Miesięcznik "BIZNES meble.pl" czerwiec-lipiec 2019

30 biznes meble.pl | czerwiec-lipiec 2019 branża • wiadomości Najczęściej poziom rzetelności poszczególnych województw mierzy się wielkością łącznego zadłuże- nia zarejestrowanych na jego terenie przedsiębiorstw. Im mniejszy dług, tym większa rzetelność. W ta- kich rankingach niezmiennie od lat przodują firmy z Opolszczyzny, Podlasia i województwa świętokrzy- skiego, zaś tabelę zamykają firmy z województw: ma- zowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego. Tyle, że wy- sokie zadłużenie przedsiębiorstw z Mazowsza (1,79 mld zł) czy ze Śląska (1,25 mld zł), a niskie z Opolsz- czyzny (168 mln zł) czy Podlasia (174 mln zł) nie jest pochodną ich uczciwości, a poziomu uprzemysłowie- nia tych województw i liczby działających tu firm. W woj. mazowieckim jest wytwarzane ponad 22% PKB. To największy i najbogatszy region Pol- ski. Drugie miejsce zajmuje Śląsk, z 12,4% udziału w PKB. Tu działa najwięcej przedsiębiorstw, najsilniej rozwija się przemysł i usługi, więc i proporcjonalnie do liczby funkcjonujących podmiotów gospodarczych większe jest łączne zadłużenie wszystkich dłużników. Dlatego postanowiliśmy zrelatywizować ten wskaź- nik – mówi Andrzej Kulik, ekspert Rzetelnej Firmy. Średni dług dłużnika Sytuacja się zmienia, jeśli podzielić kwotę łącz- nego zadłużenia w danym województwie przez liczbę dłużników z tego województwa notowanych w Krajo- wym Rejestrze Długów. Najwyższe średnie zadłużenie mają przedsiębiorcy z woj. kujawsko-pomorskiego, o połowę mniej zadłużonego niż Śląsk, a o 2/3 niż Mazowsze. Na jedną firmę wpisaną do KRD przypa- da tam aż 44,18 tys. zł długu, czyli 10 tys. zł więcej od średniej krajowej. Jeszcze większe zaskoczenie budzą kolejne pozycje – świętokrzyskie (39,10 tys. zł) i pod- laskie (36,32 tys. zł), czyli dwa województwa z grona tych najmniej zadłużonych. Na tym tle korzystnie wypadają przedsiębiorcy z Podkarpacia ze średnim długiem na poziomie 28,51 tys. zł. Przeciętne zadłużenie poniżej 30 tys. zł ma- ją jeszcze dłużnicy z województw: warmińsko-mazur- skiego, zachodniopomorskiego i lubelskiego. Poziom rzetelności przedsiębiorców w każdym województwie można też mierzyć badając, jaki ich odsetek stanowią dłużnicy notowani w Krajowym Re- jestrze Długów BIG. Jego niska wartość wskazuje, że zjawisko niepłacenia za kupowane towary i usługi nie jest akceptowane i dotyczy tylko niewielkiego grona przedsiębiorców. Częściej też, niż w województwach o dużym odsetku dłużników, może wynikać nie tyle ze złej woli, ile z przyczyn obiektywnych – nietrafionych inwestycji, błędów w zarządzaniu, utraty klientów itp. Potwierdzałaby tę tezę druga pozycja w tym rankin- gu Podlasia (5,99%) oraz trzecia Świętokrzyskiego (6,28%), a więc województw odnotowujących jedne z najwyższych wartości średniego zadłużenia staty- stycznego dłużnika. Ciekawie pod tym względem wy- gląda też pozycja Małopolski (4. miejsce – 6,66%) Najuczciwsi na wschodzie i południu Jeśliby mierzyć poziom rzetelności przedsiębiorstw solidnością w regulowaniu swoich faktur, to palma pierwszeństwa należy się firmom zarejestrowanym w Polsce południowo-wschodniej i wschodniej. Prym wiedzie woj. podkarpackie. W rankingu rzetelności województw opracowanym przez Rzetelną Firmę zupełnie nie znajdują za to odzwierciedlenia stereotypowe wyobrażenia o solidności mieszkańców regionów, tradycyjnie postrzeganych jako wyjątkowo rzetelne. Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej: Dłużnicy notowani w KRD nie trafiają tu przypadkowo. To najczęściej osoby i firmy, które nie reagują na wezwania do zapłaty. Aczkolwiek różne mogą być przyczyny niepłacenia. Z naszego cyklicznego badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” wynika, że 32% przedsiębiorców uskarża się, że przez klientów, którzy im nie płacą sami mają kłopot w regulowaniu swoich zobowiązań. Niewykluczone, że w województwach, w których odsetek dłużników jest niski to jest główna przyczyna niepłacenia. i Wielkopolski (7. lokata – 8,43%), których mieszkań- cy tradycyjnie są postrzegani jako solidni i rzetelni. Najniższy odsetek dłużników wśród przedsiębior- ców odnotowuje woj. podkarpackie (5,92%), najwyż- szy – kujawsko-pomorskie (9,68%), dolnośląskie (9,97%) i śląskie (10,35%). O ile łączne zadłużenie firm w danym wojewódz- twie jest pochodną poziomu jego zaludnienia i pozio- mu rozwoju gospodarczego, o tyle podzielenie tego długu na 1 tys. firm działających w danym wojewódz- twie relatywizuje ten wskaźnik. I tak w rankingu przo- duje woj. podkarpackie (1,69 mln zł), na drugim miej- scu firmy z woj. lubelskiego (2,17 mln zł), a podium zamykają przedsiębiorstwa z Podlasia (2,18 mln zł). Najgorzej wypadły firmy z woj. kujawsko-pomorskie- go (4,28 mln zł), śląskiego (3,65 mln zł) i mazowiec- kiego (3,31 mln zł). Wskaźnik rzetelności Wskaźnik rzetelności województw bierze pod uwagę wszystkie trzy opisane wyżej aspekty. Każde z województw otrzymywało punkty za miejsce w ta- beli (im mniejszy dług tym wyższa lokata), a ich su- ma pozwoliła ustalić wskaźnik rzetelności, który ma swoich bohaterów i antybohaterów. Zdecydowanie najlepiej wypadło w nim woj. podkarpackie. Nie tyl- ko jest jednym z najmniej zadłużonych województw, ale też ma najniższy odsetek przedsiębiorców-dłuż- ników i najniższą wartość średniego długu przypa- dającego na jednego dłużnika. Jednak Podkarpacie nie jest wyjątkiem. Generalnie województwa z Polski południowej i wschodniej zdecydowanie lepiej wypa- dają w zestawieniu rzetelności niż te z pozostałych regionów kraju. I to niezależnie od stopnia rozwoju gospodarczego – obok bardzo rozwiniętej Małopol- ski mamy słabo uprzemysłowione Podlasie. Mogłoby to wskazywać, że jednak tradycja i kultura regionu oraz bliskie więzi międzyludzkie, brak anonimowo- ści i dbanie o to, jak nas postrzega otoczenie ma- ją istotne znaczenie dla kultywowania rzetelności. W tym kontekście zaskakująca jest wysoka pozycja zachodniopomorskiego, gdzie mieszka ludność na- pływowa. Niewątpliwie ciekawym przypadkiem jest ze- stawienie sąsiadujących ze sobą województw opolskiego i śląskiego. To pierwsze znajduje się na czele rankingu rzetelności, to drugie na przed- ostatnim miejscu w tabeli i to mimo tego, że trady- cyjnie jest postrzegane jako solidne. Być może kry- terium rozstrzygającym o ich pozycji jest odsetek ludności napływowej. Socjologowie podkreślają, że na Opolszczyźnie odsetek autochtonów jest na ty- le duży, że ma wpływ na zachowania ogółu miesz- kańców, natomiast Górny Śląsk to przykład regionu, do którego po II wojnie światowej napłynęła rzesza ludności z różnych części Polski wraz ze zwyczaja- mi i nawykami z rodzinnych stron – komentuje An- drzej Kulik. q Homag wspiera edukację Firma Homag przekazała Zespołowi Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej pomoce dydaktyczne (szafy sterownicze) wspierających kształcenie zawodowe. Aktualnie 4 uczniów z ZSR odbywa zajęcia prak- tyczne w Homag Polska w Środzie Wlkp., gdzie pod okiem specjalistów z firmy mogą kształcić się i roz- wijać korzystając z dostępu do najnowszych technolo- gii. Przekazane szkole wyposażenie pracowni mecha- tronicznej to konkretne działanie wpierające uczniów lokalnego technikum w zdobywaniu wiedzy i praktycz- nych umiejętności w zawodzie technik mechatronik, elektronik i automatyk. Podczas spotkania z dyrekcją ZSR przedstawicie- le Homag Polska zapewnili o chęci kontynuacji i po- głębianiu współpracy w zakresie edukacji młodzieży. Dla przedsiębiorstw produkcyjnych ważne jest poszu- kanie dróg współpracy ze szkolnictwem zawodowym w celu zapewnienia wysoko wykwalifikowanych kadr, a dla szkolnictwa zawodowego ważne jest wsparcie młodzieży przez biznes w pozyskiwaniu umiejętności zawodowych potrzebnych na rynku pracy. q

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=