Miesięcznik "BIZNES.meble.pl" grudzień 2022

14 RAPORT • KONIUNKTURA W BRANŻY TEKST: MATEUSZ STRZELCZYK, TOMASZ WIKTORSKI P o trzech kwartałach 2022 roku dane dostarczone przez Główny Urząd Statystyczny nie powin- ny już budzić żadnych wątpliwości w tej kwestii i pozostaje jedynie przyjrzeć im się z bliska i dokonać analizy w kontek- ście panującej sytuacji gospodarczej. PRODUKCJA MEBLI Przeprowadzona analiza obejmuje wartość produkcji sprzedanej mebli wy- pracowanej przez firmy duże, średnie i małe, z wyłączenie firm mikro. Zgodnie z danymi GUS wartość produkcji sprzeda- nej mebli w I-III kwartale 2022 roku wy- niosła ponad 46,632 mld złotych i jest o 15% wyższa niż w tym samym okresie 2021 roku, kiedy to ta wartość wyniosła blisko 40,381 mld złotych. Udostępnione przez GUS dane pozwo- liły również na krótką analizę samego III kwartału 2022 roku. W okresie lipiec-wrze- sień 2022 roku wartość produkcji sprzeda- nej mebli wyniosła blisko 14,880 mld zło- tych, co jest wynikiem wyższym o około 5% niż w przypadku III kwartału 2021 roku. Jednocześnie jest to wynik o 5% słabszy w porównaniu do II kwartału 2022 roku. Analizując dane dotyczące wolumenu produkcji w I-III kwartale 2022 roku zaob- serwowano wzrost ilości wyprodukowa- nych mebli w dwóch z czterech badanych przez GUS grupach mebli w stosunku do I-III kwartału 2021 roku. Największy, choć dalej niewielki wzrost w I-III kwar- tale 2022 roku dotyczył mebli do siedze- nia przekształcalnych w miejsca do spa- nia, których wyprodukowano 2,138 mln sztuk (wzrost o ok. 3%). Drugą grupą mebli, których wyprodukowano w nieco większej ilości niż w I-III kwartale 2021 roku były meble drewniane w rodzaju sto- sowanych w sypialni – 5,478 mln sztuk (wzrost o 1%). Wyraźny spadek odnoto- wano w grupie meble drewniane w rodza- ju stosowanych w kuchni, których wypro- dukowano 2,745 mln sztuk (spadek 11%) oraz w najliczniej produkowanej grupie, obejmującej mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salo- nach. W I-III kwartale 2022 roku wypro- dukowano ich w ilości 28,571 mln sztuk, co oznacza spadek aż o 13% w porówna- niu do analogicznego okresu 2021 roku. Przeprowadzono również analizę tyl- ko III kwartału 2022 roku i porównano go do III kwartału 2021 roku. W tym przy- padku we wszystkich badanych grupach odnotowano spadki. Najmniejszy dotknął mebli drewnianych w rodzaju stosowa- nych w sypialni i wyniósł -2%. Wyraźniej- szy spadek odnotowano w grupie mebli do siedzenia przekształcalnych w miejsca do spania i było to -6%. Największe i jed- nocześnie bardzo duże spadki zaobser- wowano w ilości wyprodukowanych me- bli drewnianych w rodzaju stosowanych w kuchni (-18%) i meblach drewnianych w rodzaju stosowanych w pokojach stoło- wych i salonach (-25%). Zaznaczamy, że cztery omawiane w tym opracowaniu grupy mebli stano- wią około 25% wolumenu produkcji bran- ży meblarskiej. ZATRUDNIENIE W BRANŻY MEBLARSKIEJ Ze względu na dość dynamiczną sytu- ację w zatrudnieniu w branży meblarskiej, zamiast tradycyjnego porównania rok do Kryzys w branży meblarskiej staje się faktem W ostatnim naszym badaniu podsumowującym pierwsze półrocze 2022 roku odpowiadaliśmy na pytanie, czy polską branżę meblarską czeka recesja. Choć część danych pozornie mogła sugerować, że niekoniecznie, lub że ona będzie niewielka, to jednak zdecydowanie wykluczaliśmy optymistyczne scenariusze. BIZNES.MEBLE.PL | GRUDZIEŃ 2022 Branżę dosięgnął kryzys i wszystko wskazuje na to, że zarówno ostatnie miesiące 2022 roku, jak i początek 2023 roku będą bardzo trudnym czasem dla meblarzy.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=