Miesięcznik "BIZNES meble.pl" czerwiec-lipiec 2019

22 branża • wiadomości biznes meble.pl | czerwiec-lipiec 2019 5,1% wyniósł wzrost realny produktu krajowego brutto (PKB) w 2018 r. – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (rok wcześniej wzrost był na poziomie 4,9%) -1,1 mld zł wyniosło saldo polskich obrotów w handlu zagranicznym w I kwartale 2019 r. (eksport wyniósł 243,7 mld zł – wzrost r/r o 7,6%, a import 244,8 mld zł – wzrost r/r o 5,4%) Rozpoczął się konkurs „Diament Meblarstwa 2020” Już po raz czternasty wystartował konkurs „Diament Meblarstwa”. Jego organizatorami są Meble.pl oraz Wydawnictwo meble.pl. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych produktów branży me- blarskiej i wyposaże- nia wnętrz pod wzglę- dem wzornictwa, tech- nologii, innowacyjności i funkcjonalności, któ- re zostały wprowadzone na rynek po listopadzie 2018 r. lub zostaną wpro- wadzone do produkcji z początkiem roku 2020. Zgłoszone produkty oceniane będą w nastę- pujących kategoriach: podstawa wnętrza, stre- fa dzienna (meble, artykuły dekoracyjne), strefa komfortu (meble, podstawa komfortu), media/ sprzęt, strefa kuchenna (meble, wyposażenie kuchni), strefa przechowywania, strefa jadal- ni (meble, artykuły dekoracyjne), strefa łazienki (meble, wyposażenie łazienki), strefa snu (me- ble, podstawa snu), strefa young (meble dzie- cięce i młodzieżowe, elementy wyposażenia), strefa komunikacji (meble, elementy wyposaże- nia), strefa ciepło, strefa światło (oświetlenie, oświetlenie meblowe), strefa outdoor (meble, inne elementy), strefa pracy (meble biurowe, siedziska biurowe, podstawa pracy), strefa pu- bliczna (meble, elementy wyposażenia), kom- ponenty mebla, powierzchnie meblowe, design mebla, funkcje mebla, inne, marketing i komu- nikacja, wizje, młody design. Ta ostatnia kate- goria dedykowana jest projektom zgłaszanym przez studentów oraz ubiegłorocznych i tego- rocznych absolwentów szkół i uczelni wyższych. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 14 października br. W skład jury oceniającego zgłoszone pro- dukty wchodzą: architekci, projektanci wnętrz, designerzy, trendsetterzy, media, blogerzy, or- ganizacje, naukowcy i eksperci branżowi, przedstawiciele handlu oraz technolodzy pro- dukcji, przedstawiciele hurtowni oraz firm pa- tentowych i atestowych. Jury ocenia zgłoszone w konkursie produkty na podstawie następują- cych kryteriów: zastosowane wzornictwo i zgod- ność z aktualnymi trendami, innowacyjność i zaawansowanie technologiczne oraz funkcjo- nalność i ergonomia, ogólna prezencja produk- tu. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 8 listopada br. q 2020 Firmy wdrażające rozwiązania zgodne z ideą go- spodarki cyrkularnej zostały nagrodzone w II edy- cji konkursu „Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego – Stena Circular Economy Award”. Wśród nagrodzo- nych przedsiębiorstw znalazła się m.in. sieć sklepów wyposażenia domu IKEA Retail. Łącznie do tej edy- cji zgłoszono 26 projektów, m.in . z branż budowlanej, odzieżowej, farmaceutycznej i meblarskiej. IKEA Retail otrzymała I miejsce w kategorii dzia- łań promocyjnych – za akcję mającą na celu zwróce- nie klientom uwagi na ilość oraz wartość posiadanych przedmiotów. W tym celu została stworzona specjal- na, wirtualna kolekcja „Przyda Się”, która przypomina o rzeczach leżących na strychach, w piwnicach oraz w szafach. Program „Przyda Się” to również szereg wskazówek od IKEA podpowiadających, jak naprawić lub przerobić zapomniane przedmioty, którym można też darować kolejne życie przekazując je innym. Konkurs zorganizowała firma Stena Recycling, lider w dziedzinie gospodarowania odpadami oraz usług środowiskowych na rynku polskim i skandy- nawskim, której celem jest promowanie gospodarki obiegu zamkniętego, podniesienie poziomu recyklin- gu oraz ograniczenie ilości odpadów zmieszanych. q Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP p a t r o n a t Jubileuszowa „Drema” Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego „Drema” to najbardziej wyczekiwane spotkanie sektora przemysłu drzewno-meblarskiego w Polsce i jednocześnie największe w Europie Środowo-Wschodniej centrum zaopatrzenia dla producentów mebli. Jubileuszowa 35. edycja targów „Drema” odbędzie się w dniach 10-13 września w Poznaniu. Targi „Drema” są obecnie w czołówce największych wystaw światowych dedykowanych branży obróbki drew- na. Według danych VDMA-Auma 2018, znalazły się one na piątym miejscu w rankingu znanych światowych eks- pozycji, obok niemieckich targów „Ligna”, włoskich „Xy- lexpo”, amerykańskich IWF Atlanta czy chińskich WMF Shanghai. Prestiż targów „Drema” podkreśla również fakt, że znajdują się na liście 15 światowych wystaw de- dykowanych przemysłowi obróbki drewna, oficjalnie po- pieranych przez Europejską Federacją Producentów Ma- szyn do Obróbki Drewna Eumabois. Poznańskie targi „Drema” od lat dają okazję do prezentacji najnowocześniejszych dokonań pol- skich i zagranicznych producentów maszyn, narzę- dzi i urządzeń dla przemysłu drzewnego i meblar- skiego. Są również idealną przestrzenią dla przed- stawienia współczesnych technologii i rozwiązań dedykowanych branży obróbki drewna. Wystawcy światowego formatu chętnie chwalą się nowościa- mi i innowacyjnymi osiągnięciami z sektora drzew- nego i meblarskiego. Cieszę się, że Międzynarodo- we Targi Maszyn i Narzędzi Dla Przemysłu Drzew- nego i Meblarskiego „Drema” są już jednym tchem wymieniane razem z najważniejszymi wystawami branży drzewnej i meblarskiej na świecie. Uczest- nictwo w nich daje znakomitą możliwość – z jed- nej strony – do zaprezentowania nowych produk- tów i udoskonalonych rozwiązań, z drugiej strony – do zapoznania się z szeroką ofertą firm z branży i aktualnymi trendami – mówi Andrzej Półrolniczak, dyrektor targów „Drema”. Tegorocznej edycji „Dremy” towarzyszyć będą Targi Komponentów do Produkcji Mebli „Furnica” oraz Targi Materiałów Obiciowych i Komponentów do Pro- dukcji Mebli Tapicerowanych „SoFab”. Wspólna pro- mocja wydarzeń pozwoli na kompleksowe zaprezen- towanie rozwiązań technologicznych dla przemysłu drzewnego i meblarskiego (od surowców, materiałów i komponentów do zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń do produkcji mebli). q Stoisko IMA Schelling Group podczas ubiegłorocznej edycji targów „Drema”. Meblarze wśród liderów gospodarki cyrkularnej Tworzywa sztuczne są jednym z najbardziej niewykorzystanych surowców wtórnych: jedynie 9% poddaje się recyklingowi, a aż 79% trafia na składowiska. Kluczowe dziś stają się rozwiązania mające na celu zmniejszenie ilości odpadów.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=