Miesięcznik "BIZNES meble.pl" maj 2020

34 branża • analiza biznes meble.pl | maj 2020 W  rzeczywistości biznesowej, w której przyszło aktualnie funkcjonować polskim przed- siębiorcom, wartości pozostają co prawda niezmienne, ale ich hierarchia, w tych peł- nych niepokoju czasach, może ulec zmia- nie. Nie bez powodu Richard Branson po- wiedział kiedyś: Zbyt długo próbowałem rozwiązać problemy całego świata, pompu- jąc we wszelką pomoc biliony dolarów. Za- wsze było i nadal jest konieczne, żeby ro- bić wszystko, co możliwe, aby powstrzymać ludzkie cierpienie w nagłych sytuacjach. Jednak powinniśmy też spojrzeć nieco sze- rzej i zaprzestać usiłowań, żeby ocalić świat, a zamiast tego zacząć zupełnie inaczej w nim żyć. Nie możemy już tylko przyklejać plastra na problem z nadzieją, że się zagoi. Powin- niśmy tworzyć możliwości, dzięki którym lu- dzie będą mogli zbudować sobie życie, na ja- kie zasługują. Kryzys nadchodzi znienacka Jak donosi Bibby Financial Services, pol- skie małe i średnie przedsiębiorstwa zaczę- ły spodziewać się spowolnienia gospodar- czego już w ostatnim kwartale ub.r. Jednak dopiero epidemia koronawirusa, wywo- łującego COVID-19 i związane z nią re- strykcje sprowadziły kryzys porównywal- ny z tymi największymi w historii. Trudno go było przewidzieć, jednak dobrze prowa- dzony biznes ma o wiele więk- sze szanse na przetrwa- nie. Każdy kryzys ma bowiem to do siebie, że skutecznie obna- ża niedostatki w stra- Piętrzą się problemy, z jakimi muszą mierzyć się firmy w dobie pandemii. Jak dotąd więcej jest niewiadomych niż pewników. Wielu przedsiębiorców, próbując oswoić rzeczywistość i prowadzić biznes, poszukuje alternatywnych sposobów działania. Nic się nie zmienia. Tekst: Anna Szypulska W trudnych czy wyjątkowych sytuacjach, zaufanie w biznesie bywa wystawione na ciężką próbę. Menedżerowie muszą o tympamiętać i szukać sposobu, żeby podtrzymać ducha zespołu, wspierać, ale też dawać pozytywny przykład. Bardzo istotna jest każda inicjatywa pokazująca pracownikom, że nie są pozostawieni sami sobie. Anna Czyż, executive manager w Hays Poland. utraty pracy obniżenia wynagrodzenia ograniczenia możliwości wypracowania premii wyzwań związanych z pracą zdalną braku możliwości awansu i kontynuacji kariery otrzymania nowych, dodatkowych zadań Czego obawiają się pracownicy? Źródło: Badanie Hays Poland 2020. Najczęściej wskazywane odpowiedzi. Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź. 44% 42% 24% 20% 0 10 20 30 40 50 28% 16% tegii biznesowej i zarządzaniu. Jeśli zatem przedsiębiorca nie wdrożył wcześniej pew- nych rozwiązań, teraz jest ostatni moment na to, aby to zrobić. Zapewnienie stabilności funkcjonowa- nia biznesu i zabezpieczenie płynności fi- nansowej to szczególne wyzwania na czas kryzysu wg Bibby Financial Services. Przed- siębiorcy, zwłaszcza ci, którzy mają relacje handlowe z krajami wyjątkowo dotknięty- mi epidemią, stoją przed trudnym zadaniem opracowania strategii uwzględniającej róż- ne scenariusze rozwoju wypadków. Windykacja online W dobie koronawirusa i spowolnienia gospodarki przedsiębiorcy nie zwlekają już miesiącami z odzyskiwaniem należności od kontrahentów. Na znaczeniu mocno zyska- ła windykacja, którą można zlecić online. Z najnowszego badania IMAS International, przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów wynika, że dla 27% ma- łych i średnich firm to usługa zdecydowa- nie wspierająca płynność finansową w cza- sie pandemii. Ankietowani w nim przedsiębiorcy przyznają, że po wybuchu epidemii bar- dzo zwiększyły się problemy z terminowym płaceniem przez kontrahentów. Sygnalizu- je to 63% przedsiębiorców z sektora MŚP. Najgorsze jest to, że nie zawsze wynika to z faktycznych kłopotów dłużników. W tym samymbadaniu aż 27% respondentów przy- znaje, że świadomie wstrzymuje płatności, bo trzyma pieniądze „na czarną godzinę”. A65% z nich jest przekonanych, że tak samo robią ich kontrahenci. Trudno się więc dzi- wić, że wierzyciele stracili cierpliwość i za- czynają się energiczniej upominać o zapła- tę. Zwłaszcza że sami za chwilę staną przed tym samym problemem. Wszystko się zmienia.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=