Miesięcznik "BIZNES meble.pl" maj 2018

optymalizacja procesów produkcyjnych X technologie maj 2018 [ BIZNES meble.pl 51 f operacje. Zestawy gotowych elementów są skonfigurowane w taki sposób, aby zauto- matyzować powtarzalne czynności projek- towe. Projektowanie mebli w „SolidWorks Swood Design” sprowadza się do utworze- nia lub wybrania gotowego korpusu, a na- stępnie wyposażeniu go w okucia meblo- we, półki, przegrody i inne elementy, które zachowują parametryczność i powiązania wraz z modyfikacjami i przebudową mo- delu. Połączenia mimośrodowe, kołkowe czy lamelowe wstawiane są również me- todą Drag&Drop, generując powiązane z nimi otwory montażowe. Program kom- puterowy „Swood Design” od DPS So- ftware oferuje biblioteki elementów znor- malizowanych wiodących producentów okuć meblowych takich jak GTV, Blum, Hettich oraz Häfele. Każdy komponent 3D zawiera właściwości katalogowe takie jak opis, koszt, numer katalogowy, co pozwala wygenerować listę materiałów i kosztorys. Dodatkowo, po przeciągnięciu modelu 3D do złożenia automatycznie wykonywane są wszystkie niezbędne obróbki korpusów mebla, takie jak wiercenia i frezowania. Aby zwiększyć produktywność, zre- dukować zużycie skóry i poprawić jakość oferowanych produktów firma B&B Italia wybrała proces Versalis Offline. Do fun- damentalnych wartości włoskiej spółki należą badania, innowacyjność i jakość. Wykorzystywanie technologii do wspie- rania kreatywności oraz podnoszenia ja- kości produktów jest siłą napędową firmy, które zapewniają jej sukces od 50 lat i dają możliwość tworzenia unikatowych mebli, zapowiadających trendy i interpretujących współczesną kulturę, zarówno w sektorze mieszkaniowym, jak i kontraktowym. Apetyt na innowacje dotyczy również procesów produkcyjnych. Pragnienie od- nalezienia lepszych metod wytwarzania produktów o wysokiej jakości dopro- wadziło firmę B&B Italia do współpracy z firmą Lectra. Obie firmy współpracują ze sobą od 1987 roku. Firma B&B Italia chciała zmienić nie tylko sprzęt do cięcia skóry, ale też cały proces produkcyjny, aby „Tempora 60.06” oraz„60.06L”to dwa modele okleiniarek marki Format-4 od Felder. Baza modeli 3D zestawu profesjonalnych rozwiązań „Solidworks Swood”od DPS Software obejmuje: biblioteki złącz, drążki do ubrań, gałki, haczyki, podpórki półek, prowadnice, prowadniki, przelotki kablowe stopki meblowe, uchwyty, wieszaki, zamki, zawiasy. Oprogramowanie„SolidWorks Swood CAM”od DPS Software wspomaga przejście z fazy projektowania do etapu produkcji. Dzięki możliwości wykorzystania pełnego zakresu dostępnych technologii, użytkownik jest w stanie precyzyjne zaprogramować obrabiarkę CNC do drewna. Efektem końcowym pracy w Swood CAM jest wygenerowany program NC oraz dokumentacja okołoprodukcyjna.„SolidWorks Swood CAM”umożliwia szybkie zdefiniowanie własnych narzędzi skrawających, dodanie ich do biblioteki i wykorzystywanie w kolejnych procesach technologicznych. Utworzona w ten sposób baza predefiniowanych narzędzi, wzbogacona dodatkowo o strate- gie obróbcze, tworzy gotową do użycia w technologii„Drag&Drop” Bibliotekę Obróbek. wiązanie Versalis Offline, w którym ope- ratorzy równocześnie wykonują nesting, zarządzają skórami i tną – na oddzielnych stanowiskach pracy. Każdy etap jest zop- tymalizowany tak, aby zapewnić najlepsze rezultaty w zakresie przepływu, wydajno- ści i jakości. Rozdzielenie faz identyfikowa- nia wad oraz cięcia, dało nam możliwość wybierania dokładne tych skór, które są zgodne z naszymi standardami jakości, bez wpływu na czas cięcia. W rezultacie znacz- nie poprawiliśmy produktywność i jakość – zaznaczył Marco Piantoni. Wdrożenie tego procesu oznaczało odejście od starych metod firmy B&B Italia. Eksperci z Lectry pomogli firmie przygotować się na wdro- żenie nowych rozwiązań, bez zakłóceń na produkcji. Szkolenie operatorów w zakre- sie wyznaczania stref jakości na skórze, zbierania danych i przekazywania najlep- szych praktyk – wszystko to miało miej- sce przed dostawą stacji do skanowania. Po dostarczeniu systemu Versalis została już tylko jedna czynność do wykonania – podłączenie wtyczki i rozpoczęcie pracy. Nowy proces offline zapewnił firmie B&B Italia elastyczność, dzięki której mogła zmienić proces cięcia, zredukować czas wprowadzania produktów na rynek oraz pozyskać wiarygodne dane do po- miaru wydajności. Po pięciu miesiącach korzystania z procesu offline zwiększyli- śmy produktywność o 30% i zredukowali- śmy zużycie materiału o 3% – powiedział poprawić ogólną wydajność, zwiększyć efektywność i ustandaryzować jakość pro- duktów. Te zmiany musiały też współgrać z elementami procesu, które nie miały ulec modyfikacji. Bardzo profesjonalny zespół firmy Lectra wkroczył do akcji i pomógł nam przeanalizować każdy etap procesu produkcyjnego, od wyboru błamu skóry po rozładunek wyciętych elementów, i ziden- tyfikować działania, które nie zapewnia- ły wartości dodanej. Zespół szczegółowo przeanalizował naszą sytuację, zrozumiał nasze potrzeby i zaproponował rozwiązanie spójne z misją firmy B&B Italia, którą jest zapewnianie naszym klientom produktów o najwyższej jakości – wyjaśnia Marco Piantoni, dyrektor zakładu. Po przeprowa- dzeniu analizy Lectra zaproponowała roz-

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=