Miesięcznik "BIZNES.meble.pl" wrzesień 2022

14 branża • advertorial E -commerce z branży meblarskiej to jedne z najbardziej rozwinię- tych pod względem technolo- gicznym sklepy w sieci. Jednak w cza- sach, w których dostęp do skutecznych rozwiązań z zakresu e-marketingu ma większość e-sklepów, klucz do efektyw- nego budowania przewagi konkurencyj- nej w handlu elektronicznym tkwi w de- talach. Efektywna sprzedaż mebli w dobie kryzysu? To wciąż możliwe! Era postpandemiczna to trudny okres w funkcjonowaniu niemal każdej firmy. W dobie niepewnej sytuacji gospodarczej klienci są mniej zainteresowani nabywa- niem trwałych dóbr konsumpcyjnych (np. mebli), co w konsekwencji przekłada się na niższą sprzedaż. W tym okresie war- to więc szczególnie skupić się na wdro- żeniu rozwiązań, dzięki którym wciąż będzie można efektywnie sprzedawać w Internecie. Tutaj z pomocą przycho- dzi UX (User Experience), czyli kreowa- nie pozytywnych doświadczeń użytkow- ników, które realnie wpływają na wzrost średniej wartości koszyka zakupowego w sklepie internetowym. Jak kreować po- zytywne doświadczenia użytkowników? Należy zadbać m.in . o ich wygodę, wdra- żając funkcjonalności ułatwiające do- konywanie zakupów. Ważna jest także wizualna prezentacja oferty i budowa za- ufania do marki. Klienci kupują oczami – wizualna prezentacja oferty ma wpływ na decyzje zakupowe konsumentów W sklepach stacjonarnych klienci mogą dokładnie obejrzeć produkty i tego biznes.meble.pl | wrzesień 2022 Niepewne czasy dla branży meblarskiej. Jak zachować efektywną sprzedaż w e-commerce? Co zrobić, aby meblarski e-commerce był użyteczny, a w konsekwencji sprzedawał więcej? samego oczekują robiąc zakupy online. Wygląd i parametry techniczne to aspek- ty szczególnie interesujące osoby po- szukujące w sieci produktów z sektora meblarskiego. Liczy się więc jak najatrak- cyjniejsza prezentacja towaru i wdroże- nie funkcjonalności ułatwiających pro- ces zaznajamiania się z ofertą. Do takich zalicza się m.in . udostępnienie klientom dodatkowych zdjęć produktów już z po- ziomu ich listingu, czy też ich ciekawa aranżacja. Kluczowym elementem struktury e- -sklepu, o który należy zadbać w pierw- szej kolejności, jest karta produktu. To „etykieta” produktu w e-commerce, której minimum 2/3 szerokości powinno zajmo- wać zdjęcie. Jeśli istnieje taka możliwość – warto postawić na zdjęcia 360. Dobrą praktyką jest także prezentacja produk- tów w formie wideo, co jak pokazują dane, kilkukrotnie zwiększa szanse na sprzedaż. Pozwól klientom mówić za Ciebie – czyli dlaczego warto wykorzystać User Generated Content? Badania na użytkownikach wskazują, że klient jest w stanie zapłacić za produkt więcej (nawet jeśli konkurencja sprzeda- je go w niższej cenie), pod warunkiem że zna opinie innych konsumentów na jego temat. Wykorzystując społeczny dowód słuszności, warto więc stworzyć dla ku- pujących sekcję, gdzie będą mogli podzie- lić się swoją opinią na temat zakupionego towaru. Dzięki takiemu zabiegowi e-sklep zyska autentyczny i cenny z perspektywy potencjalnych klientów content, a użyt- kownicy, którzy kupili u nas, staną się „adwokatami’ naszego biznesu. Dobrym pomysłem, który także warto wprowa- dzić, jest możliwość zamieszczania przez klientów zdjęć zakupionych towarów (np. w karcie produktu). W ten sposób nie- zdecydowani użytkownicy zyskają szansę obejrzenia produktu w jego naturalnym otoczeniu. Czytelna prezentacja ważnych treści – o czymwarto pamiętać? Na użyteczność e-sklepu wpływają nie tylko techniczne aspekty jego funk- cjonowania, ale również czytelna prezen- tacja treści i komunikowanie istotnych dla klientów informacji dotyczących np. szybkiej dostawy, o której warto informo- wać już w listingu produktowym. Podob- nie jest z oferowaniem rabatów, których wysokość najlepiej pokazywać tuż pod ceną produktu. Sprawdzoną metodą jest także powiadomienie użytkowników, że dodanie produktu do koszyka nie ozna- cza rezerwacji. To sygnał, że towar może nie być dostępny w przyszłości. W przy- padku zakupu mebli użytkownicy chcą znać ich dokładne wymiary – zamiast wypisywać je w tabelce, warto przedsta- wić je na zdjęciu produktu, aby zmini- malizować wysiłek poznawczy potencjal- nych klientów. UX – to się zawsze opłaca Branża meblarska to rynek, który ce- chuje wysoka konkurencja. Sklepy inter- netowe działające w tym sektorze muszą przykładać szczególną uwagę do detali mających ogromne znaczenie dla final- nych decyzji zakupowych klientów. Sa- modzielna ocena potrzeb odbiorców oraz problemów, które mogą utrudniać im korzystanie ze strony, nie należy do ła- twych. Fundamentem do wprowadzenia

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=