Miesięcznik "BIZNES meble.pl" wrzesień 2017

44 BIZNES meble.pl [ wrzesieñ 2017 F irma doradcza JLL pod- sumowała I półrocze br. na rynku nieruchomości handlowych w Polsce. Według raportu przygo- towanego przez JLL, od stycznia do czerwca br. rynek nierucho- mości handlowych urósł o 63,1 tys. m 2 , z czego na centra handlowe przypadło 16,6 tys. m 2 , na parki handlowe – 21,5 tys. m 2 , a na wolno stojące obiekty wielko- powierzchniowe – 25 tys. m 2 . Do użytku oddano m.in. wolno stojący sklep Agata Meble (18 tys. m 2 ) w Rzeszowie. Z opublikowanych przez JLL statystyk wynika, że obecnie całkowita podaż nowo- czesnej powierzchni handlowej w Polsce to 13,4 mln m 2 , z czego centra handlowe sta- nowią 9,5mlnm 2 (w ponad 400 obiektach). Nie sposób pominąć handlu meblami, który ma duży potencjał rozwoju. Trzy naj- większe sieci sklepów meblowych w Polsce, czyli BlackRedWhite, IKEA i Agata, zajmu- ją obecnie powierzchnię ponad 1 mlnm 2 . ON-LINEVS. OFF-LINE Podczas gdy koncern IKEA wprowa- dza sprzedaż internetową, największy klub zakupowy w Europie – Westwing otwiera w Warszawie pierwszy sklep sta- cjonarny, tym samym pierwszy na Starym Kontynencie. W Polsce wciąż bardzo dużą rolę odgry- wa rynek off-line – mówi Przemysław Ko- walewski, założyciel i dyrektor zarządza- jący Westwing Home & Living na Europę Środkową. – Otwierając sklep stacjonarny, chcieliśmy dotrzeć do osób, które nie kupu- ją w Internecie. To obecnie ok. 50% konsu- mentów, więc całkiem pokaźna grupa. Na lokalizację sklepu poszukiwaliśmy miejsca wyróżniającego się dużym ruchem. Istotne było również usytuowanie sklepu w galerii handlowej. Nasz wybór padł na warszaw- skie centrum handlowe Arkadia. Otwarcie sklepu stacjonarnegowiąże się z przejściem z trybu on-line to trybu off- -line, a zazwyczaj kierunek dokonywania zmianw kanałach sprzedaży jest przeciwny. Jak mówi Przemysław Kowalewski, klub zakupowyWestwing Home & Living znany jest z bogatej oferty, a codziennie na stronie prezentowanych jest ok. 1 tys. nowych pro- duktów, dostępnychwniewielkich ilościach i tylko przez kilka dni. Postanowiliśmy przenieść ten koncept z Internetu do sprze- daży stacjonarnej – wyjaśnia Przemysław Kowalewski. – Naszym celem było z jednej strony powiększenie grona klientów o osoby, które nie robią zakupów w sieci, z drugiej danie klientommożliwości obejrzenia i oceny produktów przed zakupem. Wiele przedmio- tów, które można znaleźć w ofercie Westwing, nie jest dostępnych w żadnych innych sklepach, dla- tego salon stacjonarny pełni funk- cję miejsca, które ma zachęcać do zakupów i bezpośrednio prezentować część oferty. Jak sygnalizuje firma doradcza JLL, rynek handlu dynamicznie się zmienia nie tylko fizycznie – w wyniku starzenia się obiektów handlowych, które wymagają modernizacji, rozbudowy lub zmiany for- matów, ale przede wszystkimw kontekście społecznym. Zmieniające się upodobania klientów w znaczącym stopniu wpływają na zmianę roli centrów handlowych – zauważa Ma- riusz Czerwiak, dyrektor w Dziale Wy- najmu Powierzchni Handlowych w JLL. – Kreowanie miejsc spotkań, rosnąca popu- larność rozrywki i gastronomii, innowacje i nowe technologie, sprzedaż wielokanało- wa, e- commerce itp. wywierają ogromny wpływ na zachowania konsumentów. Za- równo właściciele obiektów handlowych, jak i najemcy muszą poszukiwać coraz to nowszych sposobów, aby sprostać tym po- trzebom, które niewątpliwie zmienią centra handlowe w przyszłości. Innego rodzaju wyzwaniem, przed którymmoże wkrótce stanąć polski rynek są kwestie zmian legi- slacyjnych, w tym m.in. planowa- ny zakaz lub ogranicze- nie handlu w niedzielę. Część klientów z sieci salonów meblowych przeniesie się zapewne do innej sieci – Inter- netu. d Według raportu KPMG pt. ,,Rynekmeblarski wPolsce 2017”, aż 41%Polaków rozważa zakupmebli przez Internet w ciągu najbliższego roku. Popularność e-commerce rośnie, ale równolegle rośnie również liczba salonówmeblowych wPolsce. Coraz większe są też powierzchnie, którymi dysponują sieci sklepów. Towszystkomoże zwiastować wzrosty sprzedaży na polskim rynku. Z sieci do sieci branĝa X handel meblami wbobliczu zmian A n n a S z y p u l s k a W POLSCE WCIk¿ BARDZO DU¿k ROL} ODGRYWA RYNEK OFF-LINE. OTWIERAJkC SKLEP STACJONARNY, CHCIELI¥MY DOTRZEm DO OSÓB, KTÓRE NIE KUPUJk WbINTERNECIE. TO OBECNIE OK. 50% KONSUMENTÓW, WI}C CA’KIEM POKA½NA GRUPA. Przemysïaw Kowalewski, zaïoĝyciel ibdyrektor zarzÈdzajÈcy Westwing Home & Living na EuropÚ ¥rodkowÈ. ZMIENIAJkCE SI} UPODOBANIA KLIENTÓW WbZNACZkCYM STOPNIU WP’YWAJk NA ZMIAN} ROLI CENTRÓW HANDLOWYCH. KREOWANIE MIEJSC SPOTKA”, ROSNkCA POPULARNO¥m ROZRYWKI IbGASTRONOMII, INNOWACJE IbNOWE TECHNOLOGIE, SPRZEDA¿ WIELOKANA’OWA, E- COMMERCE ITP. WYWIERAJk OGROMNY WP’YW NA ZACHOWANIA KONSUMENTÓW. Mariusz Czerwiak, dyrektor wbDziale Wynajmu Powierzchni Handlowych wbJLL.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=