Miesięcznik "BIZNES meble.pl" listopad 2017

R olą znaku towaro- wego czy marki jest odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa. Znak powi- nien więc mieć tak zwaną zdolność od- różniającą. Z punktu widzenia prawa, posiadanie tej zdolności jest warunkiem rejestracji znaku towarowego – czy to w Urzędzie Patentowym RP (UPRP), czy w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Wła- sności Intelektualnej (EUIPO). Rów- nież ochrona przed wprowadzeniem w błąd na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (która przysługuje nawet, gdy znak nie jest zarejestrowany), jest determinowana posiadaniem takiej zdolności. Z punktu widzenia rynkowego, zdolność odróż- niająca świadczy o sile znaku. KIEDY ZNAK JEST ZDOLNY ODRÓŻNIAĆ TOWARY LUB USŁUGI? Znak jest zdolny do odróżniania towarów lub usług tylko w niektórych przypadkach. W świetle prawa własności przemy- słowej znak towarowy powinien być po- strzegalny zmysłem (najczęściej chodzi o wzrok, ale nie tylko, może to być np. słuch w wypadku znaku dźwiękowego), nadający się do objęcia jednym aktem poznawczym (nie może być zbyt wielo- elementowy) i nie może być to sam to- war. Obserwując znak towarowy musimy stwierdzić, że może on przekazywać in- formację o pochodzeniu towaru lub usłu- gi, które oznacza. Kiedy znak nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów lub usług, dla których jest przeznaczony? Najczęściej z brakiem zdolności od- różniającej mamy do czynienia, gdy znak jest opisowy. Innymi słowy, składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania np. ro- dzaju towaru, jego pochodzenia, jako- ści, ilości, wartości, przeznaczenia, spo- sobu wytwarzania, składu, funkcji czy przydatności. Chodzi tu o sytuacje, gdy konsument natychmiast i bez namysłu rozpoznaje w oznaczeniu opis towarów i usług lub ich cech. I tak, przykładowo, EUIPO odmówi- ło znakowi słownemu „NICE 2 HAVE” ochrony między innymi w zakresie mebli (zgłoszenie znaku numer 014822291). Urząd stwierdził, że zgłoszony znak ma charakter opisowy i jest pozbawiony ja- kiegokolwiek charakteru odróżniające- go. ZdaniemUrzędu znak słowny „NICE 2 HAVE” zostanie odebrany przez prze- ciętnego konsumenta w kontekście me- bli jako informujący wprost i bezpośred- nio, że fajnie te produkty mieć. Jednak nie tylko znaki słowne mogą zostać uznane za opisowe. EUIPO od- mówiło także ochrony znakowi słow- no-graficznemu „Motherhood”, między innymi w zakresie łóżeczek dziecięcych (zgłoszenie znaku numer 011726007). Również w tej sprawie Urząd podniósł, że znak ma charakter opisowy oraz jest pozbawiony jakiegokolwiek charakteru odróżniającego. W opinii Urzędu dla przeciętnego odbiorcy anglojęzycznego określenie zakwestionowanych towa- rów mianem „Motherhood” nie będzie postrzegane jako fantazyjne, ale jako mające konkretne znaczenie: macie- rzyństwo. Oznaczenie „Motherhood”, rozpatrywane jako całość, informuje docelowy krąg odbiorców, natychmiast i bez konieczności dalszych refleksji, iż objęte zgłoszeniem towary mają związek z macierzyństwem. Zastosowana czcion- ka i umieszczenie napisu na kolorowych polach nie zmienia tej konkluzji. W tej sprawie poruszono także kwe- stię tzw. wtórnej zdolności odróżniającej znaku, na którą można powoływać się w każdym przypadku braku pierwotnej zdolności znaku do odróżniania danych towarów lub usług. Znak może bowiem podlegać ochronie, jeśli w następstwie używania uzyskał charakter odróżnia- jący dla towarów lub usług, dla których jest przeznaczony. Innymi słowy, ozna- czenie mimo pierwotnego braku zdol- ności odróżniającej, jest rzeczywiście postrzegane przez właściwy krąg od- biorców jako wskazówka pochodzenia handlowego towaru lub usługi. Ocenia- jąc taką możliwość odróżniania towarów przez znak na podstawie jego używania, bierze się pod uwagę udział w rynku po- siadany przez znak towarowy, intensyw- ność, zasięg geograficzny i okres uży- wania tego znaku, nakłady poniesione przez przedsiębiorstwo na jego promo- cję, część zainteresowanych odbiorców, który rozpoznają towar jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa, jak rów- nież oświadczenia izb. W sprawie znaku „Motherhood” nie wykazano wtórnej zdolności odróżniającej. Warto wspomnieć też o znakach składających się wyłącznie z elementów, Prostota absiïa oznaczenia IWONA JAKUBIAK VEL WOJTCZAK Autorka jest rzecznikiem patentowym, prawnikiem, prowadzi dział IP w SLS Seredyński Sandurski Kancelaria Radców Prawnych sp.p. Zgłaszając oznaczenia do ochrony w urzędach jako znaki towarowe czy opiniując ich zdolność rejestrową i legalność używania mammożliwość obserwowania tendencji rynkowych w zakresie konstruowania nowych oznaczeń. Ostatnio często spotykam się z problemami wynikającymi z nadmiernej prostoty i oczywistości oznaczeń. Dlaczego jest to problem? Czy siłą marki jest jej prostota? branĝa X prawo 90 BIZNES meble.pl [ listopad 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=