Miesięcznik "BIZNES meble.pl" maj 2021

45 Lectra, oddział w Polsce | ul. Wiśniowa 40/12 | 02-520 Warszawa | tel: +48 22 646 84 79 email: i.dwornicka@lectra.com D o wysokiego poziomu meryto- rycznego dyskusji przyczyniło się znakomite grono rozmów- ców. W spotkaniu wzięli udział: Alexan- der Oswald, kierownik ds. gospodarczych i handlu zagranicznego ze Stowarzysze- nia Niemieckiego Przemysłu Meblar- skiego VDM, Tomasz Wiktorski, analityk i ekspert rynku meblarskiego z B+R Stu- dio, Tomasz Oleszak, manager ds. pro- dukcji w firmie Fritz Hansen, Arkadiusz Adamczyk, dyrektor Instytutu Przemysłu Skórzanego – Sieć Badawcza Łukasiewicz i Thomas Astner, dyrektor sprzedaży fir- my Lectra, odpowiedzialny za sprzedaż do branży meblarskiej w regionie Europy Północnej i Wschodniej oraz na Bliskim Wschodzie. Producentów mebli tapicerowanych: prezesów, dyrektorów zakładów, dyrekto- rów i kierowników ds. produkcji, IT, R&D, optymalizacji procesów, projektowania i prototypowania, ciągłego doskonalenia, do obejrzenia spotkania, które obyło się na platformie GoToWebinar, zachęciła rów- nież jego aktualna tematyka. Główną osią było znaczenie cyfryzacji w kształtowaniu aktualnych trendów i sytuacji rynkowej. Goście odpowiedzieli na pytania, jak ra- dzą sobie polskie i zagraniczne firmy me- blarskie, jakie są trendy w popycie, podaży, w łańcuchu produkcyjnym, przepływie in- formacji i jak pandemia może wpłynąć na przyszłość produkcji mebli. W rozmowie poprowadzonej przez Dianę Nachiło z BIZ- NES.meble.pl . pojawiły się pytania o wpływ lockdownu na kondycję niemieckiej branży meblarskiej i zachowania konsumenckie. Uczestnicy dyskusji skomentowali rów- nież dynamikę produkcji sprzedanej pol- skich mebli, obserwowany od kilku lat spa- dek produkcji mebli tapicerowanych oraz problemy z dostępnością i cenami surow- ców. Poruszone zostały także tematy zapo- trzebowania przemysłu na skóry, prognozy dotyczące inwestycji i sprzedaży interne- towej. Spotkanie stało się okazją do poszu- kania sposobów na usprawnienie produkcji i wskazówek, jak można wykorzystać obec- ną sytuację na korzyść firmy. Przedstawiono również ideę dwóch ko- lejnych wydarzeń organizowanych przez Lectra. Już w najbliższym czasie odbędzie się wirtualne spotkanie poświęcone pro- dukcji mebli na zamówienie wraz trans- misją na żywo z firmowego Centrum Za- awansowanych Technologii we Francji. Na koniec czerwca zaplanowano drugie wirtualne spotkanie, również z transmisją online z Francji, którego tematem głów- nym będzie rozkrój skóry i optymalizacja produkcji mebli skórzanych. Jest ono bez- płatne dla profesjonalistów. q Inteligentna produkcja mebli tapicerowanych Lectra angażuje się w tworzenie technologii klasy premium i wspiera transformację cyfrową firm działających w sektorze meblarskim. Pod merytoryczną opieką firmy, 17 marca odbyła się dyskusja „Cyfrowy świat. Inteligentna produkcja mebli tapicerowanych”, którą warto obejrzeć na firmowej stronie internetowej, w zakładce eventy. biznes.meble.pl | maj 2021

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=