Miesięcznik "BIZNES meble.pl" czerwiec-lipiec 2019

86 branża • analiza biznes meble.pl | czerwiec-lipiec 2019 G ospodarka oparta na ekorozwo- ju, to jeden z najważniejszych megatrendów, które będą de- terminować globalny, regionalny i lokal- ny biznes w najbliższych latach. Polskie firmy meblarskie muszą dostosować się do wyzwań gospodarki zrównoważonej, w przeciwnym razie będą mocno tracić. Dalsze promowanie nieprzystoso- wanych przedsiębiorstw sprawi, że nie- długo polskie firmy nie będą mogły wykazać, że produkują swoje towary z wy- korzystaniem proekologicznych rozwią- zań. Utrudni im to skuteczne konkurowa- nie na wspólnym rynku Unii Europejskiej. A przecież to dzięki wdrażaniu rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu zamknię- tym, poprawie efektywności energetycz- nej, lepszemu gospodarowaniu surowca- mi, skutecznemu zarządzaniu zasobami pracy czy wdrażaniu innowacyjności i no- wych technologii można budować wi- zerunek firmy proekologicznej, działać bardziej efektywnie i generować wyższą wartość dodaną. Proekologiczny wizerunek ma też co- raz większe znaczenie w postrzeganiu marki. Firmy z branży mają dziś coraz większą świadomość, że biznes deklarują- cy przejście na gospodarowanie w mode- lu ekorozwoju jest lepiej oceniany przez rynek i może liczyć na wyższe zyski. Eko- rozwój, synonim zachowań proekologicz- nych w biznesie oznacza jedno – sukces. (Nie) złoty środek Nie jest tajemnicą, że najlepiej zara- bia się na początku powstawania produk- tu – na badaniach i rozwoju, projektowa- niu i wzornictwie, oraz na końcu – czyli na marketingu i sprzedaży. Sam środek, czyli produkcja, jest najmniej atrakcyjny. Bran- ża meblarska, jak wiele innych, jest wła- śnie w środku. Każdy wie, że w bilansie firmy najważ- niejszy jest przychód. Lecz to nie środek generuje przychód, lecz wartość całego biznesu – od fazy projektu począwszy, na utylizacji, bądź recyklingu skończywszy. Myślenie w kategoriach ekorozwoju powinno być więc wdrażane już na etapie projektowania nowych produktów. Korzy- sta na tym przede wszystkim środowisko oraz klient, i to nie tylko w momencie, w którym spogląda do portfela, ale także w sposób pośredni. Sposób, w jaki powsta- ją produkty, ich zgodność z celami ekoro- zwoju, ma bowiem ogromne znacznie dla przyszłości naszej planety oraz dla prze- ciwdziałania negatywnym zmianom kli- matycznym. W perspektywie korzysta też przed- siębiorca, bowiem zwiększa wolumen sprzedaży, tym samym swój przychód. To Ekorozwój kluczowym czynnikiem rozwoju branży Każde przedsiębiorstwo, firma, zakład powinny kierować się kluczowymi zasadami ekorozwoju, dotyczącymi polityki środowiskowej: nieustannym minimalizowaniem naszego wpływu na środowisko, projektowaniem produktów o znaczeniu proekologicznym, efektywnym użytkowaniem surowców, energii i wody, utrzymywaniem wysokiego standardu bezpieczeństwa pracy, współpracą z dostawcami, klientami i innymi partnerami biznesowymi na rzecz osiągnięcia najwyższych standardów ochrony środowiska oraz poszukiwaniem rozwiązań, które pozwolą uczynić nasze produkty dużo bardziej przyjaznymi środowisku, niż wymagają tego zewnętrzne normy. Tekst: Przemysław Karlik Autor jest prezesem Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=