Miesięcznik "BIZNES meble.pl" sierpień 2018

spis treĂci BIZNES meble.pl [ sierpieñ 2018 nr 8 (94) 6. Od redakcji FELIETONY 8. Design? Tak! Ale jaki? 10. Pierwsze primo, drugie primo, trzecie primo – czy nie mamy za dużo tych„primo”? RAPORT 12. Przyśpieszony kurs dojrzewania Wg prognoz GUS wb2050br. ponad 40% mieszkañców naszego kraju bÚ- dzie po szeĂÊdziesiÈtce. Sytuacja demo- grağczna Polski juĝ teraz jest niezwykle trudna, absymptomów jej poprawy nie widaÊ. Branĝa meblarska nie moĝe nie dostrzegaÊ problemu, jednak przeïomu wbobszarze mebli projektowanych zbmy- ĂlÈ obpotrzebach seniorów nie widaÊ. BRANŻA 22. Wiadomości 32. Wmiędzynarodowym dialogu z seniorami „Innovation Camp” to czÚĂÊ projektu „BaltSe@nioR”, koordynowanego przez Wydziaï Technologii Drewna Uniwersyte- tu Przyrodniczego wbPoznaniu, wspóïğ- nansowanego ze Ărodków UE (INTER- REG Baltic Sea Region Programme). 34. „Tendence” – letni must-have! Jedna zbnajwaĝniejszych imprez wy- stawienniczych dla sektora dekoracji ibwyposaĝenia wnÚtrz odbyïa siÚ na poczÈtku wakacji we Frankfurcie nad Menem. Podczas targów „Tendence” ğrmy zbcaïego Ăwiata zaprezentowaïy swoje produkty na sezony jesieñ/zima 2018 oraz wiosna/lato 2019. 36. Wykorzystanie cudzych zdjęć na stronie internetowej Nikt nie podwaĝa tego, ĝe fotograğe mogÈ byÊ objÚte ochronÈ praw autor- skich. Czasem jednak kwestia tego, kiedy moĝna wykorzystaÊ cudze zdjÚcia wbswoich publikacjach jest wÈtpliwa. Jak wbwiÚkszoĂci zagadnieñ zbzakresu prawa wïasnoĂci intelektualnej, jedno- znacznej granicy nie da siÚ wyznaczyÊ. TECHNOLOGIE 40. Młodość to autentyczność Wbpokoju mïodzieĝowym nie ma miej- sca na nudÚ. Mile widziana jest kreatyw- noĂÊ, wyrazistoĂÊ iboryginalnoĂÊ. 54 2 BIZNES meble.pl [ sierpieñ 2018 97 34

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=