Miesięcznik "BIZNES meble.pl" kwiecień 2018

raport X wynagrodzenia wbbranĝy 10 BIZNES meble.pl [ kwiecieñ 2018 N a początku br. portal wynagrodzenia.pl opublikował dane z „Raportu Płacowe- go Sedlak & Sedlak 2017”, w którym do- kładnie przyjrzano się stawkom oferowa- nym w branży meblarskiej. W tym celu przeanalizowano wynagrodzenia 14.245 osób z 22 zakładów pracy. Okazuje się, że pracownik fizyczny w branży me- blarskiej mógł zarobić ponad 3 tys. zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenia brygadzistów były niemal 30% wyż- sze i zbliżyły się do 4 tys. zł – czytamy w artykule „Wynagrodzenia w bran- ży meblarskiej w 2017 r.” opubliko- wanym na portalu wynagrodzenia.pl . – Mediana wynagrodzenia do- świadczonego specjalisty to 4.588 zł. Dużo wyższe za- robki otrzymywali kierow- nicy i dyrektorzy pionów. Mediana wynagrodzeń dyrektorów pionów wy- niosła 18.813 zł. NAJSŁABIEJ OPŁACANA BRANŻA Z „Raportu Płacowego Sedlak & Se- dlak 2017” wynika, że pensje w branży meblarskiej były niższe niż w innych branżach. Jak podaje portal wynagrodze- nia.pl , wynagrodzenie całkowite brutto doświadczonego pracownika fizycznego wyniosło 3.061 zł. Najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy fizyczni w bran- ży metalowej i metalurgicznej: 3.914 zł. Powyżej 3,5 tys. zł płacono także w bran- żach chemicznej i motoryzacyjnej. Interesujące są również dane dotyczą- ce wynagrodzeń na poszczególnych sta- nowiskach w branży meblarskiej. Zarobki połowy doświadczonych pracowników produkcyjnych kształtują się w przedzia- le 2.608-3.132 zł. Nieco wyższe pensje otrzymują operatorzy wózków widło- wych. Dochody najlepiej zarabiających pracowników na tym stanowisku prze- kraczają 3.448 zł. Dużo wyższe wynagro- dzenia otrzymywali mistrzowie produkcji (nawet ponad 5,5 tys. zł) czy technolodzy, których zarobki kształtują się w przedzia- le 4.092-4.962 zł. Analiza „Raportu Płacowego Sedlak & Sedlak 2017” wyraźnie wskazuje na to, iż branża meblarska nadal odstaje pod względemwynagrodzeń od innych branż. Wysokość planowanych podwyżek wśród pracowników fizycznych w branży wyno- si 6%, co jest wartością o 1% wyższą niż wśród ogółu firm biorących udział w bada- niu – wynika z artykułu „Wynagrodzenia w branży meblarskiej w 2017 r.” na por- talu wynagrodzenia.pl . – Może to sugero- wać, że branża powoli będzie gonić rynek. KONKURENCYJNOŚĆ MIMO ROSNĄCYCH KOSZTÓW Radosław Gliński, dyrektor zarządza- jący/prokurent w firmie Nestro, zauważa, Pracodawcy z wielu branż, nie tylko zmeblarskiej, stoją przedważnymwyborem: podnieść płace i ceny produktów lub usług kosztemkonkurencyjności na rynku czy pozostawić je bez zmian, ryzykując odejście pracowników. Presja pïacowa roĂnie, pracowników ubywa A n n a S z y p u l s k a NASZYM STRATEGICZNYM CELEM JEST BYCIE JEDNYM ZbNAJATRAKCYJNIEJSZYCH PRACODAWCÓW WbREGIONACH, WbKTÓRYCH DZIA’AMY. MAMY NADZIEJ}, ¿E PRZYSZ’O¥m B}DZIE DLA NAS TAK SAMO POMY¥LNA JAK PRZESZ’O¥m. DO TEJ PORY BOWIEM ROTACJE WbNASZYM ZESPOLE NAST}POWA’Y NIEZWYKLE RZADKO. JESTE¥MY DUMNI, ¿E WI}KSZO¥m PRACOWNIKÓW JEST ZWIkZANA ZbNAMI PRZEZ WIELE LAT IbPRZY ZATRUDNIENIU ORAZ SZKOLENIU NOWYCH PRACOWNIKÓW MO¿EMY KORZYSTAm ZbICH BEZCENNEGO DO¥WIADCZENIA ZAWODOWEGO. Waldemar ZawiĂlak, kierownik sprzedaĝy ğrmy Egger na rynek polski. Konsekwencją zmniejszającego się bezrobocia staje się brak nowych pracowników. Fot. Fotolia

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=