Miesięcznik "BIZNES meble.pl" kwiecień 2018

raport X wynagrodzenia wbbranĝy 16 BIZNES meble.pl [ kwiecieñ 2018 f K tóre z ubiegłorocz- nych zmian okaza- ły się kluczowe dla rynku pracy? W jaki sposób wpłynęły one na to, co się dzieje na rynku pracy w 2018 r.? Za nami rok dużych zmian, które od- mieniły zasady funkcjonowania polskiego rynku pracy. Obserwowaliśmy napływ wielu nowych inwestycji do Polski oraz ambitne plany rozwojowe przedsiębiorstw obecnych już na lokalnym rynku. W wie- lu branżach pojawił się rynek pracowni- ka i niedobór kandydatów o określonych kompetencjach, co przekłada się na trud- ności firm w pozyskiwaniu nowych i za- trzymywaniu dotychczasowych pracowni- ków. Co istotne, jest to trend długofalowy, który będzie wpływać na otoczenie bizne- sowe przez najbliższe lata. Dodatkowo rekordowo niski poziom bezrobocia i wciąż malejąca grupa ludzi w wieku produkcyjnym sprawiają, że pracodawcy coraz częściej zmagają się z trudnościami z obsadzeniem wakatów, co w niektórych przypadkach może na- wet zaburzyć codzienne funkcjonowanie firm. W rezultacie pracownicy, którzy do- strzegają korzystną dla siebie sytuację na rynku pracy podnoszą swoje oczekiwania finansowe. Sprostanie tym oczekiwaniom jest obecnie największym wyzwaniem dla pracodawców i wiele wskazuje na to, że ten trend będzie kontynuowany także w kolejnych miesiącach. Poza dużym po- pytem na pracowników spodziewamy się również dalszych spadków bezrobocia, które jednak będą wolniejsze niż w ostat- nich latach. Wraz z pojawieniem się rynku pracowni- ka w wielu branżach, zarówno zatrudnie- ni, jak i ubiegający się o pracę, mogą dyk- tować warunki, stawiać pracodawcom coraz większe wymagania. W jakim stop- niu tę sytuację odczuwają firmy z sektora produkcyjnego i czy to oznacza, że może- my się spodziewać, iż pensje będą dosto- sowywane do małej podaży kandydatów? Zdecydowanie, firmy z branży produk- cyjnej doświadczają konsekwencji wyni- kających z rynku pracownika. Zarówno polskie, jak i międzynarodowe zakłady produkcyjne w ostatnim roku powiększały skalę działania jednocześnie zwiększając zatrudnienie, co przełożyło się na wzrost zapotrzebowania na pracowników. Jed- nocześnie mamy również do czynienia z nierównomiernym wykorzystaniem za- sobów ludzkich, co z kolei wynika z niskiej mobilności Polaków. Zdarza się, że w jed- nym regionie kraju brakuje pracowników o określonych kwalifikacjach, podczas gdy w innym jest ich więcej. Firmy z branży zmagają się z niedoborem wykwalifikowa- nych pracowników fizycznych, ale także doświadczonych inżynierów, automaty- ków i kadry kierowniczej. Niektóre firmy z branży produkcyjnej już teraz decydują się na duże rekrutacje kadry m.in z Ukrainy. Nasze doświad- czenia pokazują, że przy takiej sytuacji rynkowej pracownicy oczekują wyższych zarobków, a pracodawcy będą zmuszeni zaakceptować taki stan rzeczy i dopasować swoją ofertę do sprecyzowanych wymagań kandydatów. Co przede wszystkim determinuje po- ziom wynagrodzeń w sektorze produk- cyjnym? W dużej mierze poziom wynagrodze- nia jest zależny od doświadczenia pracow- nika, jego kompetencji oraz znajomości języków obcych. Pracodawcy coraz czę- ściej doceniają także umiejętności mięk- kie, takie jak komunikatywność, zdolność szybkiej analizy problemów i dopasowa- nia odpowiedniego rozwiązania w danym obszarze działalności czy elastyczność względem wykonywanych zadań. Firmy, z którymi współpracujemy często poszu- kują proaktywnych oraz przedsiębior- czych kandydatów, którzy chętnie będą dzielić się wiedzą ze współpracownikami. Osoby, które łączą te cechy są najbardziej Z KarolinÈ Szyndler, business manager wbHays Poland, rozmawia Anna Szypulska. OCZEKIWANIA FINANSOWE PRACOWNIKÓW NajwiÚkszym wyzwaniem dla pracodawców sÈ W WIELU BRAN¿ACH POJAWI’ SI} RYNEK PRACOWNIKA IbNIEDOBÓR KANDYDATÓW ObOKRE¥LONYCH KOMPETENCJACH, CO PRZEK’ADA SI} NA TRUDNO¥CI FIRM WbPOZYSKIWANIU NOWYCH IbZATRZYMYWANIU DOTYCHCZASOWYCH PRACOWNIKÓW. CO ISTOTNE, JEST TO TREND D’UGOFALOWY, KTÓRY B}DZIE WP’YWAm NA OTOCZENIE BIZNESOWE PRZEZ NAJBLI¿SZE LATA.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=