Miesięcznik "BIZNES meble.pl" marzec 2021

57 wydarzenia • design biznes.meble.pl | marzec 2021 częła służyć nowym aktywnościom. Re- spondenci opowiadali o oczekiwaniach względem miejsca, zwrócili uwagę na relacje człowieka z wnętrzem, w którym żyje, a według nich powinno być kom- fortowe, uspokajające i takie, w którym chce się przebywać na co dzień. Czasy social distance pokazały również wzmo- żoną pielęgnację ważnych relacji, do- cenianie obecności drugiego człowieka oraz możliwość nawiązywania nowych relacji, co jest w bezpośredniej formie utrudnione. Często poruszanym w wy- wiadach wątkiem były kulinaria. Dbanie o sferę jakościową, rozumianą jako sze- rokie spektrum doboru żywności, spo- sobu jej obróbki, planowanie posiłków. Czas spędzany wspólnie podczas goto- wania w gronie dorosłych i dzieci jako wartościowy sposób na zabawę i przy- jemność. Szczególną uwagę zwraca się na zajęcia dzieci po zdalnym nauczaniu, będące aktywnościami niezwiązanymi z technologią. Wzrost zainteresowania szeroko rozumianym home made, a tak- że rozwiązaniami stosowanymi w kuch- ni przez nasze babcie i prababcie przeja- wiał się m.in. w pieczeniu chleba, który teoretycznie można kupić na każdym rogu. Kolejny aspekt to ekologia i eko- nomia zachowań: niemarnowanie je- dzenia, bo znaleźliśmy w końcu czas na monitorowanie tego procederu, rzadziej wynosząc śmieci i częściej zaglądając do lodówki. Dbanie o siebie pod względem fizycznym i psychicznym, zamknięcie w sferze domowej i przeniesienie do niej całego życia sprawiło, że ten aspekt stał się częstym motywatorem do działania. Świadoma aktywność fizyczna, sen, me- dytacja to poruszane tematy w obszarze lifestyle’u. Równolegle do troski o ja- kość życia, zaczęliśmy zwracać uwagę na swoją przestrzeń, wprowadzając zmia- ny ułatwiające nam korzystanie z domu czy mieszkania w czasie lockdownu, jak również w pracy w trybie home office. Oddzielenie tak zróżnicowanych sfer życia od siebie daje swobodę, lecz jed- nocześnie stanowi wyzwanie, kumulo- wało to frustracje niosące za sobą wiel- ką potrzebę znalezienia spokoju, czy to w nowych aktywnościach, funkcjonal- nościach czy podejmowaniu nowych wy- zwań. Wirus, mimo swoich negatywnych skutków, w wielu przypadkach jest im- pulsem do działania. Postawienie „na siebie”, rozwój, naukę nowych umiejęt- ności oraz działanie, stało się prioryte- tem dla wielu rozmówców. W czasie przygotowań na kolejną fazę pandemii z pomocą przyszło wie- lu przedsiębiorców korzystających z fali zdalnej pracy i marketingu opartym na #homeoffice. Marki branży meblarskiej otworzyły się na nowego, post-pan- demicznego klienta, który potrzebuje przestrzeni do pracy w domu, wygod- nego dresu i relaksu przy winie i puz- zlach, który najchętniej nie ruszyłby się z domu nawet w celu zaspokojenia naj- ważniejszych potrzeb. Zmiany zachodzące w czasach pan- demii dotyczące nowej sytuacji zawo- dowej i dostosowywanie do nowych potrzeb wynikających ze skupienia na relacjach międzyludzkich zostaną na stałe w przestrzeniach mieszkalnych, biurowych czy edukacji. Cyfryzacja wszelkich aspektów życia przyspieszyła i nie zamierza zwalniać. q

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEwNTc3Nw==