Miesięcznik "BIZNES meble.pl" marzec 2021

56 design • wydarzenia biznes.meble.pl | marzec 2021 Z espół badawczy w składzie: prof. Katarzyna Laskowska, mgr Joanna Lisiecka, mgr Ju- styna Burkiewicz i mgr Agata Sargalska przeprowadził kilkuetapowe badania sytuacji mieszkaniowej, jaka panuje za sprawą ponownego wprowadzenia re- strykcji w czasie pandemii od września 2020 r. Badania poświęcone były prze- strzeni mieszkalnej podczas pandemii, identyfikacji i analizie nowych funk- cjonalności, nowej organizacji prze- strzeni oraz nowych czy odświeżonych rytuałów rodzinnych. Do kolejnego etapu badań zapro- szeni zostali studenci 20. edycji PE-P i podczas pierwszego pleneru online odbyli warsztaty „Badania w projekto- waniu”, pod kierunkiem mgr Justyny Burkiewicz, w czasie trwania których zapoznali się z procesem badawczym: tworzeniem i przeprowadzaniem wy- wiadów oraz wnioskowaniem. Celem ta- kich działań jest kreowanie okoliczności problemowych i opracowanie problemu badawczego, co jest niezbędne w proce- sie projektowym. Niekiedy ekstremalne warunki i ich analiza dają możliwość za- proponowania innowacyjnych rozwią- zań, a na tym zależy nam projektantom najbardziej. Jak zmieniła się sytuacja mieszka- niowa w kolejnej fali obostrzeń podczas pandemii? Salon stał się przedszkolem, kuchnia jest biurem, korytarz to nowa siłownia, a piwnica jest miejscem do majsterkowania – to jedne z odpowie- dzi naszych respondentów na pytanie dotyczące pracy i aktywności w prze- strzeni mieszkalnej. Badania ilościowe, przeprowadzone za pomocą metody an- kiety internetowej, w grupie osób zwią- zanych z branżą kreatywną, pokazały, że to, jak do tej pory wyglądały nasze domy i mieszkania, musiało ewoluować i do- stosować się do pełnienia nowych funk- cji. Wyniki ankiety pokazały również, że lubimy pracować w trybie zdalnym i po- nad połowa osób zadeklarowała chęć pozostania przy pracy z domu po pan- demii. Największym problemem okazały się dźwięki: hałas ulicy, inni domowni- cy czy sąsiedzi. Wnioski: jedni pracując w trybie zdalnym narzekali na tych, któ- rzy, nie mając takiej możliwości, korzy- stali z czasu w domu prowadząc remont. Wśród wybranych chętnych, któ- rzy zadeklarowali zaistnienie stałych lub czasowych zmian w ich środowi- sku domowym, przeprowadzaliśmy po- głębione wywiady – badania jakościo- we. Na podstawie przesłanych zdjęć przestrzeni mieszkalnej oraz w trak- cie wideorozmów, analizowaliśmy mo- dyfikacje i przemiany otoczenia, w któ- rym funkcjonowali nasi rozmówcy wraz z ich współdomownikami. Przestrzeń mieszkalna w związku z pandemią za- Proces badawczy w projektowaniu 20. edycja Programu Edukacyjno- -Projektowego (PE-P), realizowanego od dwóch dekad na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu (UAP), jest szczególna nie tylko za sprawą szalejącej pandemii, a co za tym idzie przeniesienia działań projektowych w tryb online, ale również prowadzenia badań w zmieniającej się na naszych oczach rzeczywistości. TEKST: mgr Agata Sargalska ILUSTRACJE: mgr Agata Sargalska Zespoł badawczy UAP.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEwNTc3Nw==