Miesięcznik "BIZNES.meble.pl" marzec 2022

16 raport • koniunktura w branży biznes.meble.pl | marzec 2022 W badanym okresie listopad 2021 roku – styczeń 2022 roku wszystkie składają- ce się na BWUK wskaźniki, tj. zmiana sy- tuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich i najbliższych 12 miesiącach, zmiana ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju w ostatnich i najbliższych 12 mie- siącach oraz dokonywanie ważnych za- kupów utrzymywały się na ujemnym po- ziomie, ale trzeba dodać, że pogorszyły się one znacząco w stosunku do poprzedniego badanego okresu. Najgorzej oceniana już tradycyjnie była sytuacja dotycząca zmia- ny ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju w ostatnich i najbliższych 12 miesiącach. Konsumenci oceniali je w badanym okre- sie odpowiednio na: -37,0; -43,0 i -43,5 oraz -34,2; -36,8 i -41,3. Dalsze pogorsze- nie ocen widoczne jest również w przypad- ku wskaźników zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich i naj- bliższych 12 miesiącach. W okresie listopad 2021 roku– styczeń 2022 roku było to kolej- no -13,6; -16,4, -17,1 oraz -15,8; 18,4; -23,3. Obecne dokonywanie ważnych zakupów oceniano na -15,6; -22,1; -20,8 i tutaj rów- nież jest widoczne wyraźnie pogorszenie w porównaniu do poprzedniego badania. BWUK będący średnią pięciu wyżej wy- mienionych wskaźników charakteryzował się wartościami kolejno -23,3; -27,3 i -29,2 i odznaczał się znacznym pogorszeniem w porównaniu do poprzedniego badanego okresu (sierpień-październik 2021 roku). Następny jest wyprzedzający wskaź- nik ufności konsumenckiej (WWUK), który składa się ze średniej sald ocen dotyczących przewidywań w zakresie: zmiany w per- spektywie najbliższych 12 miesięcy sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, ogól- nej sytuacji ekonomicznej w kraju, poziomu bezrobocia i zmianymożliwości związanych z oszczędzaniem pieniędzy. W badanym okresie (listopad 2021 roku – styczeń 2022 roku) również w przypad- ku WWUK wszystkie oceny są na ujemnym poziomie, które dodatkowo uległy pogor- szeniu na przestrzeni ostatnich miesięcy. Pierwszym wskaźnikiem ocenianym przez konsumentów jest zmiana sytuacji finanso- wej gospodarstwa domowego, który w ba- danym okresie notował wartości na po- ziomie odpowiednio -15,8; -18,4 i -23,3. Najniżej ocenianym WWUK przez konsu- mentów była zmiana ogólnej sytuacji eko- nomicznej w kraju. Jego oceny w badanym okresie kształtowały się na poziomie -34,2; -36,8 i -41,3. Widać również zwiększające na 3,9; 0,4 i 0,0, z kolei przewidywaną sy- tuację finansowa przedsiębiorstwa na -3,6; -6,5 i -3,2. Ostatnimi wskaźnikami ujętymi w ba- daniu koniunktury w przemyśle meblar- skim są przewidywane ceny, zatrudnienie, ogólny klimat koniunktury i ogólna sytu- acja gospodarcza. W przypadku pierwszego wskaźnika menedżerowie niezmiennie wy- rażają coraz większą potrzebę podnoszenia cenmebli.Oceny otrzymane w badaniu tego wskaźnika w okresie listopad 2021 roku – styczeń 2022 roku to odpowiednio 32,2; 26,4 i 31,7. Na tak wysokie oceny wpływają utrzymujące się przede wszystkim wysokie ceny materiałów i cały czas rosnąca inflacja. W przypadku przewidywanego zatrudnie- nia menedżerowie wyrażali potrzebę jego zwiększenia, co widać w ocenach: 6,9 w li- stopadzie, 2,4 w grudniu i 1,7 w styczniu. Ogólny klimat koniunktury oceniano gorzej niż w poprzednim badanym okresie, ale na- dal na plus i było to odpowiednio: 5,4; 1,7; i 0,2. Analogiczna sytuacja miała miejsce również w przypadku ogólnej sytuacji go- spodarczej przedsiębiorstwa, którą ocenia- no na kolejno 6,7; 8,4 i 3,8. Handel zagraniczny W ocenie sytuacji w branży meblarskiej równie ważną rolę odgrywa handel zagra- niczny. Analizę przeprowadzono na pod- stawie oficjalnych danych GUS dotyczących eksportu i importu mebli. Przedstawione w tabeli „Handel zagraniczny” dane dotyczą grup mebli takich jak: • 9401 –meble do siedzenia, • 9402 –meble medyczne, • 9403 –meble pozostałe, • 9404 –materace. Z wymienionych grup wyłączono fotele samochodowe, fotele używane w lotnictwie, ich części oraz pościele i śpiwory. W związku z niedostępnością danych dotyczących eksportu i importu mebli z li- stopada i grudnia 2021 roku w momencie pisania tego tekstu, przedstawione dane ograniczone są do dwóch pierwszych mie- sięcy z przełomu trzeciego i czwartego kwartału 2021 roku, tj. września i paździer- nika. Dodatkowo przedstawiono sumarycz- ną wartość importu i eksportu od stycznia do października 2021 roku. Według dostępnych danych GUS eksport we wrześniu i październiku 2021 roku wy- niósł łącznie 2,269 mld euro. Porównując tę wartości do tych samychmiesięcy 2020 roku odnotowano wzrost o 3%. Po przeliczeniu wartości eksportu na złotówki otrzymujemy wynik na poziomie 10,394 mld zł i oznacza to wzrost o 5% w stosunku do analogiczne- go okresu 2020 roku. Analizując dane GUS dotyczące importu mebli w miesiącach wrzesień i październik 2021 roku widać, że w tym czasie wartość importu mebli do Polski wyniosła 548 mln euro. Porównujące te dane do analogiczne- go okresu 2020 roku zaobserwowano wzrost aż o 18%. Po przeliczeniu tej wartości na złotówki, otrzymujemy kwotę 2,508 mld zł i wzrost w stosunku do tego samego okresu 2020 roku o 20%. Sumarycznie od stycznia do paździer- nika 2021 roku eksport mebli z Polski wy- niósł 9,008 mld euro i był większy o 17% niż w tych samych miesiącach roku poprzed- niego. W przypadku wartości importu od stycznia do października 2021 roku wynio- sła ona 2,697 mld euro, co oznacza wzrost o 36% porównując do tego samego okresu 2020 roku. Po przeliczeniu na polską walutę różnice procentowe są jeszcze większe i wy- noszą odpowiednio: 20% w przypadku eks- portu i 39% w przypadku importu. Należy zwrócić uwagę, że wzrosty eks- portu i importu w miesiącach wrzesień i październik 2021 roku w porównaniu do roku poprzedniego są znaczące, zwłaszcza w przypadku tego drugiego, aczkolwiek nie- co niższe niż w poprzednim badaniu, tj. li- piec-sierpień 2021 roku. Koniunktura konsumencka Ważnym elementem w ocenie sektora meblarskiego są dane dotyczące koniunktu- ry konsumenckiej, bieżących nastrojów oraz ich oczekiwań na przyszłość. Bieżący wskaźnik ufności konsumenc- kiej (BWUK) jest to średnia sald ocen zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowe- go, zmian ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnego dokonywania ważnych zakupów. 55,9 mldzł wyniosła wartość produkcji sprzedanej mebli wypracowana przez firmy duże, średnie i małe w 2021 roku, co stanowi wzrost r/r o 20% (źródło: GUS)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEwNTc3Nw==