Miesięcznik "BIZNES meble.pl" wrzesień 2016

48 BIZNES meble.pl [ wrzesieñ 2016 branĝa X Ăwiat W 1516 r. po- wstało dzieło pt. „Książecz- ka zaiste złota i niemniej po- żyteczna jak przyjemna o najlepszym ustroju pań- stwa i nieznanej dotąd wyspie Utopii”, znane jako „Utopia”. Thomas More, an- gielski pisarz, myśliciel i polityk stwo- rzył w nim wizję idealnego państwa i systemu społecznego. Dokładnie 500 lat później tego typu obrazy wykorzy- stali w swoich kampaniach zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy Brexitu. Dr Mareike Kleine zwraca uwagę, że oba obozy połączyła przesadna ide- alizacja własnego narodu. Czym to się skończyło, wszyscy dobrze wiemy. Ani trochę przesady nie ma natomiast w stwierdzeniu, że Wielka Brytania to perspektywiczny kierunek dla polskich mebli. Może się to jednak szybko zmienić, jeżeli widmo Brexitu na- bierze realnych kształtów. A GOOD BEGINNING MAKES A GOOD ENDING Jak informowaliśmy na łamach sierpniowego wydania miesięczni- ka „BIZNES meble. pl”, wartość pol- skiego eksportu mebli do Wielkiej Brytanii wyniosła w ub.r. 725,4 mln euro, co dało 16% wzrost w porów- naniu do 2014 r., gdy wyniosła ona 624,4 mln euro. Firma B+R Stu- dio szacuje, że pod względem wolumenu, eksport wzrósł o 12%. W ub.r. wolumen mebli wyeks- portowanych z Polski do Wielkiej Bry- tanii wyniósł 235 tys. ton, a w 2014 r. było to 209 tys. ton. Co istotne, Wyspy Brytyjskie są na drugim miejscu wśród głównych odbiorców mebli z Polski (blisko 8,5%). Ten wynik znajduje po- twierdzenie w wypowiedziach produ- centów. Meble tapicerowane naszej produkcji od lat cieszą się popularnością i uzna- niem brytyjskich konsumentów, toteż Wielka Brytania jest jednym z istotniej- szych rynków eksportowych, które ob- sługujemy – informuje Małgorzata Bar- tosik, Sales Director Export IMS Sofa. – Połowa produkcji z przeznaczeniem na eksport jest kierowana właśnie na rynek brytyjski. Na przestrzeni lat obserwuje- my rosnące zainteresowanie Brytyjczy- ków naszymi meblami wypoczyn- kowymi. Polska uznawana jest przez konsumentów za ważnego partnera bizneso- wego i dostawcę wysokiej jakości produktów. W ostatnim czasie odnotowaliśmy wzrost sprzedaży towarów na rynek bry- tyjski – mówi Paweł Krygier, dyrektor handlowy Szynaka Meble. – Jesteśmy firmą, która potrafi dostosować się do zmiennych warunków gospodarczych, a przede wszystkim do oczekiwań na- szych klientów. Jak informuje Maciej Formanowicz, prezes Zarządu Fabryk Mebli Forte, na rynek brytyjski trafia obecnie kilka pro- cent ogólnej sprzedaży firmy. Z zadowo- leniem obserwujemy rosnącą tendencję – podkreśla Maciej Formanowicz. – To dla nas ważny i interesujący rynek z du- żym potencjałem. EAST OR WEST HOME IS BEST Podobieństwo do starego polskie- go powiedzenia: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej jest tylko pozor- ne. Dom Anglika zdaje się być czymś w rodzaju zamku czy też twierdzy. Jak to ujęła Kate Fox w książce „Przejrzeć Anglików”: Dom Anglika to coś więcej niż tylko jego twierdza, ilustracja zasa- dy prywatności, to także jego tożsamość, główny wskaźnik statusu i główna obse- sja. Dotyczy to w równym stopniu męż- czyzn, jak i kobiet. To dlatego dom nie jest czymś, co się biernie „ma”, to jest coś, co się „tworzy”, nad czym się „pracuje”. Wśród polskich producentów me- bli zdania odnośnie preferencji miesz- kańców Wysp są mocno podzielone. Wszyscy jednak zgadzają się co do tego, że Anglicy przywiązują dużą wagę do aranżacji wnętrz i za wszelką cenę dążą do tego by były one przytulne. W opinii Macieja Formanowicza Brytyjczycy są zachowawczy i raczej konserwatywni w swoich wyborach. Lubią dekory imitujące drewno z wi- doczną jego strukturą, szczególnie dąb w różnych jego odsłonach – zauważa Maciej Formanowicz. – Szczególną wagę przywiązują do urządzania sypialni. Po- szukują różnej wielkości szaf, z których Wielka Brytania zajmuje drugie miejsce wśród głównych odbiorcówmebli z Polski. Póki co, polscy producenci są spokojni o ewentualne konsekwencje Brexitu, ale muszą zachować czujność. Z powodu spadku wartości funta szterlinga, nad polską branżą meblarską zawisło widmo niepewności. OD UTOPII DO BREXITU A n n a S z y p u l s k a POLSKO-BRYTYJSKk WYMIAN} HANDLOWk OD KILKU LAT CHARAKTERYZUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ. WbLATACH 2002 –b2015 EKSPORT CECHOWA’A STA’A TENDENCJA WZROSTOWA. CZY BREXIT ZAHAMUJE TO ZJAWISKO? WbMOJEJ OCENIE WbINTERESIE OBU KRAJÓW JEST ZACHOWANIE P’YNNO¥CI WbRELACJACH HANDLOWYCH. AbJE¥LI ZMIANY OKA¿k SI} KONIECZNE, WIERZ}, ¿E WYPRACUJEMY ZASADY, KTÓRE B}Dk KORZYSTNE DLA KA¿DEJ STRONY. Janusz Mikoïajczyk, prezes ZarzÈdu Mikomax Smart Ofğce. f

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=