Miesięcznik "BIZNES meble.pl" kwiecień 2018

132 MiesiÚcznik branĝowy grupy meble.pl ISSN 2082-6338 nr 4/2018 (90) Wydawca: Wydawnictwo meble.pl sp. zbo.o. ul. Hetmañska 40 lok. 108 15-727 Biaïystok tel. +48 85 653 79 65 fax +48 85 651 35 13 www.wydawnictwo.meble.pl wydawnictwo@meble.pl Prezes ZarzÈdu Redaktor naczelny: Marek Hryniewicki tel. +48 533 340 140 m.hryniewicki@meble.pl Redaguje zespóï: Diana Nachiïo tel. +48 533 340 240 d.nachilo@meble.pl Anna ¿amojda tel. +48 533 340 440 a.zamojda@meble.pl Anna Szypulska tel. +48 533 340 940 a.szypulska@meble.pl ZdjÚcia: Tomasz Markowski Skïad: www.urbanarts.pl Reklama: Urszula Ditrych tel +48 533 340 840 u.ditrych@meble.pl Katarzyna Romanowska tel. +48 533 341 040 k.romanowska@meble.pl Kinga Antonowicz +48 533 340 740 k.antonowicz@meble.pl Redakcja nie zwraca materiaïów nie zamówionych ibzastrzega sobie prawo do dokonywania wbnich skrótów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoĂci za treĂÊ zamieszczanych reklam. ZdjÚcie na okïadce: Adrian Halupczok, wïaĂciciel ğrmy Halupczok Kuchnie ibWnÚtrza. Fot. Tomasz Markowski. spis treĂci 106 „OPOWIADAM HISTORI} MOJEGO DOMU IDEALNEGO, ALE OPOWIADAM NIE S’OWAMI, LECZ ¥WIAT’EM WbNAJRÓ¿NIEJSZYCH FORMACH JEGO ISTNIENIA IbODCZUWANIA” –bMÓWI ObPROJEKCIE „DAS HAUS –bINTERIORS ON STAGE 2018” LUCIE KOLDOVA, TEGOROCZNY GO¥m HONOROWY. Maïo kto, jak blogerki potrağ zainspirowaÊ do zakasania rÚkawów, kupienia farby ibpÚdzli, abnastÚpnie zabrania siÚ do odĂwieĝenia szafek, komód, krzeseï czy stolików. 118 98. „Dykteryjki” na UAP 100. „Pure Talents Contest” po raz piętnasty To byïa wyjÈtkowa edycja „Pure Talents Contest 2018”. Przypadïa na jubileusz 15-lecia konkursu ibtym samym zyskaïa godnÈ oprawÚ. Ale ibtak najwaĝniejszych byïo 20 ğnalistó w, zbktórych 3 otrzymaïo nagrody, abkolejnych 3 wyróĝnienia. Trofea odebrali podczas styczniowych targó w „IMM Cologne”, wtedy teĝ czynna byïa wystawa wszystkich ğnaïowych produktów. 106. Utkany ze światła 114. Trendy 116. Nowości TECHNOLOGIE 118. Szybka metamorfoza 124. Zrób sobie przestrzeń MoĝliwoĂci konğguracji pozwalajÈ na samodzielnie zaaranĝowanie wnÚtrza wbodpowiedzi na nasze potrzeby. Wbpodobnie indywidualny sposób moĝemy teĝ samodzielnie skonğgurowaÊ przestrzeñ ĝyciowÈ kierujÈc siÚ tym, czego naprawdÚ potrzebujemy. CHILLOUT 130. 10 lat minęło… Wbdniach 6-9 marca br. „Arena Design” ĂwiÚtowaïa jubileusz 10-lecia. Czy towarzyszÈce tym obchodom hasïo „Generations” okazaïo siÚ spoiwem ïÈczÈcym Ăwiaty biznesu ibwzornictwa przemysïowego? 132. W tajnej służbie Schattdecor Wbkonwencji ğlmów zbJamesem Bondem ğrma Schattdecor ĂwiÚtowaïa 25-lecie dziaïalnoĂci na rynku polskim. 133. Fleks uwalnia proporcje 7 marca podczas „Areny Design” wbPoznaniu zadebiutowaïa nowa marka meblarska –bFleks. 134. Ekscytująca noc w Monachium IF design award night to noc, która rozpala Ăwiat designu do czerwonoĂci. 135. Meblowe historie 136. Felietony kwiecieñ 2018 [ BIZNES meble.pl 3 84 M F Podczas jubileuszowej edycji „Areny Design” rozmawiano m.in. obkorzystaniu zbdoĂwiadczenia ibdorobku starszych wbĂwiecie wzornictwa oraz sposobach na wykorzystanie wizji ibkreatywnoĂci mïodych.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=