Miesięcznik "BIZNES meble.pl" maj 2020

20 branża • wiadomości 1.819 zł wyniósł w 2019 r. w Polsce – według danych Głównego Urzędu Statystycznego – przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę ogółem 1.859 podmiotów z siedzibą w Polsce wykazało na koniec 2018 r. zaangażowanie w 3.849 jednostkach za granicą w postaci udziałów, oddziałów lub innej formie (dane GUS) biznes meble.pl | maj 2020 Izba o problemach polskich meblarzy W dniu 9 kwietnia 2020 roku odbyło się robocze spotkanie online członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Celem spotkania było omówienie strategii branży meblarskiej w czasach koronawirusa oraz zwrócenie uwagi na wynikające z pandemii problemy branży. Głównym czynnikiem, który negatywnie wpływa na polską branżę meblarską jest zamknięcie większo- ści sklepów w Europie. Od pewnego czasu mówi się co prawda o prowadzonych pracach zmierzających do odmrożenia handlu, jednak nikt nie ma dzisiaj pew- ności, kiedy klienci powrócą do swoich nawyków za- kupowych, tych które znamy sprzed czasu COVID-19. Biorąc pod uwagę, że epidemia dotknęła prak- tycznie wszystkie kraje świata i wszędzie wprowa- dzono mniejsze lub większe restrykcje, także gospo- darcze, nie ma obecnie możliwości szukania nowych rynków zbytu. Alternatywną dla tradycyjnego han- dlu może być być e-commerce, który w Polsce stale wzrasta, przede wszystkim jednak w wyniku zakupów produktów spożywczych czy elektroniki. W przypad- ku mebli popyt spada, a nawet te firmy meblarskie, które miały rozwinięty e-commerce mocno odczuwają skutki pandemii. Przedstawiciele Izby liczą jednak, że sprzedaż ta zyska i złagodzi obecną sytuację. Aktualnie Chiny wracają do normalnego życia i prognozuje się, że mogą być jednym z najwięk- szych wygranych obecnego kryzysu. Wynika to głów- nie z faktu niedoszacowania liczby osób chorych, a przez to Europa i Ameryka nie były w pełni gotowe na możliwe zagrożenie. Ponadto coraz częściej mó- wi się o możliwych działaniach ze strony firm chiń- skich w celu przejęć firm europejskich znajdujących się w trudnej sytuacji – czytamy w komunikacie Izby. Na dzisiaj głównymi problemami branży pozosta- ją popyt, płynność finansowa, absencje pracowników, a także zaopatrzenie w surowce i komponenty. Na przełomie marca i kwietnia zwolnienia w branży me- blarskiej wyniosły ok. 5 tys. osób. Firmy obawiają się zwalniać pracowników, gdyż w przyszłości będą mieć ogromną trudność z odbudowaniem zespołu, jednak brak popytu może zmusić pracodawców do zwolnień większej liczby pracowników. Ponadto wstrzymane zostały rekrutacje, nieprzedłużane są umowy termi- nowe. Jak przewiduje Izba, jeśli druga połowa kwiet- nia nie przyniesie pozytywów firmy zostaną zmuszone do dalszej redukcji stanowisk. Aktualne postulaty OIGPM to: • wydłużenie okresu płatności podatku VAT, • przesunięcie terminów płatności np. za energię elektryczną, • uwolnienie środków z rachunków VAT, • zmiana wysokości dotacji z uwagi na zmianę kur- su euro, • skrócenie czasu związanego z wypłatą dotacji – szybsze rozliczanie dotacji z UE, • wprowadzenie postojowego dla poszczególnych działów firmy, a nie całego przedsiębiorstwa, • możliwie szybkie otwarcie przestrzeni handlowych z limitem osób względem powierzchni sklepu, a nie liczby kas, • wprowadzenie bodźców popytowych dla osób pry- watnych np. ulgi w podatku PIT za 2020 za zakup mebli i wyposażenia wnętrz, • ulgi lub umorzenia podatku od nieruchomości, ko- ordynowane przez Rząd i dostępne dla wszystkich (np. umorzenie w 50%) – w przeciwnym wypad- ku niektóre firmy, którym samorządy pomogą, bę- dą zdobywały dużą przewagę konkurencyjną, przy czym może dojść do sytuacji, w której nawet w tej samej gminie jedna firma dostanie umorzenie, a inna nie. q Organizatorzy włoskich targów, które tradycyjnie, odbywają się w cyklu 2-letnim, zazwyczaj w maju, ustalili nowy termin wydarzenia. Decyzję o przenie- sieniu biennale na listopad podjęła Rada Dyrektorów Cepra, operacyjnego ramienia włoskiego stowarzy- szenia producentów maszyn i narzędzi do obróbki drewna Acimall, które jest organizatorem targów „Xy- lexpo”. Pierwotnie targi miały się odbyć w dniach 26- -29 maja. Odejście od tradycyjnej majowej daty wyni- ka z zakłóceń spowodowanych pandemią. To będzie zupełnie inna edycja niż te, do których byliśmy przyzwyczajeni, ale to pozwoli, by cały łań- cuch dostaw spotkał się ponownie i spojrzał w przy- szłość, która nastąpi po kluczowym wydarzeniu do- tyczącym obróbki drewna i technologii produkcji me- bli – powiedział Lorenzo Primultini, prezes Acimall. q Nowy termin „Xylexpo 2020” Targi „Xylexpo 2020” odbędą się w dniach 10-13 listopada br. w Mediolanie. W targach „Xylexpo 2018” wzięło udział 425 firm (w tym 116 spoza Włoch). Powierzchnia wystawiennicza wyniosła prawie 35 tys. m 2 , a liczba zwiedzających – 17.781 osób. Aktualnie Chiny wracają do normalnego życia i prognozuje się, że mogą być jednym z największychwygranych obecnego kryzysu. Wynika to głównie z faktu niedoszacowania liczby osób chorych, a przez to Europa i Ameryka nie były w pełni gotowe na możliwe zagrożenie. Ponadto coraz częściej mówi się o możliwych działaniach ze strony firmchińskichw celu przejęć firm europejskich znajdujących się w trudnej sytuacji.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=