Miesięcznik "BIZNES meble.pl" wrzesień 2017

46 BIZNES meble.pl [ wrzesieñ 2017 C zekając co przyniesie czas, można przyj- rzeć się proponowa- nym rozwiązaniom i statystykom. Już w ubiegłym roku, badania przeprowadzone przez urzędy pracy na zlecenie Ministerstwa Rodzi- ny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu „Barometr zawodów”, wykazały 40,5% deficyt robotników obróbki drew- na i stolarzy. Ubiegły rok nie przyniósł niestety poprawy, a tendencja pogłębi- ła się o 13,9%. Ministerstwo proponuje konkretne rozwiązania np. szkolenia i staże. Jeśli chodzi o zatrudnienie cudzo- ziemców, oficjalne dane z powiatowych urzędów pracy nie wykazują radykalnego wzrostu w sektorze przetwórstwa prze- mysłowego. O ile w ub.r. legalnie praco- wało w nim niemal 166 tys. osób, głównie Ukraińców, to w pierwszym półroczu br. pracę w przemyśle podjęło niecałe 112 tys. pracowników. PRZEMYSŁ CZEKA Według „Barometru zawodów”, w tym roku problem ze znalezieniem pracowni- ków w największym stopniu dotyczył bę- dzie branży budowlanej, transportu, prze- twórstwa przemysłowego, służby zdrowia i niektórych usług. Niedobór pracowni- ków w tych branżach będzie odczuwalny w każdym z województw. Aby dany zawód został zaliczony jako ten, w którym trudno będzie znaleźć odpowiednio wykwalifikowanych pra- cowników, musiał być oceniony jako de- ficytowy w ponad 50% powiatów. Wśród zawodów zaliczonych do tej kategorii są niemal wszystkie, które były w niej w po- przedniej edycji badania (z wyjątkiem zawodów: kierownicy budowy oraz spe- cjaliści elektroniki, automatyki i robotyki. Z badania wynika, że robotnicy obróbki drewna i stolarze najbardziej poszuki- wani są w województwie dolonośląskim, małopolskim, podlaskim i zachodnio- pomorskim. Na deficyt na rynku pracy w zawodzie stolarza i tapicera wskazano w województwach kujawsko-pomorskim, opolskim, pomorskim i wielkopolskim. W województwach warmińsko-mazur- skim i lubelskim brakuje przede wszyst- kim tapicerów. Natomiast najbardziej złożone potrzeby branżowe widać w wo- jewództwie lubuskim. Tutaj potrzebni są nie tylko robotnicy obróbki drewna i stolarze, ale też projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży. Przemysł, tak jak budownictwo, bę- dzie w tym roku należał do branż ob- ciążonych największymi problemami ze znalezieniem odpowiednich osób do pracy. Jak widać po wynikach raportu, inne branże to gastronomia, służba zdro- wia i usługi medyczne, transport oraz usługi. Widoczne są niedobory zarówno wśród robotników wykwalifikowanych, jak i specjalistów. Eksperci wskazali na kilka przyczyn deficytów. Jest nim m.in. brak doświadczenia zawodowego, a pra- codawcy są niechętni by powierzać drogi sprzęt i odpowiedzialne zadania osobom bez potwierdzonego doświadczenia. Taka sytuacja dotyczy np. spawaczy i operato- rów maszyn. Wskazuje się jednocześnie na to, że są branże które bardzo szybko wchłaniają niedoświadczonych pracow- ników, jeszcze w trakcie kształcenia, po- nieważ pracodawcy zdają sobie sprawę z występującego na rynku deficytu. Wolą sami zainwestować w umiejętności nowe- go pracownika niż mieć problem z rekru- tacją. Problemem jest również niewielka liczba kandydatów na rynku. Brakuje przede wszystkim specjalistów oraz ro- botnikówwykwalifikowanych. Zdarza się, że mimo wielu zgłoszeń, żaden kandydat nie spełnia oczekiwań pracodawcy, szcze- gólnie na stanowiskach kierowniczych. Raport jako barierę wskazuje też proble- my z mobilnością i pracą poza miejscem zamieszkania. Przeszkodą bywa również nieumiejętność zarządzania wiekiem, czyli budowanie zespołów pracowniczych złożonych z osób w tym samym wieku. Utrudnia to przekazywanie i zatrzymy- wanie wiedzy w firmie oraz zapewnienie ciągłości pokoleniowej w zakładach. MOŻLIWE ROZWIĄZANIA Bardzo częstym powodem niepodej- mowania przez bezrobotnych zatrud- nienia jest nieatrakcyjne wynagrodze- nie w stosunku do wykonywanej pracy. Stąd coraz częstsze zatrudnianie osób ze Wschodu oraz większe problemy w ta- kich obszarach, jak rolnictwo i leśnictwo czy przetwórstwo spożywcze. Są również zawody, w których płaca minimalna jest relatywnie wysoka, lecz charakter zajęcia powoduje, że osoba wykwalifikowana uznaje ją za niską. Bardzo wiele osób zda- je sobie sprawę z problemów pracodaw- ców, stąd często liczą na wyższe zarobki niż do tej pory. Jak wynika z opublikowanego niedawno „Barometru zawodów”, zapotrzebowanie na stolarzy jest o niemal 14%większe niż w ub.r. Rośnie również deficyt w zawodzie tapicera. Czy ministerialne rozwiązania mogą okazać się skuteczne? A może rozwiązaniem jest zatrudnienie cudzoziemców? Stolarza ibtapicera zatrudniÚ branĝa X analiza ZAWODY DEFICYTOWE WbPOLSCE Wb2017 ROKU Zawody değcytowe 2017 %Wskazañ %Wskazañ Değcyt 2017 Değcyt 2016 Kierowcy samochodów ciÚĝarowych ibciÈgników siodïowych V 95,5% 78,9% Spawacz V 83,2% 73,9% PielÚgniarki ibpoïoĝne V 73,2% 64,0% Samodzielni ksiÚgowi V 71,0% 59,1% Krawcy ibpracownicy produkcji odzieĝy V 66,8% 53,7% Kierowcy autobusów V 65,7% 57,1% Kucharze V 65,5% 44,2% Fryzjerzy V 64,2% 49,7% Operatorzy obrabiarek skrawajÈcych V 62,6% 51,9% CieĂle ibstolarze budowlani V 62,1% 54,8% Piekarze V 62,0% 48,4% Pracownicy ds. ğnansowo-ksiÚgowych ze znajomoĂciÈ jÚzyków obcych W 60,9% 67,5% Dekarze ibblacharze budowlani V 59,4% 54,7% Szefowie kuchni V 59,2% 55,2% Murarze ibtynkarze V 57,6% 46,3% Mechanicy pojazdów samochodowych V 56,8% 40,3% Operatorzy ibmechanicy sprzÚtu do robót ziemnych V 55,5% 36,7% Elektromechanicy ibelektromonterzy V 54,4% 37,1% Robotnicy obróbki drewna ibstolarze V 54,4% 40,5% ¥lusarze V 54,2% 40,6% Przedstawiciele handlowi W 51,6% 53,8% Opiekunowie osoby starszej lub niepeïnosprawnej V 51,3% 48,8% Monterzy instalacji budowlanych V 50,0% 42,8% V Wzrost 2017 W Spadek 2017 ½ródïo: Barometr zawodów 2016-17 D i a n a N a c h i ł o

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=