Miesięcznik "BIZNES meble.pl" maj 2018

raport X koniunktura wbbranĝy 10 BIZNES meble.pl [ maj 2018 O czywiście należy pa- miętać, że osiągnię- ty wynik dotyczy firm dużych i śred- nich. Oficjalne dane o wartości produk- cji, które uwzględniają firmy mikro, zo- staną opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny w maju. Według szacunków B+R Studio wartość produkcji sprzedanej mebli (razem z firmami mikro) w 2017 r. wyniosła prawie 45 mld zł. PRODUKCJAMEBLI Ostatnie oficjalne dane GUS dostępne w momencie przygotowania niniejszego materiału dotyczyły lutego 2018 r. Sku- mulowana wartość produkcji sprzedanej branży meblarskiej za okres dwóch pierw- szych miesięcy 2018 r. wyniosła 7,4 mld zł (wartość bez firm mikro), co oznacza po- prawę względem wyniku za okres styczeń- -luty 2017 r. z dynamiką sięgającą 1,06. Wartość produkcji sprzedanej w samym lutym wyniosła 3,667 mld zł. Dla porów- nania w lutym 2017 r. wartość produkcji sprzedanej mebli wyniosła 3,374 mld zł. Przyglądając się danym w podziale na klasy wielkości firm (firmy duże, średnie i małe) stwierdzono, że po pierwszych trzech kwartałach 2017 r. wszystkie fir- my bez względu na wielkość odnotowały wzrost wartości produkcji mebli. Łączna wartość produkcji w okresie I-III kwartał 2017 r. wyniosła 30,566 mld zł. Daje to prawie 6% wzrost (w cenach bieżących) względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Najwyższy wzrost zaobserwo- wano w przypadku firm dużych i śred- nich traktowanych łącznie – 6,1%. Z kolei w grupie firm małych odnotowano wzrost na poziomie 4,7%. Biorąc pod uwagę tak dobrze rozpo- częty pod względem wartości produkcji rok 2018, warto wziąć pod lupę wolu- men produkcji czterech monitorowanych przez GUS grup mebli. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, we wszystkich monitorowanych grupach mebli odnotowano wzrost produkcji. Najwyższy wzrost wolumenu produkcji mebli dotyczył mebli drewnianych w ro- dzaju stosowanych w sypialni z dynami- ką 1,34. Podobny wzrost odnotowano w przypadku grupy meble drewnianych w rodzaju stosowanych w pokojach stoło- wych i salonach. Dla tej grupy mebli od- notowano wzrost na poziomie 32% w po- równaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Na kolejnym miejscu znalazły się meble drewniane w rodzaju stosowa- nych w kuchni z dynamiką 1,07. Wzrost wolumenu produkcji odnotowano także w przypadku grupy mebli do siedzenia o konstrukcji głównie drewnianej z dyna- miką 101,6. Zwiększenie wolumenu produkcji po- ciągnęło za sobą powiększenie kadry pra- cowniczej w przedsiębiorstwach. Według danych GUS na koniec III kwartału 2017 r. w firmach meblarskich (bez firm mikro), liczba pracujących wyniosła 156 tys. osób. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba ta wzrosła o ponad 8 tys. miejsc pracy (5,5%). W podziale na klasy wielkości firm w grupie firm dużych i średnich liczonych razem odnotowano wzrost liczby pracowników na poziomie 5,9%. Osoby pracujące w firmach małych stanowią blisko 18% zatrudnionych w całej branży meblarskiej. W nich także odnoto- wano wzrost liczby pracowników o 3,6%. Przedstawione w tabeli „przeciętne zatrud- nienie” stanowi średnią roczną z poszcze- gólnych miesięcy i nie uwzględnia właści- cieli i współwłaścicieli oraz pracujących członków inaczej niż przytaczana wyżej „liczba pracujących”. Wzrosły również wynagrodzenia pra- cowników. Po koniec trzeciego kwartału 2017 r. przeciętne wynagrodzenie wynio- sło3.387,88 zł brutto, cooznacza 4%wzrost Wszystko wskazuje na to, że w 2017 r. został pobity dotychczasowy rekord produkcji mebli. Wedle oficjalnych danych wartość produkcji sprzedanej w 2017 r. wyniosła 41,8 mld zł, co oznacza o 6,6%wyższy wynik w porównaniu do roku poprzedniego. Produkcja mebli wbPolsce ma siÚ dobrze M a r t i n C z y r n i a WARTO¥m PRODUKCJI SPRZEDANEJ WbPODZIALE NA KLASY WIELKO¥CI FIRM Produkcja sprzedana I-III kw. 2017br. (mln zï) I-III kw. 2016br. (mln zï) I-III kw. 2016 = 100 Firmy duĝe, Ărednie ibmaïe 30.566,6 28.864,4 105,9* Firmy duĝe ibĂrednie 25.482,0 24.009,9 106,1* Firmy maïe 5.084,6 4.854,5 104,7 *W cenach bieĝÈcych. ½ródïo: dane GUS; obliczenia B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiej. PRZECI}TNE ZATRUDNIENIE WbBRAN¿Y MEBLARSKIEJ Zatrudnienie I-III kw. 2017br. (wbtys.) I-III kw. 2016br. (wbtys.) I-III kw. 2016br. = 100 Firmy duĝe, Ărednie ibmaïe 156,6 148,5 105,5 Firmy duĝe ibĂrednie 127,6 120,5 105,9 Firmy maïe 29 28 103,6 ½ródïo: dane GUS; obliczenia B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego. PRZECI}TNE WYNAGRODZENIE WbBRAN¿Y MEBLARSKIEJ I-III kw. 2017br. (wbzï) I-III kw. 2016br. (wbzï) I-III kw. 2016br. = 100 Wynagrodzenie brutto 3.387,88 3.209,64 1,06 ½ródïo: dane GUS; obliczenia B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego. 41,8 mldbzï wyniosła wartość produkcji mebli w Polsce w 2017 r. w firmach dużych i średnich

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=