TOP 350: dla budownictwa - najwięksi producenci stolarki otworowej, wyrobów stolarskich i ciesielskich w Polsce. Edycja 2020.

4 Top 350: Dla budownictwa P ublikowane przez nas dane finansowe firm pochodzą ze sprawozdań finansowych skła- danych w  Krajowym Rejestrze Sądowym i nie były przez naszą redakcję weryfikowane. Cho- dzi o następujące dane: przychody netto ze sprzeda- ży produktów, towarów i materiałów, środki trwałe, aktywa obrotowe, zapasy, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, aktywa razem, kapitał (fundusz) własny, zysk (strata) netto, zobowiązania długotermi- nowe, zobowiązania krótkoterminowe. Z kolei pozostałe opublikowane dane pochodzą z  wyliczeń własnych redakcji . Są to: procentowa zmiana przychodów w stosunku rok do roku, sto- pa zwrotu z aktywów ROA, wskaźnik rentowności sprzedaży ROS, wskaźnik rentowności kapitału wła- snego ROE, wskaźnik ogólnego zadłużenia, wskaźnik płynności bieżącej. Puste miejsca oznaczają, że tych danych finanso- wych nie było w sprawozdaniach finansowych, który- mi dysponujemy, bądź nie jesteśmy w stanie wyliczyć poszczególnych wskaźników. I tak: • procentowa zmiana przychodów w stosunku rok do roku nie była wyliczana, gdy nie zostały poda- ne przychody za rok poprzedni (2018 r. lub inny dostępny okres) • współczynnik ROA nie był wyliczany, gdy nie zo- stały podane aktywa razem • współczynnik ROE nie był wyliczany, gdy oba jego elementy składowe (kapitał własny oraz zysk net- to) miały wartości ujemne lub gdy nie został po- dany kapitał własny • wskaźnik ogólnego zadłużenia nie był wyliczany, gdy nie zostały podane aktywa razem lub zobo- wiązania ogółem (krótkoterminowe i długotermi- nowe) • wskaźnik płynności bieżącej nie był wyliczany, gdy nie zostały podane aktywa obrotowe lub zobo- wiązania krótkoterminowe. Raport „Top 350: dla budownictwa – najwięksi producenci stolarki otworowej, wyrobów stolarskich i ciesielskich w Polsce” prezentuje dane finansowe firm, których PKD 16.23.Z – produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa obejmuje: • produkcję wyrobów z drewna przeznaczonych głównie dla budownictwa, takich jak: - belki, dźwigary, krokwie, rozpory dachowe, - prefabrykowane wiązary dachowe z klejonego drewna warstwowego połączonego metalem, - drzwi, okna, okiennice i ramy okienne, z osprzętem metalowym lub bez, takim jak: zawiasy, zamki itp., - schody, poręcze i ogrodzenia, - listwy dekoracyjne, listwy profilowe, gonty i podobne elementy drewniane, • produkcję prefabrykowanych budynków lub ich elementów, z drewna, np. sauny, • produkcję przenośnych domów, • produkcję drewnianych ścianek działowych, do wbudowania na stałe. Podobnie jak danych finansowych, także dekla- rowanego przez firmy profilu produkcji nie weryfi- kowaliśmy. W zestawieniu mogą zatem pojawiać się podmioty, które wprawdzie jako przedmiot działalno- ści mają wpisaną do KRS produkcję pozostałych wy- robów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, ale tej produkcji nie podjęły. Z drugiej strony w firmach produkujących pozostałe wyroby stolarskie i ciesiel- skie dla budownictwa przychody nie zawsze dotyczą tylko produkcji tych wyrobów. Wyniki finansowe większości firm pochodzą z 2019 r. i najczęściej – chociaż nie zawsze – pokry- wają się z rokiem kalendarzowym. W zestawieniu uwzględniliśmy jednak także firmy, których sprawoz- dania za 2019 r. w momencie zamknięcia raportu „Top 350: dla budownictwa” (5 lutego 2021 r.) nie były jesz- cze dostępne w wersji elektronicznej. W ich przypad- ku publikujemy dane za rok poprzedni, czyli 2018 lub za inny, ostatni dostępny okres. O ostatecznej kolejności firm w zestawieniu de- cydowała wysokość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. W zestawieniu nie uwzględniliśmy jednoosobowych działalności gospo- darczych oraz spółek cywilnych, gdyż te podmioty nie są zobowiązane do składania sprawozdań finanso- wych w KRS. Jak powstał raport „Top 350: dla budownictwa” Raport „Top 350: dla budownictwa – najwięksi producenci stolarki otworowej, wyrobów stolarskich i ciesielskich w Polsce” zawiera wyniki finansowe firm – producentów pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 16.23.Z) za rok 2019. Przygotowany został przez miesięcznik „BIZNES.meble.pl ”.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEwNTc3Nw==