Miesięcznik "BIZNES meble.pl" wrzesień 2017

N a rozwiązania tech- niczne udziela się patentów lub praw ochronnych na wzo- ry użytkowe. Często jednak świadomą decyzją producentów jest odstąpienie od ochrony takimi prawami, ponieważ wią- że się to z ujawnieniem rozwiązania. JAKIE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE MOGĄ PODLEGAĆ OCHRONIE? Wartych ochrony rozwiązań tech- nicznych w meblarstwie można poszuki- wać na różnych płaszczyznach. W zakre- sie produkcji i montażu może chodzić na przykład o nowy sposób okleinowa- nia płaszczyzn elementów meblowych, sposób wytwarzania elementów meblo- wych z uszlachetnionymi powłokami, urządzenie do obróbki płyt wiórowych. Z kolei w samym meblu może być to in- nowacyjny mechanizm amortyzujący za- mykanie drzwiczek meblowych, a może być to cały mebel rozkładany do siedze- nia i leżenia. SPOSOBY OCHRONY Podobnie jak w wypadku designu czy marki, prawo przewiduje kilka sposo- bów ochrony rozwiązań technicznych. Na gruncie polskiego prawa własności przemysłowej na rozwiązanie technicz- ne można uzyskać patent lub prawo ochronne na wzór użytkowy. W pew- nym zakresie ochrona może też wynikać z innych ustaw – na przykład ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. PATENT I PRAWO OCHRONNE NAWZÓR UŻYTKOWY Polski patent daje prawo wyłączne- go korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy w Polsce, na okres 20 lat od daty jego zgłoszenia. Na- tomiast prawo ochronne na wzór użyt- kowy oznacza prawo wyłącznego korzy- stania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy w Polsce przez okres 10 lat od daty zgłoszenia wzoru. Wrazie naruszenia takiej wyłączności, czyli posługiwania się wynalazkiem lub wzorem użytkowym bez zgody upraw- nionego z patentu czy prawa ochronnego, uprawnionemu przysługuje szereg rosz- czeń. Przede wszystkim jest to możliwość zakazania naruszeń, ale też żądania wyda- nia bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia rów- nież naprawienia wyrządzonej szkody. Sąd może też orzec o podaniu do wiado- mości wyroku w sprawie, o zniszczeniu nielegalnie wytworzonych produktów. JAK UZYSKAĆ OCHRONĘ? Aby uzyskać ochronę patentową lub prawa ochronnego na wzór użytkowy, w pierwszej kolejności warto dowiedzieć się, czy nasze rozwiązanie nadaje się do opatentowania lub udzielenia prawa ochronnego na wzór użytkowy. Jeśli chodzi o patent, to udziela się go na wynalazek. Wynalazek to w uproszcze- niu rozwiązanie techniczne, które ma na celu zaspokojenie praktycznych potrzeb za pomocą konkretnych nowych metod. Wynalazkiem może więc być urządzenie, produkt, sposób. Na przykład na rzecz spółki Meble Vox sp. z o.o. sp. k. Urząd Patentowy RP udzielił patentu pt. „Biurko przesuwne” (numer prawa PAT.218422), a na rzecz spółki Meble Negro sp. z o.o. S.K.A. udzielił patentu pt. „Sposób mon- tażu mebli i zespół do montażu mebli” (numer prawa PAT. 226340). Często innowacją, którą chcą chronić podmioty z branży meblarskiej, są pew- ne plany, metody biznesowe. Nie mogą one podlegać ochronie patentowej, po- nieważ nie są wynalazkami w rozumie- niu przepisów. Bardzo kontrowersyjną kwestią jest także ochrona programów komputerowych. Są one istotne szcze- gólnie w zakresie automatyzacji pro- dukcji mebli. Co do zasady programy do maszyn cyfrowych nie podlegają jednak ochronie patentowej. Niekiedy można uzyskać ochronę na urządzenie zawiera- jące takie oprogramowanie. Jeżeli mamy do czynienia z wynalaz- kiem, to aby mógł on uzyskać ochronę patentową, musi być spełnionych szereg warunków. Najważniejsze z nich to no- wość, poziom wynalazczy i nadawanie się do przemysłowego stosowania. Nowość oznacza, że wynalazek nie jest częścią sta- nu techniki, nie był nigdy ujawniony. Nie- jednokrotnie w naszej praktyce mamy do czynienia z sytuacją, gdy wynalazek zo- stał pokazany kontrahentom, inwestorom albo nawet jest sprzedawany w Internecie. W takich sytuacjach wynalazek najczę- ściej nie nadaje się już do patentowania. Przy czym, polskie przepisy przewidują wyjątek dla sytuacji, gdy ujawnienie na- stąpiło do 6 miesięcy przed zgłoszeniem do urzędu i było spowodowane oczywi- 52 BIZNES meble.pl [ wrzesieñ 2017 branĝa X prawo Mam na to patent IWONA JAKUBIAK VEL WOJTCZAK Autorka jest rzecznikiem patentowym, prawnikiem, prowadzi dział IP w SLS Seredyński Sandurski Kancelaria Radców Prawnych sp.p. W biznesie meblowym bardzo istotne jest to, jak wygląda mebel i jaką marką jest opatrzony. Jednak meblarstwo bazuje też na rozwiązaniach technicznych. Nie raz to właśnie rozwiązania techniczne decydują o wydajności i prawidłowości produkcji, montażu czy też o powodzeniu samego mebla na rynku ze względu na jego innowacyjność lub praktyczność. f

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=