Miesięcznik "BIZNES meble.pl" wrzesień 2017

technologie X ekologiczne aspekty produkcji 130 BIZNES meble.pl [ wrzesieñ 2017 R adosław Gliński, dy- r e k t o r / p r oku r e nt w firmie Nestro, nie ma wątpliwości, że polscy producenci, którzy chcą konkuro- wać lub już konkurują na rynku europej- skim, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że obniżania kosztów działalności należy dokonywać realizując inwestycje związane z ochroną środowiska. W dobie wzrasta- jącej świadomości ekologicznej przedsta- wiciele branży meblarskiej poszukują tego typu rozwiązań coraz częściej. W opinii Radosława Glińskiego, pozy- tywnym aspektem działań ekologicznych w przedsiębiorstwach z branży meblar- skiej oraz świadczących usługi stolarskie jest wdrażanie zasad zrównoważonego ekorozwoju poprzez np.: zastosowanie filtrów odpylających. Wpływa to pozytyw- nie nie tylko na środowisko, poprawia rów- nież wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw, przynosi znaczne oszczędności energii i uproszczenie procesów produkcyjnych – przekonuje Radosław Gliński. – W re- alizację strategii proekologicznej w branży meblarskiej doskonale wpisują się inwe- stycje w szereg nowoczesnych rozwiązań w systemach odpylania, które pozwalają na znaczne oszczędności energii i ciepła. Systemy odpylania z zasady charakteryzu- ją się dużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, głównie poprzez zainstalowa- ne wentylatory odciągowe o mocach rzę- du 22-45 kW i sprawnościach na pozio- mie 60%. Dotychczas szeroko stosowane wentylatory transportowe wraz z filtrami nadciśnieniowymi coraz częściej są zastę- powane poprzez kompleksowe urządzenia filtrujące podciśnieniowe wraz z wbudo- wanymi wentylatorami podciśnieniowy- mi o znacznie lepszych sprawnościach dochodzących do 87%. To przyczynia się do znacznego obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych wentylatorów. Jak mówi Radosław Gliński, coraz częściej inwestycje w systemy odpylania dotyczą również znacznej poprawy efek- tywności wielu procesów produkcyjnych, ich zautomatyzowaniu poprzez wyeli- minowanie ręcznej obsługi filtrów, silo- sów czy kotłowni. Liczę na to, że również w mniejszych zakładach te korzyści zostaną dostrzeżone i zaczną one wdrażać strategie proekologiczne na własnych podwórkach – konkluduje Radosław Gliński. Marcin Sieniek, kierownik Działu Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych w Grupie Wolff, podkreśla rolę komuni- kacji pomiędzy inwestorem a wykonawcą podczas projektowania i budowy instala- cji odpylających. Ustalenie założeń, celów oraz priorytetów we wstępnej fazie projek- tu umożliwia realizację zadania zgodnie z oczekiwaniami klienta i obowiązującymi przepisami. Ekoinnowacje to obowiązkowy kierunek rozwoju przemysłu meblarskiego. Jednym z priorytetów firm oferujących instalacje odpylające jest wspieranie działań na rzecz środowiska, m.in. odpylania pyłów i trocin. Efektywne odpylanie A n n a S z y p u l s k a Radosïaw Gliñski, dyrektor/prokurent wbğrmie Nestro. Firma wypracowuje rozwiÈzania, których celem jest ograniczenie od- dziaïywania odpadów poprodukcyjnych na Ărodowisko, dlatego montujemy ğltry, silosy metalowe na trociny ibpyï drzewny. Ponadto wiele ğrm zbbranĝy meblarskiej dostrzegïo nowe szanse na to, by realizowaÊ oczekiwania swoich klientów na produkty ibrozwiÈzania speïniajÈce kryteria ekorozwoju. Marcin Sieniek, kierownik Dziaïu Zabezpieczeñ Przeciwwybucho- wych wbGrupie Wolff. Naleĝy oszacowaÊ iloĂÊ pyïu, który bÚdzie odbierany wbğltrze oraz sposób, wbjaki moĝna go zagospodarowaÊ. Tu moĝliwoĂci jest bardzo duĝo. Przykïadowo produkt moĝe byÊ zawracany do procesu poprzez ukïad transportu pneumatycznego. Alterna- tywnie moĝna go pakowaÊ wbworki big-bag lub brykietowaÊ. Wszystko zaleĝy od tego, jaki produkt odbierany jest wbğltrze oraz jaka jest jego wartoĂÊ. Przykïadowo, wbprzemyĂle drzew- nym odpady czÚsto spala siÚ wbkotïach, produkujÈc tym samym ciepïo niezbÚdne wbprocesie produkcyjnym. Podciśnieniowy filtr odpylający firmy Nestro z wentylatorami o wysokich sprawnościach do 87%, co doskonale wpisuje się w strategie proekologiczne, ponieważ znacznie wpływa na oszczędność energii elektrycznej. Silos firmy Nestro na trociny i pył drzewny, do którego materiał jest automatycznie transportowany, a następnie bezobsługowo podawany do kotła. Zostaje spełniona zasada wzrastającej efektywności, ponieważ wartością dodaną jest praca przy maszynach do produkcji mebli, a nie praca przy obsłudze systemów odpylania, czy magazynowania lub kotłowni.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=