Miesięcznik "BIZNES meble.pl" czerwiec-lipiec 2019

16 raport • koniunktura w branży meblarskiej biznes meble.pl | czerwiec-lipiec 2019 W  związku z publikacją oficjal- nych danych GUS warto przyj- rzeć się wynikom poszczegól- nych grup firm. Dla firm dużych i średnich liczonych łącznie – wartość produkcji sprzedanej w 2018 r. wyniosła 36.477,8 mln zł wobec 34.857,8 mln zł w 2017 r. – oznacza to wzrost poniżej przeciętnej tj. o 4,6% r/r. Szybszy wzrost możemy zaob- serwować w wartości produkcji sprzeda- nej wśród firm małych. W 2018 r. wartość ta opiewała na 8.034,3 mln zł, co daje nam wzrost o prawie 16% porównując do roku 2017. W tym samym czasie raportowany wzrost produkcji w firmach mikro wyniósł około 200 mln zł –z 3,4 mld zł w 2017 r. do około 3,6 mld zł w 2018 r., co przekłada się na dynamikę 5,9% r/r. Podsumowując można stwierdzić, że firmy duże i średnie zwolniły tempo wzro- stu, co było wykorzystywane przez fir- my małe. Otwartym pozostaje pytanie, czy firmy małe wysoki wzrost sprzedaży przełożyły na wzrost zysków, czy przeciw- nie – kosztem niższych zysków starały się zdobyć rynek. WolumenyprodukcjiwI kwartale 2019r. Analizując wolumen produkcji czte- rech monitorowanych przez GUS grup mebli możemy zaobserwować dynami- kę dodatnią w dwóch z nich. Najwyższy wzrost wolumenu produkcji dotyczył me- bli drewnianych w rodzaju stosowanych w kuchni z wynikiem 1.372 tys. szt., co daje wzrost o 27,2% w stosunku do ana- logicznego okresu 2018 r. Więcej polscy meblarze w pierwszym kwartale 2019 r. wyprodukowali mebli do siedzenia prze- kształcanych w miejsca do spania – 941 tys. szt., podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego było to 928 tys. szt. (+1,4% r/r). W przypadku mebli do siedzenia o kon- strukcji drewnianej, wolumen wyniósł 4.799 tys. szt. podczas gdy rok wcześniej było to 4.828 tys. szt. (-0,6% r/r). Rów- nież dla pozostałych grup mebli odnoto- wano spadek: meble drewniane w rodza- ju stosowanych w sypialni (-6,1%) i meble drewniane w rodzaju stosowanych w po- kojach stołowych i salonach (-4,1%). Pomimo deklaracji producentów o wciąż rosnącym zapotrzebowaniu na pracowników możemy zaobserwo- wać tylko niewielki wzrost w przecięt- nym zatrudnieniu w branży meblarskiej. W pierwszym kwartale 2019 r. w branży meblarskiej (bez firm mikro) zatrudnia- no 163 tys. pracowników, a w analogicz- nym okresie roku ubiegłego 162 tys. co daje wzrost wskaźnika zaledwie o 0,9%. Przedstawione w tabeli „przeciętne za- trudnienie” stanowi średnią roczną z po- szczególnych miesięcy i nie uwzględ- nia właścicieli i współwłaścicieli oraz pracujących członków rodzin. Dane nie obejmują również zatrudnionych poza granicami kraju oraz zatrudnionych w or- ganizacjach społecznych, politycznych, związkach zawodowych i innych. Wskaź- niki przeciętnego zatrudnienia obejmu- ją osoby zatrudnione na podstawie sto- sunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w niepełnym, po przeliczeniu na pełnozatrudnionych. Jeśli dodać wła- ścicieli, współwłaścicieli i pracujących członków rodzin to liczba pracujących przekroczyłaby 200 tys. osób. Zwiększenie przeciętnego wynagro- dzenia wśród pracowników branży me- blarskiej o ponad 8% nie pomogło w za- trudnieniu większej liczby pracujących. W okresie od stycznia do końca marca 2019 r. przeciętne wynagrodzenie wy- niosło 3.897,94 zł, podczas gdy w pierw- szym kwartale 2018 r. wynosiło 3.603,71 zł. Przewiduje się, że tempo wzrostu wy- nagrodzeń będzie w najbliższym okresie utrzymywać się na zbliżonym poziomie. Koniunktura jest, ale rosną wyzwania Polska branża meblarska w 2018 r. uzyskała wynik wartości sprzedanej na poziomie 48,1 mld zł, co oznacza potwierdzenie prognozowanego wcześniej rekordu i wzrost o 6,4% porównując wynik do roku 2017. Dane te są oficjalnie potwierdzone przez GUS i dotyczą pełnej zbiorowości firm. W 2017 r. produkcja sprzedana według danych GUS wynosiła 45,2 mld zł (6,1% r/r). Natomiast na rok 2019 B+R Studio prognozuje wartość produkcji sprzedanej na około 50,5 mld zł (5,0% r/r). Wolumen produkcji wybranych grup mebli Wyroby III 2019 r. (tys. szt.) III 2018 r. = 100 2019 r. I-III (tys. szt.) I-III 2018 r. = 100 Meble do siedzenie o konstrukcji głównie drewnianej 1.586,0 95,1 4.799,0 99,4 w tym: meble do siedzenia przekształcane w miejsca do spania 310,0 94,8 941,0 101,4 Meble drewniane w rodzaju stosowanych w kuchni 468,0 126,1 1.372,0 127,2 Meble drewniane w rodzaju stosowanych w sypialni 532,0 90,2 1.620,0 93,9 Meble drewniane w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach 2.680,0 95,5 7.927,0 95,9 Źródło: GUS.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=