Miesięcznik "BIZNES meble.pl" czerwiec-lipiec 2019

Ewentualne statystyki określające licz- bę przedsiębiorstw meblarskich, które wpro- wadzają innowacje należy zestawić z danymi na temat źródeł finansowania projektów in- nowacyjnych. W roku 2015 aż 82% kwot prze- znaczonych na takie projekty pochodziło ze środków własnych przedsiębiorstw. W tej sta- tystyce już można dostrzec brak łatwego do- stępu do finansowania lub współfinansowania zewnętrznego. Łączone źródła finansowania sprzyjają obniżeniu ryzyka inwestycyjnego, a także przyspieszeniu pozyskiwania niezbęd- nych środków. Większy udział finansowania zewnętrzne- go wpłynąłby więc pozytywnie na tempo pro- jektowania, wdrażania innowacji i nowych produktów. Coraz częściej słyszymy o insty- tucjach finansowych, które deklarują koniec wspierania biznesu zaangażowanego w roz- wój konwencjonalnych form produkcji wyko- rzystujących siłę mięśni ludzkich, jako pod- stawowe kryterium działalności produkcyjnej. Kryterium to, lub ogólnie pojętego wpływu na środowisko naturalne staje się też coraz czę- ściej punktem odniesienia dla prywatnych funduszy inwestycyjnych. Trend widoczny jest przede wszystkim wśród inwestorów skandynawskich i anglo- saskich, pośród których poziom świadomo- ści w obszarze ochrony środowiska jest sto- sunkowo wysoki. Podobną drogą podążają również Amerykanie. Polska wydaje się pod tym względem nieco z tyłu, ale i tutaj przed- siębiorcy w coraz większym stopniu zaczy- nają dostrzegać walory biznesowe w dbałości o środowisko, choć w mej ocenie jest to dopie- ro początek dalekiej drogi. Niekorzystne statystyki Wielu inwestorów zadaje mi często py- tanie, czym jest inwestowanie w ekorozwój? Otóż inwestowanie w ekorozwój jest zatrzy- maniem postępującej degradacji środowiska, racjonalizacją zużycia surowców naturalnych, poprawą efektywności wytwarzania, poprawą komfortu życia, zapewnieniem potrzeb roz- woju naszych i przyszłych pokoleń, wzrostem realnych przychodów. Polska branża drzewna i meblarska nie jest jeszcze w pełni przygotowana pod względem świadomości do inwestowania w ekorozwój i zwiększenia jego roli w swojej działalności. Wynika to z kilku czynników przekładających się na stan świadomości ekologicznej całego naszego społeczeństwa. Otóż mieszkańcy Polski nie są szczegól- nie wrażliwi na stan środowiska naturalne- go, a jego ochrona nie ma wysokiego priory- tetu. Widać to chociażby po wynikach badania Eurobarometru (2017 r.), wprawdzie aż 44% Polaków wskazało problem rosnącej ilości odpadów jako ważny – to nieco więcej niż przeciętnie w Unii Europejskiej – jednak tyl- ko 55% Polaków zadeklarowało, że segreguje odpady celem ich recyklingu. To jeden z naj- niższych odsetków w Unii Europejskiej, gdzie przeciętnie taką deklarację składa 65% miesz- kańców. Z kolei inne statystyki pokazują, że Pola- cy są skłonni do podejmowania działań przy- jaznych środowisku, ale głównie takich, które przynoszą oszczędności finansowe, np. ter- momodernizacja, instalacja pompy ciepła, pa- nele fotowoltaiczne, itp. Przykładowo, wśród Polaków, którzy kupując dom lub mieszkanie, sprawdzają jego parametry środowiskowe, m. in. klasę energochłonności, 76% robi to, aby oszacować koszty utrzymania nieruchomości, a tylko 19%, aby poznać jej wpływ na środo- wisko. W przypadku zakupu mebli i artykułów wyposażenia wnętrz sytuacja może wyglą- dać jeszcze gorzej. Jak więc widać jest jesz- cze wiele do zrobienia, a dostosowanie firm i zakładów sektora do standardów ekoro- zwoju to bardzo trudny, a także – de fac- to – niekończący się proces. Przed branżą drzewną i meblarską długa i wyboista droga. Czas najwyższy, aby te niekorzystne staty- styki odwrócić. q SIRO - Poland Sp. z o. o. ul. Wernera 61/63 26-600 Radom tel. +48 (48)331-23-23 fax +48 (48)331-13-00 e-mail: info@siro.pl www.siro.pl Produkty dostępne u dystrybutorów na terenie całego kraju oraz w sklepie internetowym pod adresem: www.akcesoria.meble.pl 2464-16PB12 2438-32ZN79 2457-142PB12PB12 2447-190ZN79 r e k l a m a biznes meble.pl | czerwiec-lipiec 2019 Sukces firmmeblarskich jest w dzisiejszych czasach uzależniony od szybkiej i umiejętnie przeprowadzonej transformacji. Transformacji, która powinna być zorientowana na działania proekologiczne, a więc kłaść nacisk na aspekty środowiskowe i około środowiskowe – walkę z hałasem, zanieczyszczeniami, ecodesign, efektywność, innowacje, energooszczędność czy niskoemisyjność.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=