Miesięcznik "BIZNES meble.pl" maj 2018

Z godnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konku- rencji (uznk), czynem nieuczciwej konku- rencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obycza- jami, jeżeli zagraża lub narusza interes in- nego przedsiębiorcy lub klienta. Czynem takim jest m.in . wprowadzające w błąd naśladownictwo produktów, regulowane w art. 13 uznk. W jego myśl, czynem nie- uczciwej konkurencji jest naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków re- produkcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości produ- centa lub produktu. Nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji naśladowanie cech funkcjonalnych produktu, w szcze- gólności budowy, konstrukcji i formy za- pewniającej jego użyteczność. Jeżeli naśladowanie cech funkcjo- nalnych gotowego produktu wymaga uwzględnienia jego charakterystycznej formy, co może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, naśladowca jest zobowią- zany odpowiednio oznaczyć produkt. Natomiast na podstawie samego art. 3 uznk może być też m.in . zakazane na- śladownictwo produktu, jeśli prowadzi do nieuczciwego wykorzystania renomy konkurenta. Oczywiście powyżej przytoczyłam tylko regulacje ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a tymczasem zupełnie oddzielnie może być zakazane naśladownictwo na podstawie narusze- nia praw wynikających z rejestracji (np. prawa z rejestracji wzoru przemysłowe- go chroniącego design) czy na podstawie naruszenia praw autorskich. We wspomnianym na wstępie w wy- roku z 27 lipca 2017 (sygn. akt I ACa 445/16) Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekał o nierzadko pojawiającym się przypadku naśladownictwa związanym z produktami pochodzącymi z Chin. Spółki, które wniosły powództwo, to włoski producent zawiasów do drzwi drewnianych i ich polski dystrybutor. Pozwany to z kolei polski przedsiębiorca, który sprzedawał zawiasy wyproduko- wane w Chinach. Były one podobne to zawiasów włoskich, ale nie miały logo, jak miało to miejsce w wypadku zawia- sów powodowych spółek. Zawiasy stron różniły się też m.in . w zakresie kon- strukcji, użytych materiałów oraz w ce- nie – zawiasy włoskie były o około 50% droższe od zawiasów chińskich. Powodowe spółki wskazały na naru- szenie wcześniej wspomnianych art. 3 i 13 uznk, a także art. 10 uznk, który do- tyczy wprowadzającego w błąd oznacze- nia lub opakowania produktu. Żądały od pozwanego zaniechania wprowadzania do obrotu chińskich zawiasów, nakaza- nia ich zniszczenia, nakazania publikacji oświadczenia wyrażającego ubolewanie z powodu popełnienia czynu nieuczci- wej konkurencji oraz wydania bezpod- stawnie uzyskanych korzyści. Sąd Okręgowy nie przyznał racji stronie powodowej. Wykluczył ryzyko wprowadzenia w błąd na gruncie art. 10 uznk przede wszystkim z powodu odmienności w zakresie logo. Odnośnie zaś do art. 13 uznk wskazał, że naśladow- nictwo cudzych produktów samo przez się nie jest zjawiskiem nagannym, ponieważ IbUSTAWA ObZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI IWONA JAKUBIAK VEL WOJTCZAK Autorka jest rzecznikiem patentowym, prawnikiem, prowadzi dział IP w SLS Seredyński Sandurski Kancelaria Radców Prawnych sp.p. Samo w sobie naśladownictwo cudzych produktów nie jest zakazane. Wynika to z tego, że rozwój jest oparty m.in . o to, co zostało stworzone w przeszłości. Naśladownictwo musi jednak odpowiadać zasadom uczciwości. Z takiego założenia wyszedł ustawodawca regulując zakaz naśladownictwa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym duchu także orzekł Sąd Apelacyjny wWarszawie w sprawie dotyczącej produkowanych w Chinach, a sprzedawanych w Polsce zawiasów do drzwi. branĝa X prawo 42 BIZNES meble.pl [ marzec 2018 Chiny, Polska

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=