Miesięcznik "BIZNES meble.pl" maj 2020

9 branża meblarska vs. COVID-19 • raport biznes meble.pl | maj 2020 M inęło już kilka tygodni życia Polaków i polskiej gospodar- ki na kwarantannie. Każdy ko- lejny dzień przynosi pogłębienie spadku sprzedaży przedsiębiorstw zablokowanych przez pandemię. W czwartym tygodniu ograniczeń, spadek sięgnął 41% w porów- naniu z analogicznym okresem zeszłe- go roku – wynika z danych Rejestru Dłuż- ników BIG InfoMonitor. O tyle bowiem zmalała liczba raportów sprawdzających wiarygodność płatniczą klientów w BIG InfoMonitor, które pobierają z rejestru sprzedający, upewniając się czy ich przy- szły klient nie ma długów wobec innych. Gdy nie ma sprzedaży, liczba takich zapy- tań spada. W pierwszym tygodniu paraliżu gospodarki było ich o ponad 20% mniej niż w analogicznym tygodniu minionego roku, w kolejnych o ponad 30%, a w czwartym ty- godniu spadek wyniósł już 41%. Kwaran- tanna coraz mocnej spowalnia gospodarkę – komentuje sytuację Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor. Specjalizująca się w doradztwie firma PMR Restrukturyzacje przewiduje, że skut- ki epidemii koronawirusa w sposób szcze- gólny dotkną w Polsce trzy branże: trans- portową (polskie firmy obsługują przewóz jednej czwartej towarów przewożonych w Unii Europejskiej), turystyczną oraz me- blarską, które łącznie zatrudniają blisko 1,5 mln pracowników i mają ok. 250 mld zł rocznych przychodów. Wmeblarstwie dramat Pod koniec marca firma B+R Studio we współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospo- darczą Producentów Mebli przeprowadzi- ła wstępną ankietę wśród firm meblarskich szacującą obecną sytuację i jej wpływ na wyniki branży. Wyłaniający się obraz był dramatyczny.Wobec zablokowanego popy- tu w Polsce i innych krajach europejskich szacowany wynik produkcji sprzedanej branży meblarskiej w 2020 r. wyniesie zale- dwie 33 mld zł wobec 50,5 mld zł w 2019 r., co oznacza spadek o 35%! Zapowiedziane zwolnienia w branży meblarskiej sięgną 40 tys. etatów. Ten szacunek oparty zo- stał na założeniach, że sytuacja epidemicz- na w Polsce i w większości krajów euro- Po kilkunastu latach bezprzykładnego rozwoju i dużych, nawet dwucyfrowych wzrostów przychodów, ten rok dla branży meblarskiej w Polsce, podobnie zresztą jak i dla bardzo wielu segmentów gospodarki, nie będzie rokiem ekspansji, ale raczej walką o przetrwanie. Branża w dobie S pa d e k p r o d u kc j i s p r z e da n e j m e b l a r s t wa w P o l s c e w 2 0 2 0 r . m o ż e w y n i e ś ć 3 5 % Tekst: Marek Hryniewicki koronawirusa 80 70 60 50 40 30 20 10 0 >80-100% >60-80% >40-60% >20-40% 1-20% Wstrzymanie 16% 13% 16% 67% 12% 20% 8% 20% 16% 20% 25 marca 2020 r. 8 kwietnia 2020 r. Wykorzystanie mocy produkcyjnych w firmach branży meblarskiej Źródło: B+R Studio i OIGPM.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=