Miesięcznik "BIZNES meble.pl" maj 2020

C zy epidemia koronawi- rusa i związane z nią „zamrożenie” gospodar- ki wpłynęło na rozlicze- nie między firmami? Koronawirus zmienił nasze życie – za- równo prywatne, jak i gospodarcze z dnia na dzień. Pandemia dotknęła wszystkich aspektów naszego funkcjonowania. Rozli- czenia między firmami nie były tu wyjąt- kiem i także ten aspekt gospodarki uległ znacznym zmianom. W jaki sposób? Powinniśmy spojrzeć na skutki pan- demii w kwestii rozliczeń między fir- mami z kilku punktów widzenia. Mamy obecnie dużą grupę firm, które ze wzglę- du na „zamrożenie” gospodarki nie zara- biają, a przy tym – ponoszą koszty stałe – one naprawdę nie mają pieniędzy. By- liśmy również świadkami nagłego wzro- stu zatorów płatniczych i przerwanych łańcuchów dostaw – te elementy doty- kają nawet te firmy, które mogłyby dzia- łać w takich warunkach bez przeszkód. Osobną grupą firm są te podmioty, które nie płacą w terminie, ale mają pieniądze – obserwują oni rozwój sytuacji, wstrzy- mują swoje płatności. Zwróćmy uwagę, że kryzys gospodar- czy spowodowany przez koronawirusa uzmysłowił wielu osobom, że za pienią- dze, które mamy na papierze czy w tabel- kach w excelu – nie zapłacimy rachunków czy naszym pracownikom, nie zrobimy zakupów. Na początku mojej pracy, mój ówcze- sny szef zawsze powtarzał, że kontro- la należności to jedna z najważniejszych aspektów w działalności przedsiębior- stwa. Wiele osób to lekceważyło lub lek- ceważy. Od 30 lat pracuję, żeby zmieniać myślenie na ten temat w firmach. Nawet w czasach kryzysu, lepiej ra- dzą sobie firmy, które wdrożyły w swoich przedsiębiorstwach politykę kontroli na- leżności, budując przy tym trwałe relacje biznesowe. Gospodarka została „zamrożona”, w wielu firmach, zwłaszcza produk- cyjnych, od kilku tygodni są przesto- je, można sobie zatem wyobrazić, że – skoro nie ma produkcji – nie ma też rozliczeń między firmami. Skąd zatem wzrost zatorów płatniczych? Obserwuję duży wzrost zatorów płat- niczych – realnych, ale też – jako wymów- kę niezapłacenia w terminie. Już od po- czątku marca w trakcie moich negocjacji windykacyjnych z dłużnikami słyszałam, że dana firma nie zapłaciła w terminie Anna Gąsiorowska, właścicielka firmy Negocjator oraz trener windykacyjny, o branży meblarskiej i rozliczeniach między firmami w czasach pandemii, rosnących zatorach płatniczych oraz windykacji online. Wierzę, że z kryzysu wyjdziemy silniejsi Rozmawiał: Marek Hryniewicki

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=