Miesięcznik "BIZNES meble.pl" wrzesień 2017

raport X podsumowanie Ibpóïrocza 2017 r. 16 BIZNES meble.pl [ wrzesieñ 2017 R ok 2016 był kolejnym rokiem zakończonym rekordową produkcją i eksportem. Potwier- dzają to oficjalne dane Głównego Urzędu Statystycznego, według którego wartość produkcji sprzedanej mebli w 2016 r. wy- niosła 43,767 mld zł. Wynik uwzględnia wszystkie klasy wielkości firm (razem z firmami mikro). Wartość ta jest wyższa o prawie 12% w porównaniu do 2015 r., gdy dla pełnej zbiorowości wyniosła 39,103 mld zł. Przypomnijmy, że według szacunków B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego w raporcie „Polskie Meble Outlook 2017” wartość produkcji za rok 2016 szacowana była na 42,45 mld zł. PRODUKCJA MEBLI Trwający od początku roku trend wzrostu utrzymuje się w kolejnych mie- siącach. Jak wynika ze wstępnych danych udostępnionych przez GUS, wartość pro- dukcji mebli firm małych, średnich i du- żych wyniosła w I półroczu 2017 r. 20,334 mld zł. Wynik ten jest wyższy od obser- wowanego w analogicznym okresie ubie- głego roku o ponad 1 mld zł, a dynamika wzrostu wyniosła 1,06. Omawiając wartość odnośnie wolu- menu produkcji poszczególnych grup mebli należy zauważyć, że nie we wszyst- kich monitorowanych grupach mebli od- notowano wzrost produkcji w I półroczu 2017 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016. Najwyższy wzrost wolumenu dotyczył mebli drewnianych, w rodzaju stosowanych w pokojach sto- łowych i salonach – dynamika 1,16. Na kolejnym miejscu znalazły się meble drewniane, w rodzaju stosowane w kuch- ni z dynamiką 1,04. Niewielki wzrost odnotowano także w przypadku grupy mebli do siedzenia o konstrukcji głów- nie drewnianej – dynamika 1,01. Spadek wolumenu w I półroczu 2017 r. w porów- naniu do I półrocza 2016 r. odnotowano dla grupy mebli drewnianych, w rodzaju stosowanych w sypialni oraz mebli do siedzenia przekształcanych w miejsce do spania. Dla każdej z tych grup dynami- ka w tym okresie wyniosła odpowiednio 0,96 oraz 0,99. Dane zawarte w niniejszym materiale odnośnie wartości produkcji sprzedanej w podziale na wielkości firmy są wstępne i dotyczą I kwartału 2017 r. W porów- naniu do analogicznego okresu 2016 r., wszystkie firmy odnotowały wzrost war- tości produkcji. Całkowita wartość za I kwartał 2017 r. wyniosła 10,648 mld zł z dynamiką 1,08. Dla firm dużych i śred- nich łącznie wzrost był na poziomie 8,6%, a w firmach małych 6,8%. Wzrost produkcji wpłynął również na wzrost zatrudnienia we wszystkich firmach. Producenci w dalszym ciągu zgłaszają chęć zatrudnienia nowych pra- cowników. Łącznie średnia liczba zatrud- nionych w branży meblarskiej w I kwar- tale 2017 r. wyniosła 156,5 tys. osób. Jest to o 8,3%więcej w porównaniu do I kwar- tału 2016 r., w którym liczba ta wyniosła 147,5 tys. zatrudnionych. W przypadku firmdużych i średnich oraz małych odno- towano wzrost na poziomie 8,6 pkt proc. oraz 6,8 pkt proc. Dla porównania, przeciętne zatrud- nienie w produkcji mebli na koniec czerwca 2017 r. wyniosło 157 tys. osób. W analogicznym okresie roku poprzed- niego liczba ta wyniosła 149 tys. osób. Wyniki te wskazują na to, iż są to wartości rekordowe. W I kwartale 2017 r. odnotowano także wzrost przeciętnego wynagrodze- nia w branży meblarskiej o 7,7% w po- równaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Przeciętne wynagrodzenie za pierwszy kwartał tego roku wyniosło 3.364,41 zł. W dalszym ciągu meblarstwo to jedna z branż o najniższych wynagro- dzeniach. Warto mieć także na uwadze fakt, że zdobycie nowych pracowników i utrzymanie obecnych to jedno z wy- zwań, przed którymi stają przedsiębiorcy z branży. KONIUNKTURAW PRZEMYŚLE MEBLARSKIM Przy omawianiu wyników dotyczą- cych wartości produkcji nie sposób jest nie wspomnieć o koniunkturze w tym za- kresie. Na początek należy wspomnieć, że wszystkie wskaźniki koniunktury oblicza- ne są jako saldo odpowiedzi negatywnych i pozytywnych, które udzielane są przez menedżerów firm. Odpowiedzi neutral- nych nie uwzględnia się. Przyglądając się odpowiedziom za I półrocze 2017 r., należy stwierdzić, że bieżące oceny wskaźników koniunktury w przemyśle meblarskim wypadły nie- co gorzej w porównaniu do pierwszych Z danych dotyczących wartości produkcji mebli w I półroczu bieżącego roku wynika, że 2017 r. będzie kolejnym rekordowym rokiem dla polskiej branży meblarskiej. Otwarte pozostaje tylko pytanie, o ile ta produkcja wzrośnie na koniec roku, bo za pierwsze półrocze wzrost wynosił 6%. Rekordowe póïrocze. Rekordowy rok? M a r t i n C z y r n i a WOLUMEN PRODUKCJI WYBRANYCH GRUP MEBLI Wyroby VI 2017 VI 2016 I-VI 2017 I-VI 2016 (tys. szt.) = 100 (tys. szt.) = 100 Meble do siedzenia obkonstrukcji gïównie drewnianej 1.443 96,7 9.250 100,4 W tym Meble do siedzenia przeksztaïcane wbmiejsce do spania 274 103,0 1.698 99,1 Meble drewniane, wbrodzaju stosowanych wbkuchni 392 99,5 2.138 103,9 Meble drewniane wbrodzaju stosowanych wbsypialni 463 97,3 2.827 96,1 Meble drewniane wbrodzaju stosowanych wbpokojach stoïowych ibsalonach 2.156 101,8 13.718 116,3 ½ródïo: GUS. 20,3 mld zï to wg GUS wartość pro- dukcji mebli w Polsce firm małych, średnich i dużych w I półroczu 2017 r. (r/r 1,06)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=