MEBLARSKI 1000 - zestawienie największych producentów mebli w Polsce. Edycja 2021.

meblarski 1000 10 P ublikowane przez nas dane finansowe firm pochodzą ze sprawozdań finansowych skła- danych w Krajowym Rejestrze Sądowym i nie były przez naszą redakcję weryfikowane. Chodzi onastępujące dane: • przychody netto • środki trwałe • aktywa obrotowe • zapasy • środki pieniężne i inne aktywa pieniężne • aktywa razem • kapitał własny • zysk (strata) netto • zobowiązania długoterminowe • zobowiązania krótkoterminowe. Z kolei pozostałe opublikowane dane pochodzą z wyliczeń własnych redakcji . Są to: • procentowa zmiana przychodów w stosunku rok do roku • stopa zwrotu z aktywów ROA • wskaźnik rentowności sprzedaży ROS • wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE • wskaźnik ogólnego zadłużenia • wskaźnik płynności bieżącej. Puste miejsca oznaczają, że tych danych finanso- wych nie było wsprawozdaniach finansowych, który- mi dysponujemy, bądź nie jesteśmy wstanie wyliczyć poszczególnych wskaźników. I tak: • procentowa zmiana przychodów w stosunku rok do roku nie była wyliczana, gdy nie zostały poda- ne przychody za rok poprzedni (2019 r. lub inny dostępny okres) • współczynnik ROA nie był wyliczany, gdy nie zo- stały podane aktywa razem • współczynnik ROE nie był wyliczany, gdy oba jego elementy składowe (kapitał własny oraz zysk net- to) miały wartości ujemne lub gdy nie został po- dany kapitał własny • wskaźnik ogólnego zadłużenia nie był wyliczany, gdy nie zostały podane aktywa razem lub zobo- wiązania ogółem (krótkoterminowe i długotermi- nowe) • wskaźnik płynności bieżącej nie był wyliczany, gdy nie zostały podane aktywa obrotowe lub zobo- wiązania krótkoterminowe. „Meblarski 1000” prezentuje dane finansowe firm, których zadeklarowany wKRS przedmiot działalności obejmuje następujące działy: • 31.01.ZProdukcja mebli biurowych i sklepowych • 31.02.ZProdukcja mebli kuchennych • 31.03.ZProdukcja materaców • 31.09.ZProdukcja pozostałych mebli Podobnie jak danych finansowych, także dekla- rowanego przez firmy profilu produkcji nie weryfi- kowaliśmy. Wzestawieniu mogą zatem pojawiać się podmioty, które wprawdzie jako przedmiot działalno- ści mają wpisaną do KRS produkcję mebli, ale tej pro- dukcji nie podjęły. Z drugiej strony w firmach produ- kujących meble przychody nie zawsze dotyczą tylko produkcji mebli. Wyniki finansowe większości firm pochodzą z2020 r. i najczęściej – chociaż nie zawsze – pokrywają się zrokiem kalendarzowym. Wzestawieniu uwzględ- niliśmy jednak także firmy, których sprawozdania za 2020 r. wmomencie zamknięcia „Meblarskiego 1000” (10 listopada 2021 r.) nie były jeszcze dostępne wwer- sji elektronicznej. W ich przypadku publikujemy dane za rok poprzedni, czyli 2019 lub za inny, ostatni do- stępny okres. O ostatecznej kolejności firm w zestawieniu de- cydowała wysokość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Wzestawieniu nie uwzględniliśmy jednoosobowych działalności gospo- darczych oraz spółek cywilnych, gdyż te podmioty nie są zobowiązane do składania sprawozdań finanso- wych wKRS. Czym jest „Meblarski 1000 – zestawienie największych producentówmebli wPolsce” Raport „Meblarski 1000 – zestawienie największych producentówmebli w Polsce” zawiera wyniki finansowe firm – producentówmebli za rok 2020. Wydawcą raportu jest wydawnictwo meble.pl , a dane pozyskane zostały przez firmę Info Veriti Polska.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=