Miesięcznik "BIZNES meble.pl" wrzesień 2016

branĝa X wywiad 36 BIZNES meble.pl [ wrzesieñ 2016 f W ubiegłym roku rozpo- czął się pro- ces integracji P f l e i d e r e r G r a j e w o i Pfleiderer GmbH zakończony powsta- niem Jednego Pfleiderera. Czy można już mówić o sukcesie – finansowym, or- ganizacyjnym itp. – tej integracji? Oczywiście to nasz ogromny sukces organizacyjny i finansowy i jeden z kro- kówmilowych w ponad 120-letniej historii Grupy Pfleiderer. Zaznaczam natomiast, że proces integracji wschodniej i zachod- niej dywizji firmy nadal trwa. Celem jest współpraca na wszystkich poziomach wewnątrz Grupy Pfleiderer oraz wykorzy- stanie potencjału wynikającego z dalszych synergii, również finansowych. Efekty podjętych działań są już widoczne. Zosta- ły zauważone i docenione przez agencje ratingowe m.in. przez Standard & Poor’s, która w styczniu 2016 r. potwierdziła pozy- tywny wpływ na sytuację finansową Grupy i przyznała rating na poziomie „B”. Jakie będą skutki tej integracji dla firmy Pfleiderer w perspektywie najbliższych kilku lat? Osiągnięcie pełnej integracji organi- zacyjnej i operacyjnej podniesie konku- rencyjność Pfleiderera na rynkach, na których działamy. Wzmacniamy naszą pozycję w Europie. Uzyskane synergie przełożą się na oszczędności i poprawę wyników finansowych. Zgodnie z na- szymi szacunkami, mogę potwierdzić, że pełna integracja wschodniej i zachod- niej dywizji przyniesie do końca 2018 r. oszczędności na poziomie przynajmniej 30 mln euro. W tym roku wygeneruje- my już 50% tych oszczędności, a tylko w pierwszej połowie 2016 r. osiągnę- liśmy oszczędności większe o 6,2 mln euro względem zeszłego roku. Dodatko- wo, w ramach projektu Jeden Pfleiderer wprowadziliśmy standaryzację zaopa- trzenia, planowania produkcji, dystry- bucji oraz oferowanego asortymentu produktów – to pozwoli nam zoptyma- lizować wiele procesów. Czy struktura organizacyjna firmy, któ- ra powstała w efekcie przeprowadzone- go procesu integracji jest już strukturą docelową, czy też będzie jeszcze ulegała jakimś zmianom? Na dziś mogę powiedzieć, że obecna struktura jest finalna, ale jak wiadomo, od września zmieni się nazwa spółki hol- dingowej z Pfleiderer Grajewo na Gru- pa Pfleiderer, która bardziej pasuje do międzynarodowego charakteru naszej Grupy. Jej siedziba została przeniesiona do Wrocławia. Jednak musimy pamiętać, że działamy w nieustannie zmieniają- cych się warunkach rynkowych, a Gru- pa Pfleiderer stale się rozwija. Nie mogę wykluczyć, że w przyszłości pojawią się okoliczności, które wpłyną lub nawet wymuszą dalsze ewolucje w strukturze Grupy Pfleiderer. Czy Państwa klienci – a z racji na cha- rakter naszego miesięcznika „BIZNES meble.pl” chodzi mi przede wszystkim o producentów mebli – odczuwają lub odczują w przyszłości skutki integracji? W jaki sposób? Integracja postępuje na wszystkich poziomach Grupy Pfleiderer. Dzięki temu współpraca wewnątrz organizacji będzie jeszcze lepsza. Przełoży się to na produkcję, sprzedaż, obsługę klientów oraz na rozwój asortymentu produktów oferowanych na szybko rosnących euro- pejskich rynkach. A co najważniejsze, na początku 2017 r. wprowadzona zostanie wspólna oferta – One Collection. Do 2015 r. Grupa Pfleiderer publikowa- ła wyniki finansowe całej Grupy, a także wyniki Dywizji Wschodniej i Dywizji Zachodniej. Czy po powstaniu Jedne- go Pfleiderera nadal będą rozróżniane Wschód i Zachód jeśli chodzi o wyniki finansowe, czy też nie? Z Michaelem Wolffem, prezesem ZarzÈdu PĠeiderer, rozmawia MarekHryniewicki. NASZk POZYCJ} WbEUROPIE OSIkGNI}CIE PE’NEJ INTEGRACJI ORGANIZACYJNEJ IbOPERACYJNEJ PODNIESIE KONKURENCYJNO¥m PFLEIDERERA NA RYNKACH, NA KTÓRYCH DZIA’AMY. WZMACNIAMY NASZk POZYCJ} WbEUROPIE. UZYSKANE SYNERGIE PRZE’O¿k SI} NA OSZCZ}DNO¥CI IbPOPRAW} WYNIKÓW FINANSOWYCH. ZGODNIE ZbNASZYMI SZACUNKAMI, MOG} POTWIERDZIm, ¿E PE’NA INTEGRACJA WSCHODNIEJ IbZACHODNIEJ DYWIZJI PRZYNIESIE DO KO”CA 2018bR. OSZCZ}DNO¥CI NA POZIOMIE PRZYNAJMNIEJ 30 MLN EURO. Wzmacniamy Michael Wolff Urodził się w 1960 r. Jest dyplo- mowanym inżynierem ekonomii. Pracował na kierowniczych stanowi- skach w HelsaWerke, Glunz, Villeroy & Boch, Freetime Group Germany i OptischeWerke G. Rodenstock. Od kwietnia 2004 r. pracuje w koncernie Pfleiderer, w której jest prezesem Zarządu. Do 30 stycznia 2015 r. pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Pfleiderer Grajewo.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=