Miesięcznik "BIZNES meble.pl" czerwiec-lipiec 2019

Koniunktura w przemyśle meblarskim Ciekawie wyglądają porównania wskaźników koniunktury w przemyśle meblarskim. Przypomnijmy, że wszystkie wskaź- niki koniunktury obliczane są jako saldo odpowiedzi negatyw- nych i pozytywnych, które udzielane są przez menedżerów firm. Odpowiedzi neutralne nie są uwzględniane. Oceny bieżące dotyczące portfela zamówień w pierwszych trzech miesiącach br. wyniosły odpowiednio +10,2; +16,6 i +7,9. Natomiast w analogicznych miesiącach poprzedniego roku oceny te równe były +6,5; +11,0 i +10,0. Możemy zatem zaobserwować, że w styczniu i lutym br. menedżerowie ocenia- li lepiej sytuacje dotyczącą portfela zamówień niż rok temu, jednak w marcu oceny te były gorsze o 2,1 pkt proc. w porów- naniu do marca 2018 r. Podobnie wyglądają oceny dotyczące produkcji: w styczniu (+10,0) i lutym (+13,9) br. były wyższe niż w tych samych miesiącach roku poprzedniego. Natomiast w marcu 2019 r. wyniosły +9,6 i były niższe jedynie o 0,1 pkt proc. porównując do marca 2018 r. Od początku roku wzrosło grono menedżerów wskazujących na zwiększające się zobo- wiązania finansowe firm meblarskich oraz zmniejszający się stan zapasów na magazynach w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku. Przyglądając się oczekiwaniom menedżerów widzimy, że sytuacja wygląda podobnie jak w ocenach bieżących. W przy- padku wskaźników w zakresie portfela zamówień i produkcji, w styczniu i lutym br. wyniki były wyższe niż w ubiegłym roku. Wskaźniki dotyczące portfela zamówień wzrosły odpowied- nio o 3,0 pkt proc. w styczniu i o 3,7 pkt proc. w lutym. Nato- miast oczekiwania względem produkcji wzrosły o 0,7 pkt proc. w styczniu i +2,8 pkt proc. w lutym. Jednak w marcu 2019 r. wskaźniki dotyczące portfela zamówień i produkcji spadły odpowiednio o 2,5 pkt proc. i 2,8 pkt proc. w porównaniu do marca 2018 r. Pomimo wymienionych kilku niżej ocenionych wskaźników koniunktury, menedżerowie wciąż potwierdzają chęć dalszego zatrudniania nowych pracowników. W styczniu br. wartość wskaźnika równa była +4,9, w lutym +5,2 i w marcu +5,6. Wskaźniki dotyczące oczekiwań względem cen w pierw- szym kwartale br. roku pokazują, że coraz większe grono me- nedżerów zgłasza chęć zwiększenia cen produktów i towarów. W styczniu wskaźnik przyjął wartość +10,0, a w marcu +8,3. Należy jednak wspomnieć, że w analogicznym okresie 2018 r. wartości tego wskaźnika były niższe, oznacza to, że po pierw- szym kwartale br. większe grono oczekuje wzrostu cen zesta- wiając wynik z danymi sprzed 12 miesięcy. Handel zagraniczny Istotną kwestią do omówienia są wyniki w handlu zagra- nicznym. Źródłem danych do analizy eksportu i importu są ofi- r e k l a m a biznes meble.pl | czerwiec-lipiec 2019 Wartość produkcji sprzedanej w podziale na klasy wielkości firm Produkcja sprzedana 2018 r. 2017 r. 2017 r. (mln zł) (mln zł) = 100 Firmy duże, średnie i małe 44.512,1 41.800,9 105,9 Firmy duże i średnie 36.477,8 34.857,8 104,1 Firmy małe 8.034,3 6.943,1 115,7 Źródło: GUS; obliczenia B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego. HUBERTUS SUPER MAT HUBERTUS SUPER POŁYSK Zwiększona odporność na wchłanianie tłuszczów i wybłyszczenie Płyty i fronty meblowe o zwiększonej odporności na zarysowania i działanie promieni UV Teraz fronty Hubertus mają praktycznie niewidoczną spoinę klejową dzięki zastosowaniu innowacji AIR FORCE SYSTEM (obrzeże laserowe) w module okleinowania. HUBERTUS DESIGN Sp. z o.o. 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Srokowiecka 22 tel. +48 32 229 02 59 (60 ) biuro@hubertus-meble.pl www.hubertus-design.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=