Miesięcznik "BIZNES meble.pl" sierpień 2018

MiesiÚcznik branĝowy grupy meble.pl ISSN 2082-6338 nr 8/2018 (94) Wydawca: Wydawnictwo meble.pl sp. zbo.o. ul. Hetmañska 40 lok. 108 15-727 Biaïystok tel. +48 85 653 79 65 fax +48 85 651 35 13 www.wydawnictwo.meble.pl wydawnictwo@meble.pl Prezes ZarzÈdu Redaktor naczelny: Marek Hryniewicki tel. +48 533 340 140 m.hryniewicki@meble.pl Redaguje zespóï: Diana Nachiïo tel. +48 533 340 240 d.nachilo@meble.pl Anna ¿amojda tel. +48 533 340 440 a.zamojda@meble.pl Anna Szypulska tel. +48 533 340 940 a.szypulska@meble.pl ZdjÚcia: Tomasz Markowski Skïad: www. urbanarts.pl Reklama: Urszula Ditrych tel +48 533 340 840 u.ditrych@meble.pl Katarzyna Romanowska tel. +48 533 341 040 k.romanowska@meble.pl Kinga Antonowicz tel. +48 533 340 740 k.antonowicz@meble.pl Redakcja nie zwraca ma- teriaïów nie zamówionych ibzastrzega sobie prawo do dokonywania wbnich skró- tów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoĂci za treĂÊ zamieszczanych reklam. ZdjÚcie na okïadce: Od lewej: Martin Bergmann, Gernot Bohmann ibHarald Gründl ze studio Eoos. Fot. Elğ Semotan. 74 spis treĂci 82 PRODUKT 46. Porządek i wyobraźnia Meble, których uĝytkownikami sÈ dzieci ibmïodzieĝ –bjak rodzice, majÈ tworzyÊ porzÈdek ibdawaÊ poczucie bezpieczeñstwa, ale teĝ pole do roz- woju osobowoĂci ibkreatywnoĂci. 54. Bezpieczny maluszek Obto, czym jest bezpieczeñstwo mebli dla najmïodszych zapytaliĂmy dostaw- ców chemii meblowej, ğrmy oferujÈce meble ibjednostki je ceryğkujÈce. 62. Szklane domy DESIGN 74. Trzej muszkieterowie designu 82. Wpływać na realne życie 86. Jeśli błądzić, to w Gdyni Wbdniach 6-15 lipca br. odbyïa siÚ 11. edycja Gdynia Design Days, któ- rej towarzyszyïo hasïo „Error”. Twór- cza wymiana doĂwiadczeñ podczas 10 festiwalowych dni nauczyïa uczest- ników nie tyle eliminowania bïÚdów, co wyciÈgania zbnich wniosków. 88. Trendy 90. Nowości CHILLOUT 92. Sukces osiągnie się, gdy praca sprawia przyjemność 13 lipca, na 25-lecie AMI Polska, Andrzej Nowicki, zaïoĝyciel ibwïaĂci- ciel ğrmy, przeszedï na emeryturÚ, ale –bjak zapewnia –bnadal ma zamiar wbniej pracowaÊ. „PozbawiÊ tatÚ ğrmy byïoby szczytem okrucieñ- stwa” –buĂmiecha siÚ córka, Monika Nowicka. 97. Rejs w 25-lecie Byïy ĝyczenia ibtort, mnóstwo goĂci, muzyka ibĂwietna zabawa –bimpreza urodzinowa ğrmy Rejs juĝ za nami. 24 czerwca, podczas Pikniku Jubileuszo- wego, 25-lecie przedsiÚbiorstwa ĂwiÚ- towali zaïoĝyciele ibpracownicy ğrmy, ich rodziny, abtakĝe liczni przyjaciele. 98. „Noc z Designem”po raz dziesiąty „Noc zbDesignem” to ponad 30 wystaw, warsztaty, pokazy specjalne, debata obkondycji polskiego wzornic- twa, abprzede wszystkim okazja do przyjrzenia siÚ dorobkowi polskich pro- jektantów na przestrzeni dziesiÚcioleci. 100. Felietony WbXXI w. szkïo staïo siÚ jednym zbnajpopularniejszych materiaïów do wykañczania wnÚtrz. Zdecydowaïy obtym nowoczesny charakter, minimalistyczna estetyka ibnieograniczona liczba wzorów oraz kolorów. MARTIN BERGMANN, GERNOT BOHMANN IbHARALD GRÜNDL TO AUSTRIACY, KTÓRZY SPOTKALI SI} NA POCZkTKU LAT 90., BY ZA’O¿Ym STUDIO EOOS. ICH AKTYWNO¥CI ZAWODOWEJ TOWARZYSZY PRZEKONANIE, ¿E DESIGN JEST DYSCYPLINk POETYCKk. 88 4 BIZNES meble.pl [ sierpieñ 2018 Jest mïoda ibwraĝliwa na potrzeby spoïeczne. Nina Woroniecka zaznacza, ĝe zawsze jej siÚ podobaï realny wpïyw designu na ludzkie ĝycie. 62

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=