Miesięcznik BIZNES.meble.pl maj 2023

14 RAPORT • ZMIANY W ŁAŃCUCHACH DOSTAW TEKST: ANNA SZYPULSKA Z  najnowszego raportu na temat ryzyka w globalnym łańcuchu dostaw 2023, opublikowanego przez WTW, wynika, że wszelkie pro- blemy zapoczątkowała pandemia CO- VID-19, która wywołała efekt domina, dosięgający sieci produkcyjnych i logi- stycznych na całym świecie: Doprowa- dziła do niedoborów surowców i kompo- nentów, opóźnień w dostawach, blokad portów, a nawet braku wystarczają- cej liczby kierowców ciężarówek. Łańcu- chy dostaw nie były w stanie dostosować się do ogromnych wahań popytu kon- sumenckiego. To systemowe wyzwanie sprawiło, że plany awaryjne się zdezak- tualizowały, a firmy zostały zmuszone do odbudowania swoich łańcuchów dostaw od podstaw. FIRMY PRZEBUDOWUJĄ ŁAŃCUCHY DOSTAW Przygotowując publikację, firma WTW przeprowadziła ankiety wśród osób po- dejmujących decyzje dotyczące ryzyka związanego z łańcuchem dostaw w du- żych przedsiębiorstwach na całym świe- cie. Z badania wynika, że podczas kryzy- su w łańcuchu dostaw firmy przeważnie poniosły straty większe niż przewidywa- no, wiele z nich wciąż dochodzi do siebie, a większość stara się obecnie zwiększyć odporność poprzez zmniejszenie złożo- ności swoich łańcuchów dostaw. Najważniejsze wnioski z badania są następujące: • 65% respondentów stwierdziło, że stra- ty związane z łańcuchem dostaw w cią- gu ostatnich dwóch lat były wyższe lub znacznie wyższe niż oczekiwano, cho- ciaż 58% stwierdziło, że wpływ na sprze- daż był krótkotrwały. • 83% wprowadziło zmiany w łańcuchu dostaw, w tym 18% całkowicie zmieniło swoje podejście. 58% planuje wprowa- dzić znaczące zmiany w ciągu najbliż- szych dwóch lat. Łańcuchy dostaw Pandemia, wojna w Ukrainie, wzrost cen, a od 1 stycznia 2023 r. zmiany w niemieckim prawie, to największe wyzwania, z jakimi w ostatnim czasie mierzą się łańcuchy dostaw. Gdy jeden kryzys się nie kończy, a zaczyna się kolejny, pozostają dwie opcje: czekać i obserwować lub realizować nowe strategie w zakresie łańcuchów dostaw. wciąż pod presją BIZNES.MEBLE.PL | MAJ 2023 • 73% stwierdziło, że niechęć dostawców do dzielenia się informacjami handlo- wymi utrudnia osiągnięcie pełnej przej- rzystości łańcucha dostaw. • 89% uważa, że ubezpieczenie ryzy- ka związanego z łańcuchem dostaw ma „krytyczne znaczenie” lub jest „koniecz- ne”, ale jednocześnie 80% stwierdziło, że ma luki w zakresie ubezpieczeń, które stanowią poważne wyzwanie. • Tylko 17% respondentów posiada dedy- kowane ubezpieczenie obejmujące ry- zyko przerwania działalności łańcucha dostaw, ale 53% uważa, że ryzyko to jest objęte innymi posiadanymi ubezpiecze- niami. Firmy są bardziej świadome swoich sła- bych punktów i podejmują działania, aby je eliminować, ale często na przeszkodzie sta- je im niemożność zdobycia szczegółowych danych lub osiągnięcia pełnej widoczno- ści wszystkich ogniw łańcucha – stwierdza Hugo Wegbran, globalny dyrektor działu

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=