Miesięcznik "BIZNES meble.pl" kwiecień 2018

wiadomoĂci 42 MIEJSCE zajęła Polska w rankingu najszczęśliwszych krajów świata„World Happiness Report” przygotowanym z inicjatywy ONZ (najszczęśliwsi są w mieszkańcy Finlandii, Norwegii i Danii) GOSPODARZEM SPOTKANIA był Dieter Hilpert, właściciel Bega Grup- pe. Na wstępie została zaprezentowana struktura organizacyjna Niemieckiej Konfederacji Przemysłu Drzewnego, Meblarskiego oraz Konstrukcji Goto- wych, następnie Jan Szynaka przedsta- wił historię i osiągnięcia Grupy Szynaka oraz zadania i znaczenie OIGPM. Pod- kreślił wiodącą rolę przemysłu meblar- skiego w Polsce, w tym przyznanie sta- tusu narodowej i strategicznej branży ze względu na osiągane wyniki, jak i spe- cjalizację w ramach ogólnoświatowej gospodarki. Roberta Dessi, zanim zaprezentowała strukturę oraz cele EFIC, podziękowała za bardzo efektywną i zakończoną suk- cesem wzajemną współpracę w kwestii zablokowania nieuzasadnionych działań rządu francuskiego w kwestii ciał lot- nych (formaldehyd) w towarach impor- towanych do Francji. Wszystkie strony spotkania zade- klarowały dalsze wspólne działania wspierające w konkretnych projektach, zwłaszcza dotyczących regulacji Unii Eu- ropejskiej w zakresie dotyczących prze- mysłu meblarskiego. EFIC (European Furniture Industries Confederation) to struktura zrzeszająca meblarskie organizacje z najważniej- szych krajów europejskich (Austria, Belgia, Dania, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Holandia, Norwegia, Portuga- lia, Szwecja i Turcja). d Europejscy meblarze obwspóïpracy 7 lutego w Lügde w Niemczech odbyło się spotkanie Jana Szynaki, prezesa Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli z Robertą Dessi, sekretarzem generalnym Europejskiej Konfederacji Przemysłu Meblarskiego EFIC oraz przedstawicielami Niemieckiej Konfederacji Przemysłu Drzewnego, Meblarskiego oraz Konstrukcji Gotowych, w skład której wchodzi m.in . Związek Niemieckiego Przemysłu Meblarskiego VDM. 20 BIZNES meble.pl [ kwiecieñ 2018 Od lewej: Dieter Hilpert – właściciel Bega Gruppe, Jan Szynaka – prezes Ogólnopolskiej Izby Go- spodarczej Producentów Mebli, Roberta Dessi – se- kretarz generalna EFIC, Mateusz Zelma – członek Zarządu Szynaka Meble, Olaf Plümer, Marcus Kirschner, Alexander Oswald i Markus Ring – Niemiecka Konfederacja Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego. DO GRUPY do- łącza menedżer z ogromną wie- dzą i doświad- czeniem. Będą one dla Pfleide- rer Group bar- dzo cenne w kon- tekście realizacji ambitnej strategii wzrostu. Równo- cześnie dziękuje- my Richardowi Mayerowi za pracę wło- żoną w rozwój całej Grupy – powiedział Zbigniew Prokopowicz, przewodniczący Rady Nadzorczej Pfleiderer Group. Dr Reiner jest absolwentem wydziału administracji na Uniwersytecie Regens- burg w Niemczech, a tytuł doktora uzyskał wHHL –Graduate School of Management w Lipsku. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach dyrektora zarzą- dzającego i dyrektorafinansowego, zdobyte wmiędzynarodowych przedsiębiorstwach. Pracował m.in . w Droege & Comp, Schu- eco International KG oraz AL-KO Kober SE. Zarządzał projektami o złożonych strukturach i wspierał rozwój segmentów w spółkach. Ma też międzynarodowe do- świadczenie w zakresie doradztwa stra- tegicznego, z naciskiem na kompleksową restrukturyzację, strategię i efektywność, a także zarządzanie projektami. Cieszę się, że tak doświadczony mene- dżer, który przez wiele lat z sukcesem reali- zował ambitne projekty dla międzynarodo- wych przedsiębiorstw, dołączy do naszego zespołu. Jestem przekonany, że wspólnie bę- dziemy mieli okazję zrealizować wiele obie- cujących inicjatyw, które zapewnią Grupie dalszy wzrost wartości – skomentował Tom K. Schäbinger, prezes Pfleiderer Group. Dr Nico Reiner uzupełnił skład Zarzą- du spółki, w którym na swoich stanowi- skach pozostali: Thomas Schäbinger jako prezes Zarządu i dyrektor generalny, Dirk Hardow jako dyrektor operacyjny oraz Ivo Schintz jako dyrektor handlowy. d PRZEDMIOTEMUMOWY jest dostawa do zakładów produkcyjnych Forte płyty wiórowej surowej, płyty wiórowej lami- nowanej, płyty HDF surowej i płyty HDF lakierowanej. Umowa zawarta została na 2 lata, tj. do 31 grudnia 2019 r. Z uwagi na fakt, iż cena dostarczanych materiałów ustalana będzie zgodnie z formułą cenową zawartą w umowie, w oparciu o ceny pod- stawowych surowców do produkcji płyt drewnopochodnych, strony przewidują, że szacunkowa wartość umowy wyniesie ok. 132 mln zł. W ocenie Zarządu Fabryk Mebli Forte zawarcie umowy z Pfleiderer Pol- ska zagwarantuje firmie ciągłość dostaw i możliwość realizacji zamówień składa- nych na meble. d Zmiany wbPĠeiderer Group 27 lutego Rada Nadzorcza Pfleiderer Group powołała dr Nico Reinera na stanowisko członka Zarządu i dyrektora finansowego spółki. Dr Nico Reiner zastąpił na tym stanowisku Richarda Mayera, który podjął decyzję o nieprzedłużaniu kontraktu i z końcemmarca opuścił Grupę. 132 mlnbzï na pïyty 5 lutego Zarząd Fabryk Mebli Forte podpisał z Pfleiderer Polska umowę na dostawy płyt drewnopochodnych. Dr Nico Reiner, nowy członek Zarządu i dyrektor finansowy Pfleiderer Group.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=