Miesięcznik "BIZNES.meble.pl" maj 2022

84 temat wydania • ergonomia i ekonomia biznes.meble.pl | maj 2022 E ksperci z Imos Polska zaznacza- ją, że obecna sytuacja geopoli- tyczna związana z Ukrainą jest daleka od normalności, w każdym tego słowa znaczeniu. W kontekście „kryzy- su covidowego”, którego wcześniej do- świadczaliśmy, a z którym branża me- blarska poradziła sobie całkiem dobrze, tym razem trudno szukać optymistycz- nych scenariuszy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, wszystkie okoliczności obecnej sy- tuacji, a przede wszystkim czynniki geopo- lityczne związane z usytuowaniem Polski, musimy liczyć się konsekwencjami gospo- darczymi znacznie większymi i daleko idą- cymi w swym zasięgu, niż podczas pande- mii – zaznaczają. Planowanie długoterminowe Branża meblarska w Polsce to ponad 27 tys. przedsiębiorstw, które zatrudnia- ją około 165 tys. pracowników. Jakby nie spojrzeć, jest ona ściśle związana z innymi sektorami gospodarki i wszelkie problemy innych branż, przekładają się na trudności producentów mebli – bo gdy, np. ze wzglę- du na postępującą inflację czy „obostrze- nia covidowe”, nie działają hotele, biura turystyczne, kawiarnie, to nie ma zleceń na ich remonty, zleceń na nowe wyposaże- nie i umeblowanie – wówczas wszyscy tra- cą. Jak zaznaczają eksperci z Imos Polska, wojna na Ukrainie dołożyła do tej sytuacji nowe okoliczności, które producenci mebli już widzą i szukają rozwiązań. Załamanie systemu dystrybucji i dostaw to teraz jeden z poważniejszych problemów rynku me- blarskiego. A trzeba pamiętać, że w Polsce eksport jest podstawą działalności więk- szości firm produkujące meble. Analizując dane polskiego eksportu mebli w latach 2015-2020 obserwowaliśmy znacz- ny wzrost o (33,4%), który przekładał się tak- że na korzystny import (58,5%). Wyniki takie Daleko idące Jak zaznaczają eksperci, w aktualnej sytuacji geopolitycznej jeszcze bardziej warto się skupić na kwestiach ekonomicznych. Tekst: Diana Nachiło konsekwencje ↑ ↑ Firma Imos Polska, która działa w branży IT, proponuje firmom produkującym meble, szereg rozwiązań, zarówno dotyczą- cych przygotowania projektów, produkcji, ewidencji magazynowania i zamówień, a także dotyczące bieżącej dystrybucji. ↑ ↑ Szczególnym narzędziem, które zasługuje na uwagę, a które proponuje firma Imos Polska, jest System Imos iX Net. świadczą o wysokiej dynamice polskiego sek- tora producentów mebli i dużym jego poten- cjale. Jednakże teraz, kiedy nie działają po- prawnie systemy dostaw i dystrybucji, warto się zastanowić nad przyjęciem innych roz- wiązań, metod i biznesowych strategii per- spektywicznych, które byłyby korzystne dla firm i ogólnie dla tego obszaru działalności – powiedział Krzysztof Rykowski Przyjęcie odpowiedniego know-how przy odpowiednim planie i z uwzględnie- niem określonych procedur, to nie tylko realne korzyści bieżące, ale również nowy model działania na przyszłość, z którego korzyści może wynieść każde przedsiębior- stwo, zarówno duża, jak i mała firma. O ja- kie modele działania chodzi? Firma Imos Polska, która działa w bran- ży IT, proponuje firmom produkującym meble, szereg rozwiązań, zarówno doty- czących przygotowania projektów, produk- cji, ewidencji magazynowania i zamówień, a także dotyczące bieżącej dystrybucji. Wdrożenie tych rozwiązań to duże korzyści

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEwNTc3Nw==