Miesięcznik "BIZNES meble.pl" czerwiec-lipiec 2019

11 advertorial • branża J ason Fried w wystąpieniu pod ty- tułem „Dlaczego nie pracujemy w pracy?”, wygłoszonym w ra- mach spotkań TED, podkreśla, że nakaz bycia kreatywnym jest bezskuteczny. Nie można komuś kazać wejść w ten stan.Oso- by o twórczym umyśle deklarują potrzebę dłuższych chwil pozbawionych rozprasza- czy, by go osiągnąć.Drzwi do biura działają natomiast jak robot kuchenny,mówi Fried. Wchodzisz przez nie rano, a po kwadransie twój dzień jest w kawałkach… Systemy edukacji na świecie reformu- je się, definiując kreatywność jako jedną z podstawowych umiejętności przyszłego pracownika. Fakt ten mógłby sugerować, że kreatywne podejście jest czymś trwałym, wyrobioną cechą charakteru. Tymczasem to zdolność poznawcza, której uruchomienie wymaga wspierającego kontekstu. Właśnie dlatego tak ważne jest kreowanie nowocze- snej, elastycznej przestrzeni biurowej. Dobrze zaprojektowane kreatywne biu- ro wykorzystuje rozwiązania odpowiadające różnym potrzebom, charakterom i stylom pracy. Projekt powinien uwzględniać czyn- nik zmiany: każdy z nas może mieć inne po- trzeby w momencie skupienia, a inne pod- czas wymyślania konceptu. Często jest to również kwestia pory dnia czy stanu emo- cjonalnego. Optymalne efekty uzyskać można za sprawą właściwej akustyki, po- działu biura na strefy (relaksu, rozmów tele- fonicznych, pracy skupionej), doświet leniu wnętrz światłem dziennym. Silnym tren- dem jest obecność kabin akustycznyc h lub niewielkich salek konferencyjnych. Warto zwrócić uwagę na odpowiednie ustawienie biurek – także tych z opcją elektrycznej re- gulacji wysokości blatu,wykorzystanie zalet modułowych i mobilnych mebli. Bardzo popularny na całym świecie open space zbliża ludzi i ułatwia współpracę, nie wtedy jednak, gdy w interakcjach uczest- niczymy przymusowo. Ścianki akustycz- ne, budki telefoniczne oraz meble miękkie i wykładziny dywanowe umożliwiają za- chowanie właściwej akustyki przestrzeni, co sprzyja podniesieniu jakości pracy. Ła- two wykreować można w ten sposób strefę skupienia, działań zespołowych, kreatyw- ną,miejsce rozmów telefonicznych i relaksu bez utraty potencjału zespołowości. Kom- fortowa przestrzeń stwarza pracownikom możliwość, aby bardziej się do swoich zadań przyłożyć. Ograniczona zostaje również ro- tacja osób zatrudnionych i liczba zwolnień lekarskich. W 2012 roku magazyn „The Economist” sporządził raport oparty na analizie du- żych i średnich organizacji. Wskazuje on, że liczba godzin pracy nie jest wprost propor- cjonalna do wydajności i produktywności, a także–tymbardziej–nie jest skorelowana z twórczym myśleniem. To podczas odpo- czynku i niewymuszonych interakcji jeste- śmy bardziej otwarci na innowacyjność. q Jak zaprojektować kreatywne biuro? Idea kreatywnego biura to nie kolejny modny termin czy chwilowy trend. Badania psychologów dotyczące środowisk pracy jasno wskazują, że ogromny wpływ na efekty naszych zawodowych poczynań ma otoczenie, w którym się znajdujemy. biznes meble.pl | czerwiec-lipiec 2019

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=