Miesięcznik "BIZNES meble.pl" sierpień 2018

raport X meblarstwo abzmiany demograğczne 12 BIZNES meble.pl [ sierpieñ 2018 Z raportu pt. „Zaprojek- towane w Polsce. Ana- liza potencjału ekono- micznego polskiego rynku wzornictwa”, który stanowi opraco- wanie ogólnopolskich badań ilościowo- -jakościowych, realizowanych od kwietnia ub.r. na zlecenie Łódź Design Festival, wyłania się niepokojąca diagnoza kondycji polskiego rynku wzornictwa w kontekście projektowania dla seniorów i osób niepeł- nosprawnych. Najpierw zapytano ankieto- wanych, czy stworzyli kiedyś projekt z myślą o seniorach, bądź osobach niepełnospraw- nych. 21,6% projektantów zadeklarowało, że ma na swoim koncie projekt, którego odbiorcami miały być osoby niepełnospraw- ne, natomiast z myślą o seniorach, projekty wykonało 18,2% badanych. Zdecydowana większość – aż 68,2% badanych, nie pro- jektowała nigdy dla przedstawicieli żadnej z tych grup – czytamy w raporcie. Jak wynika z raportu, drugie pytanie, które również zostało skierowane do pro- jektantów, dotyczyło ich planów w kwestii poszerzenia oferty o produkty skierowane do seniorów oraz osób niepełnospraw- nych. Zamiary uwzględnienia w swojej ofercie produktów, których odbiorcami miałyby być osoby niepełnosprawne oraz seniorzy, przejawiało w swoich odpowie- dziach odpowiednio po 16,3% ankieto- wanych. Warto jednak zauważyć, że aż 3/4 projektantów poddanych badaniu nie wy- kazywało zainteresowania tym obszarem projektowym. W publikacji można przeczytać też o tym, że również do dystrybutorów skie- rowano pytanie odnośnie tego, czy ich oferta uwzględnia produkty specjalnie zaprojektowane z myślą o seniorach, bądź osobach niepełnosprawnych. Zdecydowa- na większość respondentów (87,1%) nie ma w ofercie produktów dla przedstawi- cieli żadnej z powyższych grup. 12,9% spo- śród dystrybutorów poddanych badaniu deklarowało, że ich oferta zawiera produk- ty przeznaczone dla osób niepełnospraw- nych, zaś 6,5% badanych ma w ofercie przedmioty dedykowane seniorom. Ostatnie pytanie z bloku dedykowanego dystrybutorom, dotyczyło planów na po- szerzenie oferty o produkty przeznaczone dla osób niepełnosprawnych lub seniorów – jak czytamy w raporcie „Zaprojektowa- ne w Polsce. Analiza potencjału ekono- micznego polskiego rynku wzornictwa”. – Niemal 9/10 respondentów nie przejawia chęci włączenia do swojej oferty produktów zaprojektowanych z myślą o przedstawi- cielach żadnej z tych grup (89,5%). 10,5% badanych ma w planach uwzględnienie produktów dedykowanych dla osób niepeł- nosprawnych, natomiast żaden z ankieto- Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństww UE. Wg prognoz GUS w 2050 r. ponad 40%mieszkańców naszego kraju będzie po sześćdziesiątce. Sytuacja demograficzna Polski już teraz jest niezwykle trudna, a symptomów jej poprawy nie widać. Branża meblarska nie może nie dostrzegać problemu, jednak przełomu w obszarze mebli projektowanych z myślą o potrzebach seniorów nie widać. Tu nie ma dróg na skróty – rynek musi dojrzeć do zmian, póki jeszcze nie jest na nie za późno. PrzyĂpieszony kurs dojrzewania A n n a S z y p u l s k a TRZEBA ZMIENIm POSTRZEGANIE STARO¥CI IbSTOSUNEK DO OSÓB STARSZYCH; ¿EBY TE OSOBY NIE CZU’Y SI} WYKLUCZONE; ¿EBY PRZYWRÓCIm NALE¿NY SZACUNEK OSOBOM STARSZYM, TAK JAK TO KIEDY¥ WbPOLSCE BYWA’O, AbNIESTETY DZISIAJ NAJLEPIEJ JEST BYm M’ODYM, PI}KNYM IbDO TEGO JESZCZE BOGATYM, AbWSZYSTKO, CO POTEM –bRODZI OKRE¥LONE PROBLEMY. Elĝbieta Rafalska, minister rodziny, pracy ibpolityki spoïecznej. Firma Häfele uświadamia, że urządzając mieszkanie lub dom dla seniora powinno się zwrócić uwagę na podstawowe problemy, z jakimi będzie się zmagała starsza osoba. Chodzi tu o kłopoty z chodzeniem, słabszy wzrok czy trudności z sięgnięciem po dalej położone rzeczy – np. sztućce w kuchni. Sporządzając projekt należy wziąć pod uwagę, że ścieżka poruszania się osoby starszej powinna być jak najkrótsza. f

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=