Miesięcznik "BIZNES meble.pl" maj 2021

6 BIZNES.meble.pl | maj 2021 felieton • wiktorski o gospodarce W ielu narzeka na GUS, że do- starcza dane niedokładne, zbyt ogólne, zbyt późno, nie pasują- ce do potrzeb branży. Ja akurat GUS sza- nuję, ponieważ jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. No ale dużą zaletą GUS-u jest systematyczność i prowadze- nie badań na dużych grupach. Co do ter- minu i dokładności danych też mam za- strzeżenia, ale z biegiem lat i tak jest coraz lepiej. Niemniej jednak – tak jak jest z pa- rametrami elektronów – nie można po- znać wszystkich na raz, tak też jest z dany- mi o branży meblarskiej – wszystkiego na raz nie poznamy. Badanie branży stanowi pewne wyzwa- nie również dla osób, które się w tym spe- cjalizują. Głównym problemem jest nie- ufność i przekonanie, że lepiej jest nie dzielić się danymi. Lepiej działać na „czuja”. W wielu firmach wciąż kształtowanie stra- tegii w oparciu o dane jest nieosiągalne. Ja od lat mam przekonanie, że aby zarządzać trzeba mierzyć. I to mierzyć nie tylko wła- sne wyniki, ale również otoczenia gospodar- czego. To co robią firmy w moim otoczeniu jest dla mnie równie istotne, jak to, co się dzieje w mojej firmie. Na przykład, jeśli inni podnoszą ceny, a ja nie, to może oznaczać, że gubię zyski. Jeśli inni obniżają ceny, a ja nie, to może oznaczać, że przestaję być kon- kurencyjny. Tak jak pisałem w poprzednim felietonie, „cena produktu nie zależy od sa- mego produktu”, a od gry popytu i podaży. Ostatni rok pokazał nam jeszcze wyraźniej, jaką wagę ma szybkie reagowanie na bodźce rynkowe. Jeszcze dwa lata temu kiedy rozmawiałem z przedsiębiorcami, twierdzili oni, że rynek meblarski wystarczy badać raz na rok, a nawet raz na 2 lata. Tymczasem w ubiegłym roku zapotrzebowanie na analizy było w wydaniu niemalże tygodniowym. Oczywiście mówimy tu o wyjątkowym roku. Digitalizacja, o której piszemy od jakiegoś czasu, pozwala na jeszcze dalej idące zmiany, a mianowicie na badania on-line z raportowaniem na żywo. Takie rozwiązania też już są dostępne na rynku, ale uwzględniając specyfikę bran- ży nie sądzę, aby już obecnie było uzasad- nione stosowanie takich rozwiązań na sze- roką skalę. Spróbuję teraz powiązać trzy przedsta- wione wyżej zagadnienia. Primo. Skoro nie ma dobrych danych branżowych, to podej- miemy się takie dane zbierać. Będziemy działać długofalowo i systematycznie. Bę- dziemy zbierać informacje na dużej grupie. Secundo. Będziemy zbierać takie dane, któ- re w sposób prosty pozwolą „niespecjali- stom” wyciągać wnioski i kształtować stra- tegię w firmach. Jednocześnie będą to dane łatwo dostępne dla „każdego”. Tertio. Wyko- rzystamy digitalizację, aby dane mieć szyb- ko i tanio. To jest kierunek, w którym rozwi- ja się B+R Studio. Teraz do konkretów. Zaczynamy od wskaźnika cen mebli. Już w maju po raz pierwszy ogłosimy wyniki badania cen me- bli. Od kilku miesięcy zbieramy dane na te- mat kilkuset wytypowanych produktów z 10 największych sklepów. Produkty pogrupowa- ne są w 21 kategorii od krzeseł i stołów, przez meble tapicerowane różnych typów, po me- ble skrzyniowe i materace, meble młodzie- żowe czy home office. W pierwszym tygo- dniu miesiąca będziemy ogłaszać publicznie wskaźnik inflacji meblarskiej. Chętni będą mogli poznać szczegóły, a mianowicie, jak wyglądała inflacja w poszczególnych kate- goriach mebli, czyli o jaki procent zmieniły się ceny na przykład stołów z drewna litego, a o ile tych z płyty. Będzie można również sprawdzić, jakie ru- chy cenowe wykonały poszczególne sklepy. Dzięki takim infor- macjom producenci mebli, handlowcy, dostawcy dla meblarstwa będą mogli precyzyjnie zmierzyć zmiany zachodzące na rynku i szybko reagować na postępowanie konkurencji. Decyzje będzie można podejmować na podstawie obiektywnych danych, a nie na wyczucie. Wskaźnik inflacji meblarskiej to pierwszy z nowych produktów B+R Studio. Jeśli chcą Państwo od pierwszej edycji mieć pełne i szczegółowe dane o wskaźniku inflacji meblarskiej albo dowiedzieć się więcej, jak to badanie działa, zapraszam do bezpośredniego kontaktu: tomek@brstudio.eu. q Sprawdzamy ceny mebli Na polskim rynku do niedawna nie było systematycznego badania cen produktów meblarskich, ale teraz już jest. dr inż. Tomasz Wiktorski Autor jest ekspertem i konsultantem, właścicielem B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=