Miesięcznik "BIZNES meble.pl" wrzesień 2016

raport X eksport mebli zbPolski 16 BIZNES meble.pl [ wrzesieñ 2016 W stępne dane GUS określają wartość pro- dukcji mebli (z firm małych, średnich i du- żych) w pierwszym półroczu br. na 19,239 mld zł, czyli o ponad 2 mld zł więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. Daje to dynamikę wzrostu w cenach bieżących na poziomie 1,13, co jest jednym z najlep- szych rezultatów spośród wszystkich branż przetwórstwa przemysłowego (lepsze wy- niki odnotowały tylko produkcja wyrobów tytoniowych – dynamika 1,20 oraz pro- dukcja wyrobów tekstylnych – 1,17). Z kolei w I kwartale br. we wszyst- kich firmach, bez względu na wielkość, produkcja wyniosła łącznie 9,834 mld zł. Daje to 11% wzrost (w cenach bieżących) wobec analogicznego okresu 2015 r. Naj- wyższy wzrost miał miejsce w przypadku firmmałych (o 13%), z kolei w przypadku firm dużych i średnich wzrost był na po- ziomie 10%. Tomasz Wiktorski, właściciel firmy B+R Studio, a zarazem ekspert Ogólno- polskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, zwraca uwagę, że nie we wszystkich monitorowanych przez GUS grupach me- bli odnotowano w pierwszym półroczu br. wzrost produkcji. Najwyższy wzrost wolu- menu (w porównaniu do pierwszego pół- rocza 2015 r.) dotyczył mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w sypialni (dyna- mika 1,31), mebli kuchennych (dynamika 1,20) i mebli drewnianychw rodzaju stoso- wanych w pokojach stołowych i salonach (dynamika 1,09). Analizując te dane trzeba mieć na uwadze, że monitorowane grupy mebli stanowią około 25%wartości produ- kowanych w Polsce mebli. Oprócz produkcji imponująco przed- stawiają się także dane dotyczące eks- portu. Według wstępnych informacji GUS za pierwszy kwartał 2016 r. wartość eksportowanych towarów z grup CN 9401-9404 wyniosła 10,941 mld zł wobec 9,366 mld zł w analogicznym okresie roku poprzedniego (wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 17%). W walutach zagranicznych war- tość ta równa była 2,503 mld euro i 2,752 mld dolarów amerykańskich (wzrost odpowiednio o 14% i o 7%). Istotną in- formacją jest jednak to, że wspomniane grupy CN 9401-9404, stosowane w sta- tystyce międzynarodowej, obejmują nie tylko meble, ale także fotele do pojazdów mechanicznych, meble medyczne, śpiwo- ry i materiały pościelowe. Wokresie styczeń-czerwiec 2016 r. cały polski eksport w cenach bieżących – jak podał GUS – wyniósł 392,881 mld zł, co oznacza, że udział mebli stanowił w nim 2,78%. Dynamika wzrostu eksportu mebli była jednak blisko 3-krotnie wyższa niż całego eksportu, który w porównaniu do 2015 r. wzrósł o 6,4%. PROGNOZA EKSPORTUMEBLI 2016 W opracowaniu „Prognoza eksportu mebli 2016” przygotowanym przez firmę B+R Studio we współpracy z Ogólnopol- ską Izbą Gospodarczą Producentów Me- bli w sierpniu br. eksport mebli z Polski w 2016 r. oszacowany został na 9,68 mld euro, co oznacza wzrost w porównaniu do 2015 r. o 11%. Prognozowana dynamika wartości jest niższa od dynamiki wolume- nu, w związku z tympogorszy się wskaźnik wartości za kilogram. Przeciętna wartości eksportowanych mebli zmniejszy się z 267 euro za 100 kg w 2015 r., do 263 euro za 100 kg w 2016 r. Punktem wyjścia do prognoz doty- czących tegorocznego eksportu były dane za pierwsze cztery miesiące 2016 r. w uję- ciu geograficznym (kraje eksportu) oraz według grup mebli (wartości i masa). Na podstawie sezonowości eksportu w la- tach 2009-2015 przygotowano prognozę wyniku na rok 2016. Zakres omawianych danych nie obejmuje foteli do samolotów i pojazdówmechanicznych oraz ich części, a także śpiworów i materiałów pościelo- Wyniki pierwszego półrocza 2016 r. wyraźnie wskazują, że ten rok będzie rekordowy nie tylko pod względem produkcji mebli w Polsce, o czym pisaliśmy w poprzednimwydaniu miesięcznika„BINZES meble.pl”, ale także ich eksportu. B}DZIE EKSPORTOWY REKORD? M a r e k H r y n i e w i c k i KLUCZOWE Sk W’A¥CIWE PRODUKTY Rozmowa zbMaïgorzatÈ Bartosik, Sales Director Export IMS Sofa. Czy wbbr. wbGrupie IMS eksport wzrósï wbporównaniu do analogicznego okresu 2015 r.? PorównujÈc wyniki ubiegïoroczne zbtegorocznymi obserwujemy dwie zasadnicze tendencje wbobszarze eksportu mebli tapice- rowanych. Pierwsza zbnich to rynki, które wykazujÈ podobnÈ wartoĂÊ eksportu, druga natomiast to rynki odznaczajÈce siÚ tendencjami wzrostowymi. Stabilizacja zapotrzebowania danego rynku na meble wypoczynkowe lub jego rosnÈca dynamika sÈ normalnymi zjawiskami wbnaszym biznesie, zwiÈzanymi m.in. zbuwarunkowaniami spoïecznymi, dynamikÈ zmian demograğcznych, zamoĝnoĂciÈ spoïeczeñstwa. Waĝna jest jednak przede wszystkim oferta, dopasowana do oczekiwañ konsumentów zbróĝnych krajów. Zarówno stabilizacja, jak ibudziaïy, które rosnÈ, uznajemy za tendencje pozytywne, ĂwiadczÈce obstaïym (lub wzrastajÈcym) zapotrzebowaniu na nasze produkty. Czym spowodowane sÈ tegoroczne wzrosty? Wzrosty, które obserwujemy sÈ efektem dbaïoĂci obdobre relacje biznesowe zbod- biorcami oraz nawiÈzaniem wspóïpracy zbnowymi klientami. KluczowÈ rolÚ wbtwo- rzeniu udanego biznesu majÈ jednak przede wszystkim wïaĂciwe dla danego rynku produkty, odpowiednie modele wspóïpracy oraz polecane ibudostÚpniane przez nas narzÚdzia sprzedaĝowe np. nowy próbnik skór. Próbnik obksztaïcie liĂcia wbciekawej szacie grağcznej jest porÚczny ibpozwala sprzedawcy na przejrzystÈ prezentacjÚ czte- rech grup skór: Naturelle, Evolution, Prestige oraz Prestige+. Nasi partnerzy wiedzÈ, ĝe mogÈ liczyÊ na nasze wsparcie, dziÚki czemu relacje biznesowe sÈ udane. Jaki jest udziaï eksportu wbcaïoĂci sprzedaĝy Grupy IMS? WartoĂÊ eksportu naszych mebli utrzymuje siÚ na poziomie 40% caïkowitej produkcji ibsprzedaĝy. Oznacza to stabilnÈ dla biznesu sytuacjÚ, wbktórej dywersyğkujemy rynki na rynek krajowy ibrynki zagraniczne, zapewniajÈc sobie staïy napïyw zamówieñ. Nasze meble sÈ popularne ibposzukiwane na wielu rynkach europejskich ibspoza Europy, abgïównymi odbiorcami sÈ m.in. Niemcy, Rosja, BiaïoruĂ ibWielka Brytania. Wspóïpracujemy zbwieloma odbiorcami, utrzymujÈc ibrozwijajÈc istniejÈce relacje biz- nesowe oraz poszukujemy nowych partnerów, zbktórymi moĝe wypracowaÊ owocny dla obu stron model wspóïpracy.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=