozycjonowania. Zatem na czym warto się skupić przy optyma- lizowaniu SEO w kontekście branży me- blarskiej? Słowa kluczowe kluczem do udanej strategii Wybór odpowiednich słów kluczowych odgrywa istotną rolę, nie tylko w kontek- ście pozycjonowania strony internetowej w wyszukiwarkach, ale – co równie istot- ne – w tworzeniu struktury strony, treści, budowie menu. W związku z powyższym, proces doboru słów kluczowych powinien być oparty o dogłębne analizy i rzetelne dane, gdyż to on na dalszym etapie bu- dowy albo optymalizacji witryny będzie determinował czy klient znajdzie w na- szym sklepie to czego szuka czy uda się do konkurencji. Budowa stron internetowych w bran- ży meblarskiej opiera się najczęściej na hierarchizacji kategorii i podkatego- rii produktów. Taka struktura zapew- Pozycjonowanie, Adsy i UX – czyli rozwijaj swój e-commerce Według szacunków portalu Statista w 2019 r. 12% sprzedaży mebli na świecie było generowane przez sklepy online. Prognozowany jest wzrost tej wartości do poziomu 15% w 2023 r. biznes.meble.pl | marzec 2022 Synergia, jaka wynika z połączenia pozycjonowania i reklamy Google Ads, prowadzi finalnie do zmniejszenia kosztów przeznaczonych na promocję, z jednoczesną maksymalizacją dochodów ze sklepu internetowego.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEwNTc3Nw==